Décision judiciaire de Raad van State, 5 juillet 2022

Date de Résolution 5 juillet 2022
JuridictionNietigverklaring
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

Xe KAMER

A R R E S T

nr. 254.222 van 5 juli 2022 in de zaak A. 233.516/X-17.931

In zake : 1. de BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Binnenlandse Zaken, die optreedt voor de Federale Politie 2. de REGIE DER GEBOUWEN bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Jan Bouckaert en Ann Apers kantoor houdend te 1000 Brussel Loksumstraat 25 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen :

het VLAAMSE GEWEST bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Paul Aerts kantoor houdend te 9000 Gent Coupure 5 bij wie woonplaats wordt gekozen

Tussenkomende partij:

de GEMEENTE KAMPENHOUT bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Tom Swerts en Jens Joossens kantoor houdend te 2800 Mechelen Antwerpsesteenweg 16-18 bij wie woonplaats wordt gekozen

-------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van het beroep

 1. Het beroep, ingesteld op 26 april 2021, strekt tot de nietigverklaring van “het Ministerieel besluit van 15 februari 2021 houdende de delegatie van planningsbevoeg[d]heid voor het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Hellebos’ aan de gemeente Kampenhout”.

  X-17.931-1/7

  II. Verloop van de rechtspleging

 2. De verwerende partij heeft een memorie van antwoord ingediend en de verzoekende partijen hebben een memorie van wederantwoord ingediend.

  De gemeente Kampenhout heeft een verzoekschrift tot tussenkomst ingediend. De tussenkomst is toegestaan bij beschikking van 18 juni 2021. De tussenkomende partij heeft een memorie ingediend.

  Eerste auditeur Ann Van den broeck heeft een verslag opgesteld.

  De verzoekende partijen, de verwerende partij en de tussenkomende partij hebben een laatste memorie ingediend.

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 25 maart 2022.

  Staatsraad Jan Clement heeft verslag uitgebracht.

  Advocaat Stefanie François, die loco advocaten Jan Bouckaert en Ann Apers verschijnt voor de verzoekende partijen, advocaat Anne-Sophie Claus, die loco advocaat Paul Aerts verschijnt voor de verwerende partij en advocaat Pauline Van Beurden, die loco advocaten Tom Swerts en Jens Joossens verschijnt voor de tussenkomende partij, zijn gehoord.

  Eerste auditeur Ann Van den broeck heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT