Décision judiciaire de Raad van State, 5 juillet 2022

Date de Résolution 5 juillet 2022
JuridictionNietigverklaring
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

Xe KAMER

A R R E S T

nr. 254.223 van 5 juli 2022 in de zaak A. 234.066/X-17.962

In zake : Benjamin DE COSTER bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Roland Timmermans kantoor houdend te 3010 Kessel-Lo Martelarenlaan 50, bus 0203 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen :

de GEMEENTE STEENOKKERZEEL bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Steven Michiels kantoor houdend te 2800 Mechelen Antwerpsesteenweg 16-18 bij wie woonplaats wordt gekozen

-------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van het beroep

1. Het verzoekschrift, ingediend op 8 juli 2021, strekt tot de nietigverklaring van het besluit van de gemeenteraad van de gemeente Steenokkerzeel van 25 maart 2021 waarbij het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (hierna: gemeentelijk RUP) ‘Recreatiezone Perk’ definitief wordt vastgesteld.

II. Verloop van de rechtspleging

2. De verwerende partij heeft een memorie van antwoord ingediend en verzoeker heeft een memorie van wederantwoord ingediend.

Eerste auditeur An Van den broeck heeft een verslag opgesteld.

X-17.962-1/19

Verzoeker en de verwerende partij hebben een laatste memorie ingediend.

De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 22 april 2022.

Staatsraad Jan Clement heeft verslag uitgebracht.

Advocaat Thomas Geyns, die loco advocaat Steven Michiels verschijnt voor de verwerende partij, is gehoord.

Eerste auditeur An Van den broeck heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

III. Feiten

3. Verzoeker is eigenaar van een onbebouwd perceel gelegen langs de Kortenbergsesteenweg in de gemeente Steenokkerzeel (hierna: verzoekers perceel), dat volledig in landbouwgebruik is. Overeenkomstig het bij koninklijk besluit van 7 maart 1977 vastgestelde gewestplan ‘Halle-Vilvoorde-Asse’ situeert verzoekers perceel zich grotendeels in een zone voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut (hierna: het openbaarnutsgedeelte van verzoekers perceel) en deels in agrarisch gebied. Het openbaarnutsgedeelte van verzoekers perceel bevindt zich aan de rand van de laatstgenoemde zone. In dezelfde zone ligt de luchthaven van Zaventem.

4.1. Op 14 mei 2018 keurt het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Steenokkerzeel de start- en procesnota voor het gemeentelijk RUP ‘Recreatiezone Perk’ goed (hierna: de startnota). De gemeente wenst een RUP op te maken om de recreatiezone aan de Kerkdreef in Perk aan te

X-17.962-2/19

passen aan de hedendaagse noden. Concreet wenst de gemeente een antwoord te bieden op de parkeerdruk in het gebied evenals extra recreatie en nieuwe jeugdlokalen voor de Chiro en de speelpleinwerking te faciliteren.

4.2. In de startnota wordt er op gewezen dat de uitbreiding van de recreatiezone aan de Kerkdreef zou gebeuren in een agrarisch gebied van het gewestplan dat door de Vlaamse regering is herbevestigd, zodat een compensatie voor de inname van herbevestigd agrarisch gebied noodzakelijk zal zijn. Daarbij wordt aangegeven dat voor de compensatie prioriteit moet uitgaan naar acties om bestaande zonevreemde landbouw zone-eigen te maken.

5. Van 11 juni 2018 tot en met 11 augustus 2018 maken de start- en procesnota het voorwerp uit van een publieke raadpleging.

Op 14 juni 2018 vindt een participatiemoment plaats in het gemeentehuis van Steenokkerzeel.

6. Op 24 september 2018 besluit het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Steenokkerzeel een studiebureau de opdracht te geven om te onderzoeken welke gronden ten zuiden van de luchthaven binnen het grondgebied Steenokkerzeel (omgeving Kortenbergsesteenweg) het beste in aanmerking zouden komen voor herbestemming naar agrarisch gebied ter compensatie van de inname van het herbevestigd agrarisch gebied aan de Kerkdreef.

7. Op 28 januari 2019 besluit het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Steenokkerzeel akkoord te gaan met het voorstel om de compensatie te doen door het zone-eigen maken van het openbaarnutsgedeelte van verzoekers perceel en twee aansluitende onbebouwde percelen, die alle in landbouwgebruik zijn.

8.1. Op 9 juli 2019 vindt de plenaire vergadering plaats over het voorontwerp van gemeentelijk RUP ‘Recreatiezone Perk’.

X-17.962-3/19

8.2. Het voorontwerp van gemeentelijk RUP bestaat uit twee deelplannen, te weten het aan de Kerkdreef gesitueerde deelgebied 1 ‘Zone Perk’ en het deelgebied 2 ‘Kortenbergsesteenweg’.

Het in dit laatste deelgebied gelegen openbaarnutsgedeelte van verzoekers perceel wordt herbestemd tot ‘zone voor agrarisch gebied’.

9. Op 27 oktober 2019 beslist het “Team Mer” van het departement Omgeving van het Vlaamse Gewest dat er geen plan-milieueffectrapport moet worden opgesteld.

10.1. Op 25 juni 2020 stelt de gemeenteraad van de gemeente Steenokkerzeel het ontwerp van gemeentelijk RUP ‘Recreatiezone Perk’ voorlopig vast.

10.2. In het voorlopig vastgestelde ontwerp van gemeentelijk RUP is niets gewijzigd ten opzicht van wat in randnummer 8.2 is vermeld.

11. Van 17 augustus tot 16 oktober 2020 wordt over het ontwerp van gemeentelijk RUP een openbaar onderzoek gehouden.

Verzoeker dient een bezwaarschrift in.

12. In haar zitting van 24 september 2020 bespreekt de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening van de gemeente Steenokkerzeel (hierna: Gecoro) de ingediende bezwaarschriften en brengt zij een advies uit.

13.1. Bij besluit van 25 maart 2021 stelt de gemeenteraad van de gemeente Steenokkerzeel het gemeentelijk RUP ‘Recreatiezone Perk’ definitief vast. Dit is het bestreden besluit.

Van dit besluit wordt melding gemaakt in het Belgisch Staatsblad van 19 mei 2021.

X-17.962-4/19

13.2. In het definitief vastgestelde gemeentelijk RUP is niets gewijzigd ten opzicht van wat in randnummer 8.2 is vermeld.

IV. Regelmatigheid van de rechtspleging

14.1. In zijn memorie van wederantwoord meent verzoeker dat de memorie van antwoord van de verwerende partij laattijdig zou zijn ingediend.

14.2. Uit de stukken van het rechtsplegingsdossier blijkt dat het verzoekschrift door de verwerende partij werd ontvangen op 26 juli 2021 en dat de memorie van antwoord van de verwerende partij op 24 september 2021 met een ter post aangetekende zending verzonden werd aan de Raad van State. De memorie van antwoord is derhalve tijdig ingediend.

V. Onderzoek van de middelen

  1. Het eerste middel

Uiteenzetting van het middel

15.1. Het eerste middel is genomen uit de schending van artikel 2.2.4, § 1, 1°, en § 2, 2°, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (hierna: VCRO).

15.2. Verzoeker wijst er op dat de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT