Décision judiciaire de Raad van State, 23 juin 2022

Date de Résolution23 juin 2022
JuridictionNietigverklaring
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

Xe KAMER

A R R E S T

nr. 254.094 van 23 juni 2022 in de zaak A. 231.960/X-17.811

In zake : de NV GROND- EN AFBRAAKWERKEN G. & A. DE

MEUTER bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Filip De Preter kantoor houdend te 1000 Brussel Keizerslaan 3 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen :

het BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE GEWEST bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Frédéric De Muynck en Camille Courtois kantoor houdend te 1000 Brussel Koningsgalerij 30 bij wie woonplaats wordt gekozen

Tussenkomende partij :

de BVBA RECAMIX bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Konstantijn Roelandt kantoor houdend te 2221 Heist-op-den-Berg Dorpsstraat 91 bij wie woonplaats wordt gekozen

-------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van het beroep

 1. Het beroep, ingesteld op 7 oktober 2020, strekt tot de nietigverklaring van “het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 juli 2020 waarbij het beroep ingewilligd wordt dat ingediend was door bvba Recamix tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van de stad Brussel tot weigering van de stedenbouwkundige vergunning betreffende het inrichten van een site voor overslag en bewerking van materialen (maximaal getransporteerd via de waterweg), de nieuwbouw van burelen en het

  X-17.811-1/18

  inrichten van een gedeelte van de site als parkeerplaats voor wagens en vrachtwagens, Vilvoordsesteenweg 7B”.

  II. Verloop van de rechtspleging

 2. De verwerende partij heeft een memorie van antwoord ingediend en de verzoekende partij heeft een memorie van wederantwoord ingediend.

  De tussenkomende partij heeft een verzoekschrift tot tussenkomst ingediend. De tussenkomst is toegestaan bij beschikking van 6 juni 2021. De tussenkomende partij heeft een memorie ingediend.

  Eerste auditeur An Van den broeck heeft een verslag opgesteld.

  De verzoekende partij heeft een laatste memorie ingediend. De verwerende partij en de tussenkomende partij hebben een laatste memorie ingediend.

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 17 juni 2022.

  Staatsraad Stephan De Taeye heeft verslag uitgebracht.

  Advocaat Filip De Preter, die verschijnt voor de verzoekende partij, advocaat Camille Courtois, die verschijnt voor de verwerende partij en advocaat Konstantijn Roelandt, die verschijnt voor de tussenkomende partij, zijn gehoord.

  Eerste auditeur An Van den broeck heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

  X-17.811-2/18

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973. III. Feiten

  3.1. Op 30 november 2011 dient de tussenkomende partij bij het college van burgemeester en schepenen van de stad Brussel een aanvraag in tot het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning voor de inrichting van een site voor overslag en bewerking van recycleerbare materialen met burelen en parkeerplaatsen voor personen- en vrachtwagens, op percelen gelegen aan de Vilvoordsesteenweg 7b te Brussel, kadastraal bekend afdeling 1, sectie A, nrs. 241/k, 224/f3, 229/h en 126/u (hierna: de bouwplaats).

  Vermits het een gemengd project betreft, wordt tegelijkertijd de aanvraag van een milieuvergunning (klasse I.B) ingediend.

  Volgens de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestelijk bestemmingsplan van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, vastgesteld bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke regering van 3 mei 2001, is de bouwplaats gelegen in een gebied voor havenactiviteiten en vervoer.

  3.2. Van 27 januari 2012 tot en met 10 februari 2012 wordt over de aanvraag voor het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning en een milieuvergunning een openbaar onderzoek georganiseerd. Onder anderen de verzoekende partij dient een bezwaarschrift in.

  3.3. In zitting van 10 mei 2012 weigert het college van burgemeester en schepenen van de stad Brussel de stedenbouwkundige vergunning.

  3.4. Op 11 mei 2012 verleent het Brussels Instituut voor Milieubeheer (hierna: BIM) de gevraagde milieuvergunning. Deze vergunning is definitief.

  X-17.811-3/18

  3.5. Op 14 juni 2012 dient de tussenkomende partij tegen de onder randnummer 3.3 vermelde weigeringsbeslissing van 10 mei 2012 van het college van burgemeester en schepenen van de stad Brussel een administratief beroep in bij de Brusselse Hoofdstedelijke regering (hierna: de beroepsinstantie). 3.6. Met een besluit van 17 oktober 2016 verleent de beroepsinstantie de gevraagde stedenbouwkundige vergunning “op basis van de van 1 tot 7 genummerde wijzigingsplannen d.d. 15/07/2011 die conform artikel 191 van het BWRO werden ingediend”.

  3.7. Met zijn arrest nr. 246.324 van 6 december 2019 vernietigt de Raad van State op vordering van de vzw Beheerscomité De Groene Wandeling van Neder-Over-Heembeek het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke regering van 17 oktober 2016 wegens een gebrek aan formele motivering.

  3.8. Met een 3 juli 2020 gedateerde brief richt de aanvrager een herinnering aan de beroepsinstantie.

  3.9. Met het bestreden besluit van 24 juli 2020 verleent de beroepsinstantie de gevraagde stedenbouwkundige vergunning.

  IV. Onderzoek van de middelen

  1. Eerste middel

  Uiteenzetting van het middel

  4.1. Verzoeker voert in een eerste middel de schending aan van de wet van 29 juli 1991 ‘betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen’ (hierna: de motiveringswet), van artikel 6 van het Verdrag ‘betreffende de toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden’ (hierna: Verdrag van Aarhus), van de artikelen 6, 147, 149 tot 151 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO), alsook van het redelijkheids- en zorgvuldigheidsbeginsel als algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

  X-17.811-4/18

  Zij meent dat het openbaar onderzoek achterhaald is en wijst hiervoor op het lange tijdsverloop en diverse feitelijke ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan in de omgeving, meer bepaald nieuwe bouwwerken (loods van Ziegler aan de Vilvoordsesteenweg 11, haar eigen uitbreiding, het shoppingcentrum “Dockx” aan de Van Praetbrug en het distributiecentrum van bpost aan de Vilvoordsesteenweg 233), infrastructurele werken (de verplaatsing van de aansluiting van de Oorlogkruisenlaan – toegangsweg tot Nederoverheembeek – vanaf de R21, de Brussels Cruise Terminal ter hoogte van de Vilvoordsesteenweg 145), beleidsmatige ontwikkelingen (het Kanaalplan, het Richtschema Schaarbeek Vorming, het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling), de evoluties inzake fijn stof en het “voorlopig” karakter van de voorgestelde invulling van de bouwplaats.

  De verzoekende partij besluit dat het op basis van die gegevens duidelijk is dat het openbaar...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT