Décision judiciaire de Raad van State, 30 juin 2022

Date de Résolution30 juin 2022
JuridictionNietigverklaring
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

VIIe KAMER

A R R E S T

nr. 254.174 van 30 juni 2022 in de zaak A. 234.079/VII-41.168

In zake : Maria JANSSENS bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Thomas Eyskens en Sebastiaan De Meue kantoor houdend te 1000 Brussel Bischoffsheimlaan 33 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen :

het VLAAMSE GEWEST bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Bart Staelens en Bram Van den Berghe kantoor houdend te 8000 Brugge Gerard Davidstraat 46, bus 1 bij wie woonplaats wordt gekozen

Tussenkomende partij :

de BVBA FINGO-FREDERICKX bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Wim Mertens kantoor houdend te 3580 Beringen Paalsesteenweg 81 bij wie woonplaats wordt gekozen

-------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van het beroep

 1. Het beroep, ingesteld op 12 juli 2021, strekt tot de nietigverklaring van het besluit van de Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme van 13 mei 2021 waarbij de bestuurlijke beroepen ingesteld tegen de beslissing van de deputatie van de provincieraad van Vlaams-Brabant van 3 maart 2016, houdende het verlenen van de milieuvergunning aan de bvba Fingo-Frederickx voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting voor de productie van betonelementen, gelegen aan

  VII-41.168-1/12

  de Schuttersveldstraat 11 te Scherpenheuvel-Zichem, gedeeltelijk gegrond worden verklaard en de beslissing van de deputatie wordt gewijzigd.

  II. Verloop van de rechtspleging

 2. De verwerende partij heeft een memorie van antwoord ingediend en verzoekster heeft een memorie van wederantwoord ingediend.

  De bvba Fingo-Frederickx heeft een verzoekschrift tot tussenkomst ingediend. De tussenkomst is toegestaan bij beschikking van 22 september 2021. De tussenkomende partij heeft een memorie ingediend.

  Auditeur Benny De Sutter heeft op 13 januari 2022 een verslag opgesteld.

  De verwerende partij en de tussenkomende partij hebben een verzoek tot voortzetting van het geding en een laatste memorie ingediend. Verzoekster heeft een laatste memorie ingediend.

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 9 juni 2022.

  Staatsraad Peter Sourbron heeft verslag uitgebracht.

  Advocaat Sebastiaan De Meue, die verschijnt voor verzoekster, advocaat Bram Van den Berghe, die verschijnt voor de verwerende partij en advocaat Stefano Geebelen, die loco advocaat Wim Mertens verschijnt voor de tussenkomende partij, zijn gehoord.

  Auditeur Benny De Sutter heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

  VII-41.168-2/12

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  III. Feiten

  3.1. Op 16 juli 2015 dient de bvba Fingo-Frederickx een milieuvergunningsaanvraag in voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting voor de productie van betonelementen, gelegen aan de Schuttersveldstraat 11 te Scherpenheuvel Zichem.

  Het bedrijf is volgens het gewestplan Aarschot-Diest deels gesitueerd in een gebied voor ambachtelijke bedrijven en kleine en middelgrote ondernemingen en deels in agrarisch gebied. Op 26 mei 2016 heeft de gemeenteraad van de gemeente Scherpenheuvel-Zichem het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Uitbreiding bedrijventerrein Schuttersveld” (hierna: RUP) definitief vastgesteld. Met een besluit van 14 juli 2016 heeft de deputatie van de provincieraad van Vlaams-Brabant het RUP goedgekeurd. Bij arrest nr. 245.638 van 4 oktober 2019 heeft de Raad van State het RUP vernietigd.

  3.2. Met een besluit van 3 maart 2016 verleent de deputatie van de provincieraad van Vlaams-Brabant de gevraagde milieuvergunning voor een termijn van 20 jaar.

  3.3. Tegen voormeld besluit worden drie bestuurlijke beroepen ingesteld, onder meer door verzoekster.

  3.4. Bij besluit van 7 september 2016 verklaart de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw de ingestelde beroepen ongegrond en bevestigt zij de in eerste aanleg genomen beslissing van de deputatie.

  3.5. Bij arrest nr. 244.361 van 2 mei 2019 vernietigt de Raad van State de vergunningsbeslissing van 7 september 2016.

  VII-41.168-3/12

  3.6. Na de kennisgeving van het vernietigingsarrest wordt de beroepsprocedure hernomen.

  De afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en - Projecten verleent op 27 augustus 2019 een deels gunstig, deels ongunstig advies. Op dezelfde datum verstrekt de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en Projectrealisatie een gunstig advies. De Gewestelijke Milieuvergunningscommissie adviseert op 3 september 2019 deels gunstig, deels ongunstig over de aanvraag.

  3.7. Met het thans bestreden besluit van 13 mei 2021 verklaart de Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme de bestuurlijke...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT