in Raad van State › Nietigverklaring
in vLex België

11291 resultaten voor Raad van State › Nietigverklaring

 • Beoordeling vLex
 • Vonnis van Raad van State, 19 december 2018

  Het samenwerkingsakkoord tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 4 juli 1994 betreffende de uitwisseling van informatie over projecten met gewestgrensoverschrijdende milieueffecten heeft betrekking op de uitwisseling van informatie over projecten met gewestgrensoverschrijdende milieueffecten. De kritiek slaat op het feit dat overheden die dat...

 • Vonnis van Raad van State, 14 december 2018

  Art. 11bis van de RvS-wet en het arrest Legrand van het HvC, nopen ertoe de interpretatie dat art. 30, § 3, van de RvS-wet en art. 14quinquies van het algemeen procedurereglement in een automatische nietigverklaring voorzien, te herzien. Volgens art. 11bis van de RvS-wet kan een verzoekende partij aan de afdeling Bestuursrechtspraak vragen om haar bij wijze van arrest een schadevergoeding tot...

 • Vonnis van Raad van State, 4 december 2018

  De verzoekende partij werd intussen zelf definitief benoemd tot gerechtsdeurwaarder. Zij heeft niet geantwoord op de mail van het auditoraat waarin gevraagd werd naar haar actueel belang bij het beroep en was noch aanwezig, noch vertegenwoordigd op de openbare terechtzitting. Gelet op deze gegevens en inzonderheid het gebrek aan medewerking van de verzoekende partij met de rechtbank en de...

 • Vonnis van Raad van State, 6 november 2018

  Het is de logica zelf dat de breedte van een nieuwe weg (mede) verantwoord wordt door de functie die de weg moet hebben.

 • Vonnis van Raad van State, 23 oktober 2018

  Art. 1.3.2, § 3, derde lid, 7° en 8°, VCRO voorziet er uitdrukkelijk er dat de Procoro mede wordt samengesteld uit leden-deskundigen die werkzaam zijn op het provinciebestuur. Deze omstandigheid toont derhalve nog geen ontoelaatbare vooringenomenheid of partijdigheid in hun hoofde aan. Verder bestaat er in hoofde van de leden een plicht om zich te onthouden van deelname aan de besprekingen en...

 • Vonnis van Raad van State, 23 oktober 2018

  Wat de effecten van het PRUP op de cultuurhistorische waarde betreft, wordt volgens verzoekers in het plan-Mer ten onrechte geoordeeld dat het betrokken beschermde landschap niet negatief beïnvloed zou worden door de in het PRUP voorziene brug, en het effect hiervan "neutraal" zou zijn. De omstandigheid dat het Vlaamse Gewest het beschermingsbesluit gedeeltelijk heeft opgeheven, houdt...

 • Vonnis van Raad van State, 23 oktober 2018

  De verzoekende partijen delen mee geen memorie van wederantwoord te hebben ingediend omdat zij sinds 4 juni 2018 over "een definitieve stilzwijgende handelsvestigingsvergunning" beschikken, zodat het beroep volgens hen zonder voorwerp is gevallen. Overigens zouden zij sedert de inwerkingtreding van het decreet 'betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid' op 1 augustus 2018 geen...

 • Vonnis van Raad van State, 23 oktober 2018

  Redelijkerwijze dient het begrip "kennisgeving\

 • Vonnis van Raad van State, 18 oktober 2018

  De tewerkstelling gedurende nauwelijks enkele dagen in het kader van een tijdelijke actie, zonder dat daaraan een vrijgekomen betrekking in de personeelsformatie beantwoordt, mag niet worden beschouwd als een wedertewerkstelling zoals bedoeld in art. 117, § 3, derde lid, van de wet van 14 februari 1961. Ze kan immers niet leiden tot een duurzame tewerkstelling van verzoeker in een vrijgekomen...

 • Vonnis van Raad van State, 16 oktober 2018

  Verzoekers eerste en tweede middel hebben beide uitsluitend betrekking op de beslissing waarbij hij niet geslaagd is verklaard. De nietigverklaring van de werfreserve vordert hij in het derde middel enkel bij gevolgtrekking. Indien hierna zou blijken dat de selectiecommissie niet regelmatig heeft beslist dat verzoeker niet geslaagd is, dan vitieert dit de mede op deze vaststelling gesteunde...

 • Vonnis van Raad van State, 11 oktober 2018

  Naar aanleiding van verzoekers overlijden en de niet-hervatting van het geding, werd de zaak van de rol afgevoerd. Op de terechtzitting doet de verwerende partij afstand van haar vordering tot toekenning van een rechtsplegingsvergoeding.

 • Vonnis van Raad van State, 10 oktober 2018

  Artikel 4 van de wet van 19 februari 1965 'betreffende de zelfstandige beroepsactiviteit der vreemdelingen' bepaalt enkel dat de beroepskaart slechts mag worden afgegeven aan de vreemdeling die een vergunning heeft gekregen om in België te verblijven of er zich te vestigen. Vermits de wet geen nadere criteria bevat, beschikt de overheid over een ruime discretionaire bevoegdheid. De verwerende...

 • Vonnis van Raad van State, 10 oktober 2018

  De verzoekers betogen zelf dat de vraag of zij belang hebben bij de vernietiging van de bestreden besluiten, geheel afhangt van de vraag of art. XII.VII.18,§ 2, RPPol (aanstelling) juncto art. XII.VII.19bis RPPol (benoeming BOB'ers) juncto art. XII.VII.16quinquies, § 2 RPPol (benoeming niet-BOB'ers zoals in casu) een ongrondwetttigheid bevat, wat de noodzaak onderschrijft tot het stellen van een...

 • Vonnis van Raad van State, 9 oktober 2018

  Na de sluiting van het debat deelt de verzoekende partij een advies van de KCML mee. Zoals de verzoekende partij zelf doet gelden, strekt de gevraagde heropening van het debat er in wezen toe haar alsnog de gelegenheid te geven de stelling die zij heeft ingenomen in haar eerste middel te "bevestig[en]". Dit is geen grond tot heropening van het debat.

 • Vonnis van Raad van State, 9 oktober 2018

  Het werkelijke voorwerp van beroep is niet de toebedeling van het betrokken perceel aan een andere persoon in plaats van aan de verzoekende partijen, maar wordt wel degelijk de wettigheid bekritiseerd van het besluit van 24 mei 2016 van het ruilverkavelingscomité tot het vaststellen van de plannen en lijsten zoals bedoeld in de artt. 26 en 34, 1°, 2° en 3°, van de ruilverkavelingswet.

 • Vonnis van Raad van State, 9 oktober 2018

  Verzoeker betoogt dat de aanleg van een parking de toekomstige invulling van het habitatrichtlijngebied hypothekeert. Het argument van de Procoro dat zich op de kwestieuze locatie momenteel geen habitat zou bevinden, weerlegt verzoekers kritiek niet, nu de instandhoudingsdoelstellingen een "stijging" van de natuurwaarden beogen. Dat de aanleg van de kwestieuze parking in habitatgebied...

 • Vonnis van Raad van State, 5 oktober 2018

  De screeningsnota lag tijdens het openbaar onderzoek niet ter inzage en de verzoekende partij heeft zich daarover in haar bezwaarschrift beklaagd. De beperkte samenvatting van de screeningsnota in de toelichtingsnota bij het GRUP komt de RvS als ontoereikend voor om derde-belanghebbenden toe te laten hun recht op inspraak met kennis van zaken uit te oefenen. Dat de verzoekende partij de...

 • Vonnis van Raad van State, 4 oktober 2018

  De verzoekende partij is een feitelijke vereniging zonder rechtspersoonlijkheid. Een feitelijke vereniging kan in beginsel niet op ontvankelijke wijze een handeling van een administratieve overheid voor de RvS bestrijden. Dat ligt enkel anders wanneer de feitelijke vereniging door de overheid is erkend en bij de werking van een openbare dienst wordt betrokken hetgeen in casu niet het geval is....

 • Vonnis van Raad van State, 4 oktober 2018

  IIn het licht van de voornoemde door verzoeker aangevoerde concrete en relevante elementen tegen de motieven van de aanvankelijk BB, kan de algemene motivering dat de aanvraag niet beantwoordt aan de voorwaarden van de toekenning van de beroepskaart, meer specifiek aan de voorwaarde inzake economisch nut, niet als afdoende worden beschouwd. Er kan immers uit niets worden afgeleid dat verzoekers...

 • Vonnis van Raad van State, 27 september 2018

  De verzoekende partij voegt bij haar MvWA een nieuw stuk toe. Zij betoogt dat dit stuk bedrijfsgevoelige informatie bevat waarvan de openbaarmaking de eerlijke mededinging zou kunnen schaden. De RvS ziet geen reden om het stuk als vertrouwelijk te behandelen (art. 87, § 2, APR). Immers, zonder dat de verzoekende partij enige nadere toelichting daaromtrent verschaft, valt niet in te zien hoe de...

 • Vonnis van Raad van State, 26 september 2018

  Verzoeker voert in het middel in het bijzonder aan dat de inhoud van de georganiseerde opleiding niet overeenstemt met de reglementair bepaalde opleiding in modules, zoals die zijn voorzien in art. 18 van het KB van 20 november 2001 en nader bepaald in de bijlage 6 van het MB van 24 oktober 2002. Verzoeker heeft er belang bij vastgesteld te zien dat de opleiding niet is georganiseerd zoals...

 • Vonnis van Raad van State, 26 september 2018

  De laatste memorie van de verwerende partij gaat niet uit van het politiecollege als bevoegd orgaan. Rekening houdend met art. 270 van de Nieuwe Gemeentewet alsook de argumentatie opgeworpen door het auditoraat, volstaat deze vaststelling om te besluiten tot de niet-ontvankelijkheid. Derhalve wordt de laatste memorie uitgaande van de korpschef, uit het debat wordt geweerd.

 • Vonnis van Raad van State, 25 september 2018

  Inmiddels is het decreet van 15 juli 2016 'betreffende het integraal handelsvestingsbeleid' in werking is getreden. Art. 3 van dit decreet voorziet thans in vier categorieën van kleinhandelsactiviteiten. Het oude assortiment (meubelen) en het nieuwe assortiment (sportgoederen) behoren beide tot de vierde categorie, waardoor de assortimentswijziging niet langer vergunningsplichtig is. Evenmin is...

 • Vonnis van Raad van State, 13 september 2018

  Dat eerste verzoeker eigenaar is van een gebouw dat paalt aan de vergunde inrichting, verschaft hem op zich het vereiste belang om de bestreden milieuvergunning in rechte aan te vechten, ongeacht de ligging van zijn effectieve woonplaats. De BB is een in laatste aanleg en na uitputting van alle administratieve beroepen genomen beslissing over een milieuvergunningsaanvraag die in beginsel op...

 • Vonnis van Raad van State, 13 september 2018

  Ook ingeval de exploitatie van een helihaven niet gepaard gaat met werken of handelingen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is, moet de milieuvergunningsaanvraag aan de geldende plannen van aanleg worden getoetst. Alleen al om reden dat de exploitatie van een helihaven overeenkomstig de op het geding toepasselijke rubriek 57.4 van de indelingslijst bij Vlarem I aan de...

 • Vonnis van Raad van State, 13 september 2018

  Met toepassing van artikel 52 van het algemeen procedurereglement kan bij ontstentenis van kennisgeving bedoeld in artikel 6, § 4, van hetzelfde reglement - dit is het op basis van de aanwijzingen van de auditeur-generaal of het door hem aangewezen lid van het auditoraat ter kennis brengen van het verzoekschrift tot nietigverklaring aan de personen die belang hebben bij het oplossen van de zaak,...

 • Vonnis van Raad van State, 13 september 2018

  De, bij het BB ingetrokken, beslissing tot vaststelling van het verval van milieuvergunningen voor de exploitatie van een rundveestal heeft een louter rechtserkennend en geen rechtsverlenend karakter. Ze kan op elk ogenblik worden ingetrokken. Bij de intrekking moet wel rekening worden gehouden met verzoekers belangen als omwonenden van de vergunningsplichtige inrichting, te meer gelet op de...

 • Vonnis van Raad van State, 13 september 2018

  In casu betreft het bestuurlijke maatregelen tot herstel van een stuk grond naar de oorspronkelijke bos- en natuurfunctie na vaststelling van een milieumisdrijf op grond van schendingen van het bosdecreet. Het stedenbouwkundig- en het milieuhandhavingsbeleid dienen onderscheiden doelstellingen. Het eventuele gedogen op stedenbouwkundig vlak van de constructies, kon niet het gerechtvaardigde...

 • Vonnis van Raad van State, 13 september 2018

  In casu betreft het bestuurlijke maatregelen tot herstel van een stuk grond naar de oorspronkelijke bos- en natuurfunctie na vaststelling van een milieumisdrijf op grond van schendingen van het bosdecreet. In het proces-verbaal wordt uitdrukkelijk vermeld dat de vaststellingen werden gedaan "vanop de openbare weg". Dit stuk wordt door de verzoekende partijen niet van valsheid beticht....

 • Vonnis van Raad van State, 13 september 2018

  Wanneer de Raad van State in het raam van een kortedebattenprocedure, zoals te dezen, wordt uitgenodigd het beroep ambtshalve uit te breiden en het middel gegrond te bevinden, verzet de rechtszekerheid er zich tegen dat formeel bestaande en uiterlijk regelmatige rechtshandelingen buiten enig regelmatig beroep om in vraag zouden kunnen worden gesteld. De vraag of het aan de Raad van State toekomt...

 • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien