in Raad van State › Nietigverklaring
in vLex België

11491 resultaten voor Raad van State › Nietigverklaring

 • Beoordeling vLex
 • Vonnis van Raad van State, February 09, 2021

  De bestreden beslissing betreft de wegaanleg begrepen in de verkavelingsaanvraag van de tussenkomende partij. De omgevingsvergunning werd in beroep geweigerd omdat deze door de gevolgde procedure niet wettig kon worde verleend. Dit heeft de tussenkomende partij toe gebracht niet langer aan te dringen op het project in zijn huidige vorm. De bestreden beslissing dient derhalve hoe dan ook...

 • Vonnis van Raad van State, February 08, 2021

  De verzoekende partij in tussenkomst legt niet het bewijs voor van de bekendmaking in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van de akte betreffende de benoeming van een derde bestuurder. Zij bevindt zich tegenover de verzoekende partij in de toestand van een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid, zodat haar verzoek tot tussenkomst als niet ontvankelijk moet worden afgewezen. Haar memorie en...

 • Vonnis van Raad van State, February 08, 2021

  Het wettigheidstoezicht van de RvS is beperkt tot het onderzoek of de door de verwerende partij in aanmerking genomen samenhangende feitelijke omstandigheden correct zijn, deze omstandigheden correct werden beoordeeld en ze het opleggen van de bestreden bestuurlijke maatregelen in redelijkheid kunnen verantwoorden. Verzoeker toont niet aan dat de verwerende partij bij haar beoordeling is...

 • Vonnis van Raad van State, February 08, 2021

  Een vergunning mag slechts worden verleend indien kan worden besloten dat het gevraagde geen betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van de betrokken SBZ kan veroorzaken, desgevallend door het opleggen van voorwaarden bedoeld in art. 36ter, § 4, van het natuurbehouddecreet, ter vermijding daarvan. Indien dergelijke betekenisvolle aantasting niet kan worden vermeden, kan de...

 • Vonnis van Raad van State, February 08, 2021

  De RvS is niet bevoegd om zich uit te spreken over de wettigheidskritiek die de verzoekende partij uit op de bepalingen van de bodemordonnantie. Het beroep is in die mate niet ontvankelijk.

 • Vonnis van Raad van State, February 08, 2021

  Geen bepaling of beginsel verbiedt op zich het gebruik van modellen of simulaties bij het opstellen van een studie aangaande de mogelijke hinderlijke aspecten van een gevraagde uitbreiding van een inrichting.

 • Vonnis van Raad van State, February 02, 2021

  Uit de bestreden beslissing blijkt, impliciet maar voldoende, dat de gemeenteraad akkoord is met de wijze waarop de Gecoro de andere bezwaren heeft weerlegd. Verzoekster geeft verder niet aan op welke precieze bezwaren de Gecoro niet (afdoende) zou hebben geantwoord.

 • Vonnis van Raad van State, February 02, 2021

  De vermelding van de verkeerde decreetbepalingen door verzoeker leidt niet tot de onontvankelijkheid van het middel, aangezien de verwerende partijen een inhoudelijk verweer met betrekking tot correcte bepalingen heeft kunnen voeren en heeft gevoerd.

 • Vonnis van Raad van State, February 01, 2021

  Een gemeente beschikt in beginsel over het vereiste belang om een beroep tot nietigverklaring in te dienen tegen een milieuvergunning die, zoals te dezen, werd verleend voor een hinderlijke inrichting op haar grondgebied. De tussenkomende partij maakt haar bewering dat er sprake zou zijn van een "kennelijk onredelijk beleid" niet met concrete gegevens aannemelijk.

 • Vonnis van Raad van State, February 01, 2021

  De overheid die uitspraak moet doen over een milieuvergunningsaanvraag moet nagaan of de stedenbouwkundige voorschriften de uitbating van de aangevraagde inrichting niet verhinderen. De aanvraag werd niet getoetst aan haar verenigbaarheid met de voorschriften uit het GRUP die horen bij het gebied voor watergebonden recreatie met overdruk natuurverweving of het natuurgebied, maar enkel aan de...

 • Vonnis van Raad van State, February 01, 2021

  De RvS heeft in een eerder arrest vastgesteld dat de milieuvergunning van 3 juni 2013 van rechtswege vervallen is, en heeft daarom het beroep tot nietigverklaring van die milieuvergunning zonder voorwerp bevonden. Het idee dat "de pure hernieuwing" van de op 1 september 2011 verstreken vergunning niet zou zijn getroffen door het verval van rechtswege valt daarmee niet te rijmen. Er kan...

 • Vonnis van Raad van State, February 01, 2021

  Een voorafgaande opmerking in het verzoekschrift kan niet als middel worden beschouwd. Niet enkel wordt deze voorafgaande opmerking van de verzoekende partij door haarzelf niet als een middel aangevoerd, bovendien heeft de verwerende partij deze opmerking niet als een middel gezien, laat staan beantwoord, en tot slot laat de verzoekende partij na om de concreet door de bestreden beslissing...

 • Vonnis van Raad van State, February 01, 2021

  Hoewel de nagestreefde doelstellingen en beoordelingscriteria verschillen tussen een milieuvergunning en een stedenbouwkundige vergunning, zijn beide vergunningen onderworpen aan de regels van het DIWB en de daar voorziene watertoets. Uit de voorgelegde adviezen inzake deze problematiek, moet worden afgeleid dat steeds sprake was van effecten op de oppervlaktewateren. Zoals de RvVb in haar arrest

 • Vonnis van Raad van State, January 28, 2021

  De verzoekers maken niet aannemelijk dat te verwachten valt dat het voorliggende arrest uitvoerings- of interpretatieproblemen dreigt te veroorzaken door de complexiteit van de zaak. Het verzoek tot toepassing van art. 35\/1 van de RvS-wet wordt afgewezen.

 • Vonnis van Raad van State, January 28, 2021

  Uit het toepassingsgebied van het bosdecreet volgt niet dat bestaande bossen die als tuin worden ingericht niet onder de bescherming van het decreet vallen.

 • Vonnis van Raad van State, January 26, 2021

  Verzoekers gaan er aan voorbij dat de gemeente redelijkerwijs enige tijd nodig heeft om de notulen van de gemeenteraadszitting waarop het RUP definitief is vastgesteld te laten goedkeuren. Anders dan verzoekers dit zien, sluit de term "onmiddellijk" in het toenmalige art. 2.2.15 VCRO niet uit dat er meerdere dagen of soms zelfs weken mogen verstrijken tussen de dag van de definitieve...

 • Vonnis van Raad van State, January 26, 2021

  In het licht van de gelijkwaardigheid van de door de vrederechter geboden rechtsbescherming, zoals die uit de rechtspraak van het GwH blijkt, is verzoekers standpunt dat hij van de "gespecialiseerde rechter" wordt afgetrokken en een schending van art. 13 van GW en art. 6 EVRM voorligt indien de RvS zich zonder rechtsmacht verklaart, te verwerpen.

 • Vonnis van Raad van State, January 22, 2021

  Om zijn belang bij het bestrijden van die beslissing te behouden, moest hij volgens de verwerende partij ook hebben deelgenomen aan de selectieprocedures die in 2018 en 2019 plaatshadden. De Raad van State deelt die zienswijze niet, ten minste omdat de verwerende partij niet doet aannemen dat zij dan niet opnieuw zou hebben geweigerd om verzoeker - indien hij weer geslaagd bleek - tot de...

 • Vonnis van Raad van State, January 21, 2021

  Er kan niet worden ingegaan op de vraag om het voorwerp uit te breiden tot het besluit van de Omgevingsinspectie Vlaams-Brabant van 2 mei 2019 waarbij als bestuurlijke maatregel de stopzetting van de exploitatie wordt bevolen, onder verbeurte van een dwangsom. Om in te gaan op een dergelijke vraag tot uitbreiding is onder meer vereist dat de RvS vaststelt dat het bestuur de oorspronkelijk...

 • Vonnis van Raad van State, January 21, 2021

  De verzoekers hebben door het indienen van een beargumenteerd beroepschrift aan de deputatie de redenen meegedeeld waarom zij zich kanten tegen het verlenen van de gevraagde milieuvergunning. Uit de samenlezing van art. 23, § 1, van het milieuvergunningsdecreet en art. 50, § 1, 3°, b), van Vlarem I vloeit voort dat die bezwaren afdoende moeten worden beantwoord door de beroepsinstantie die...

 • Vonnis van Raad van State, January 21, 2021

  De devolutieve werking van het administratief beroep impliceert dat de beroepsinstantie dat gedeelte van de vergunningsaanvraag waarop het beroep betrekking heeft, zowel wat de legaliteit als de opportuniteit betreft, terug onderzoekt, zonder gebonden te zijn door de motieven van de beroepen beslissing, noch door de tijdens de beroepsprocedure ontwikkelde argumenten. Over het gedeelte van de...

 • Vonnis van Raad van State, January 20, 2021

  De decaan van de rechtsfaculteit heeft de vergadering van 17 oktober 2017 verlaten op het ogenblik dat verzoekers individuele dossier is besproken. Elke algemene kwestie die de commissie moet regelen, heeft noodzakelijk een weerslag op de individuele dossiers. Artikel 12bis, § 8, van het ZAP-reglement moet niet zo worden gelezen dat alle decanen of directeurs die behoren tot de betrokken...

 • Vonnis van Raad van State, January 20, 2021

  Uit de bestreden beslissing van de OCMW-secretaris blijkt aldus dat het ongunstige evaluatieresultaat van verzoekster wordt goedgekeurd (artikel 2) en dat er een ontwikkelingstraject onder begeleiding van de dienst Talent en Ontwikkeling aan wordt gekoppeld (artikel 4). De OCMW-secretaris verbindt aan de ongunstige evaluatie geen herplaatsing. De overplaatsing van verzoekster op 1 februari 2018...

 • Vonnis van Raad van State, January 19, 2021

  Met verzoeker wordt vastgesteld dat onderaan de beoordeling van de mondelinge proef slechts één handtekening voorkomt. Tegelijk dient geconstateerd dat de vermeldingen in deze beoordeling wezenlijk verschijnen als niet meer dan de synthese van de individuele notities van de stemgerechtigde leden van de selectiecommissie. Noch bekritiseert verzoeker die individuele aantekeningen of hun synthese,

 • Vonnis van Raad van State, January 19, 2021

  Verzoeker wenst niet de inzage in een bestuursdocument zoals bedoeld in art. 3, 4°, openbaarheidsdecreet, maar wel een permanente toegang tot een online databank met de mogelijkheid er eigen vondsten in te kunnen registreren. Een dergelijke aanvraag gaat de toepassing van het openbaarheidsdecreet te buiten. Hieruit volgt dat het beroep verzoeker niet kan baten, nu de verwerende partij zijn...

 • Vonnis van Raad van State, January 13, 2021

  Ten onrechte meent de verzoekende partij dat de onderhandelingsplicht in comité A over de aspecten van de onderbreking van de beroepsloopbaan die behoren tot de federale bevoegdheid volgt uit artikel 3, §1, zevende lid, van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel'. Artikel 3 van de wet van 19 december 1974 tot regeling van

 • Vonnis van Raad van State, January 12, 2021

  De begunstigde verzaakt voor de toekomst aan het voordeel van de bestreden terrasvergunning. Verzoeker is in die omstandigheden zonder verder belang bij de inwilliging van het beroep.

 • Vonnis van Raad van State, January 12, 2021

  De agrarische bestemming van het perceel met de solitaire bakoven werd behouden om reden van het grotendeels onbebouwd zijn van dit perceel. Uit het administratief dossier blijkt dat de verwerende partij aldus gehandeld heeft in overeenstemming met het advies van de SARO. Het niet opnemen van het perceel met de solitaire bakoven in het gemengd CH-gebied past binnen een van de belangrijkste...

 • Vonnis van Raad van State, January 12, 2021

  Door de uitgebreide motivering van de hoofddoelstellingen, waarin in detail wordt ingegaan op de relatie met het RSV en het PRS, niet bij de uiteenzetting van hun middelen te betrekken, zijn de middelen gebrekkig geadstrueerd.

 • Vonnis van Raad van State, January 12, 2021

  Zoals vastgesteld bij 's Raads arrest nr. 247.984 van 1 juli 2020 heeft de gemeenteraad van de verwerende partij naar aanleiding van zijn beslissing over de zaak van de wegen in het kader van de eerdere verkavelingsaanvraag geoordeeld dat de aansluiting van de verkavelingsweg op de betrokken straat problematisch is, wat de gemeenteraad toen heeft doen beslissen dat er voor die aansluiting...

 • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien