Décision judiciaire de Raad van State, 8 juillet 2022

Date de Résolution 8 juillet 2022
JuridictionNietigverklaring
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

VIIe KAMER

A R R E S T

nr. 254.260 van 8 juli 2022 in de zaak A. 233.997/VII-41.158

In zake : de NV WASSERIJ PERFECT bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Mario Deketelaere kantoor houdend te 2600 Antwerpen Borsbeeksebrug 36, bus 8 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen :

het VLAAMSE GEWEST bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Steve Ronse en Thomas Quintens kantoor houdend te 8500 Kortrijk Beneluxpark 27B bij wie woonplaats wordt gekozen

-------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van het beroep

 1. Het beroep, ingesteld op 14 juni 2021, strekt tot de nietigverklaring van het besluit van de Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme van 9 april 2021 dat - het beroep van de verzoekende partij tegen een onderdeel van het besluit van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) van 4 mei 2017 waarbij de OVAM beslist dat de verzoekende partij niet voldoet aan de vrijstellingsvoorwaarden van artikel 23, § 2 juncto § 3, van het decreet van 27 oktober 2006 ‘betreffende de bodemsanering en de bodembescherming’ (hierna: bodemdecreet) en bijgevolg in haar hoedanigheid van eigenaar niet wordt vrijgesteld van de verplichting om een beschrijvend bodemonderzoek en de eventuele bodemsanering uit te voeren voor de gemengd overwegend historische bodemverontreiniging met chroom en nikkel in het vaste deel van de aarde, de gemengd overwegend historische bodemverontreiniging met chroom III, chroom VI en nikkel in het grondwater en de gemengd overwegend historische

  VII-41.158-1/15

  bodemverontreiniging met gechloreerde solventen in het grondwater die tot stand zijn gekomen op de grond gelegen aan de Holstraat 9 te Diegem (Machelen), ongegrond verklaart; - voormeld besluit(onderdeel) van de OVAM bevestigt; - besluit dat de verzoekende partij voldoet aan de vrijstellingsvoorwaarden van artikel 23, § 2, van het bodemdecreet voor de gemengd overwegend historische bodemverontreiniging met chroom en nikkel in het vaste deel van de aarde, de gemengd overwegend historische bodemverontreiniging met chroom III, chroom VI en nikkel in het grondwater en de gemengd overwegend historische bodemverontreiniging met gechloreerde solventen in het grondwater die tot stand zijn gekomen op voormelde grond; - besluit de verzoekende partij overeenkomstig artikel 23, § 3, van het bodemdecreet alsnog te verplichten over te gaan tot het uitvoeren van het beschrijvend bodemonderzoek en de eventuele bodemsanering voor de gemengd overwegend historische bodemverontreiniging met chroom en nikkel in het vaste deel van de aarde, de gemengd overwegend historische bodemverontreiniging met chroom III, chroom VI en nikkel in het grondwater en de gemengd overwegend historische bodemverontreiniging met gechloreerde solventen in het grondwater die tot stand zijn gekomen op voormelde grond.

  II. Verloop van de rechtspleging

 2. De verwerende partij heeft een memorie van antwoord ingediend en de verzoekende partij heeft een memorie van wederantwoord ingediend.

  Auditeur Benny De Sutter heeft op 13 januari 2022 een verslag opgesteld.

  De verzoekende partij heeft een verzoek tot voortzetting van het geding en een laatste memorie ingediend. De verwerende partij heeft een laatste memorie ingediend.

  VII-41.158-2/15

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 9 juni 2022.

  Staatsraad Pierre Lefranc heeft verslag uitgebracht.

  Advocaat Mario Deketelaere, die verschijnt voor de verzoekende partij en advocaat Isabelle Verhelle, die loco advocaten Steve Ronse en Thomas Quintens verschijnt voor de verwerende partij, zijn gehoord.

  Auditeur Benny De Sutter heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  III. Feiten

  3.1. De verzoekende partij is eigenaar van een perceel grond gelegen aan de Holstraat 9 te Machelen, deelgemeente Diegem, kadastraal gekend als afdeling 2, sectie C, nr. 1K2 en nr. 1N2.

  Het kadastraal perceel 1K2 wordt gebruikt door een koerierdienst. Op het kadastraal perceel nr. 1N2 (tegenwoordig gekend als perceel nr. 1W2) baat de verzoekende partij een wasserij uit.

  3.2. Het perceel 1N2 bestond voorheen uit de deelpercelen nr. 1B2 en nr. 1X.

  Het voormalige deelperceel nr. 1B2 is sinds 22 december 1983 eigendom van de verzoekende partij.

  In de periode 1952-1956 baatte de nv Omnium de Constr. Métalurgique op dit deelperceel een werkplaats voor het vervaardigen van elektroden en elektrische soldering uit. Vanaf 1956 tot 1983 exploiteerde de

  VII-41.158-3/15

  nv Etn. Belge de metaux blancs / nv Fonderies Réunies er een gieterij voor non-ferrometalen (lood, tin en hun legeringen).

  Het vroegere deelperceel nr. 1X is sinds 2004 eigendom van de verzoekende partij ingevolge een fusie door overname van de nv BIKL (voorheen de nv SIC) dat er tot eind 1998 een werkplaats voor het vernikkelen en chromeren van metalen en schilderen met pistool exploiteerde.

  3.3. Met het oog op de geplande overname van de nv BIKL wordt in 2001 een oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd voor het vroegere deelperceel nr. 1X.

  De OVAM levert op 17 juni 2003 voor dit deelperceel een bodemattest af, dat vermeldt:

  “Voor dit kadastraal perceel zijn geen gegevens beschikbaar in het register van verontreinigde gronden.

  Bij het oriënterend bodemonderzoek ‘Oriënterend Bodemonderzoek NV SIC Hollestraat +8 te 1831 Machelen - 175600/001 en aanvullende onderzoeksverrichtingen van 01.06.2001’, uitgevoerd door Smet Jet nv, dd. 18.04.2001, waarin dit kadastraal perceel was opgenomen werden verhoogde concentraties ten opzichte van de achtergrondwaarde vastgesteld zonder dat hierbij een niveau wordt overschreden waarbij er ernstige nadelige effecten kunnen optreden voor de mens of het milieu. Conform het bodemsaneringsdecreet dient niet tot bodemsanering te worden overgegaan”.

  3.4. Naar aanleiding van een overdracht van grond en periodiciteit, geeft de verzoekende partij opdracht tot het uitvoeren van een nieuw oriënterend bodemonderzoek voor de kadastrale percelen nr. 1N2, nr. 1K2 en nr. 1H2.

  Het besluit van dit oriënterend bodemonderzoek luidt onder

  meer:

  “6.1 Besluit kadastraal perceel Machelen, 2de afd., Diegem, Sectie C nr 1 N 2 : Q […]

  Na analyse van de stalen zijn concentraties boven de bodemsaneringsnorm voor chroom III en nikkel in het vaste deel van de aarde en het grondwater. Deze verhoogde concentraties worden beschouwd als een gemengd overwegend historische verontreiniging omdat aangenomen wordt dat zij

  VII-41.158-4/15

  veroorzaakt zijn door de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT