Décision judiciaire de Raad van State, 23 juin 2022

Date de Résolution23 juin 2022
JuridictionNietigverklaring
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

VOORZITTER VAN DE XIIe KAMER

A R R E S T

nr. 254.077 van 23 juni 2022 in de zaak A. 233.735/XII-9090

In zake: de NV IDEMASPORT bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Dirk Van Heuven kantoor houdend te 2600 Antwerpen Cogels Osylei 61 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen:

de GEMEENTE HEERS bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Guy Schiepers kantoor houdend te 3700 Tongeren Henisstraat 15 bij wie woonplaats wordt gekozen

-------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van de vordering

 1. Het beroep, ingesteld op 9 juli 2021, strekt tot de nietigverklaring van de beslissing van de gemeente Heers van 10 mei 2021 waarbij de opdracht ‘Renovatie/bijbouw sporthal en buitenterreinen: deel 2 – sportvloeren en toestellen sporthal Heers’ wordt gegund aan de nv Janssen-Fritsen en waarbij de offerte van de verzoekende partij als substantieel onregelmatig wordt geweerd.

  De verzoekende partij vraagt tevens een schadevergoeding tot

  herstel.

  XII-9090-1/13

  II. Verloop van de rechtspleging

 2. Bij arrest nr. 251.067 van 25 juni 2021 is de vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing verworpen.

  De verwerende partij heeft een memorie van antwoord ingediend en de verzoekende partij heeft een memorie van wederantwoord ingediend.

  Eerste auditeur Frederic Eggermont heeft een verslag opgesteld.

  De verzoekende partij en de verwerende partij hebben een laatste memorie ingediend.

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 26 april 2022.

  Staatsraad Patricia De Somere heeft verslag uitgebracht.

  Advocaat Dirk Van Heuven, die verschijnt voor de verzoekende partij, en advocaat Elisabeth Widmaier, die loco advocaat Guy Schiepers verschijnt voor de verwerende partij, zijn gehoord.

  Eerste auditeur-afdelingshoofd Ann Eylenbosch heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  III. Feiten

  XII-9090-2/13

  3.1. De verwerende partij schrijft een overheidsopdracht uit voor de renovatie en bijbouw van de sporthal te Heers. Dit project is opgedeeld in verscheidene delen. Te dezen is deel 2 in het geding, met als voorwerp ‘sportvloeren en toestellen sporthal Heers’.

  Er wordt gekozen voor een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

  3.2. In het toepasselijk administratief bestek worden de volgende betalingsvoorwaarden bepaald – relevant in huidig geding:

  “II.7. Betalingstermijn

  De aanbestedende overheid beschikt over een verificatietermijn van 30 kalenderdagen vanaf de datum van ontvangst van de schuldvordering en de gedetailleerde staat van de gerealiseerde werken.

  De betaling van de aan de aannemer verschuldigde sommen vindt plaats binnen de 30 kalenderdagen vanaf de datum van beëindiging van de hierboven vermelde verificatie, voor zover de aanbestedende overheid tegelijk over de regelmatig opgestelde factuur beschikt, alsook over de andere, eventueel vereiste documenten.”

  Het technisch bestek ‘deel 2: sportvloer & toestellen renovatie sporthal’ wordt opgesteld door DFM Architecten.

  3.3. Twee ondernemingen, de verzoekende partij en de nv Janssen-Fritsen, dienen een offerte in.

  3.4. In het gunningsverslag van 23 april 2021 wordt de technische conformiteit van de twee offertes onderzocht.

  In fine wordt voorgesteld een onderhandeling te voeren met de meest conforme inschrijver, de nv Janssen-Fritsen.

  Na onderhandeling wordt de nv Janssen-Fritsen verzocht een “best and final offer” in te dienen, wat zij doet op 28 april 2021.

  XII-9090-3/13

  Blijkens het “vervolg aanbestedingsverslag na onderhandeling” van 3 mei 2021 wordt voorgesteld de opdracht aan de nv Janssen-Fritsen te gunnen.

  3.5. Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Heers beslist op 10 mei 2021 om de opdracht te gunnen aan de nv Janssen-Fritsen.

  Blijkens de “[a]rgumentatie” werden de offertes gecontroleerd door DFM Architecten en werd de offerte van de verzoekende partij “niet volledig [conform] bevonden aan de technische vereisten van het bestek” en “aangezien er niet volledig conform het bestek werd ingeschreven is er hier sprake van een substantiële onregelmatigheid en wordt de offerte dus geweerd”.

  Dit is de bestreden beslissing.

  IV....

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT