Décision judiciaire de Raad van State, 23 juin 2022

Date de Résolution23 juin 2022
JuridictionNietigverklaring
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

Xe KAMER

A R R E S T

nr. 254.087 van 23 juni 2022 in de zaak A. 232.704/X-17.876

In zake : 1. Louis HERMANS 2. Ivo VAN PEER 3. Jean Pierre BUYLINCKX 4. Ludo VAN KERCKHOVEN bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Stijn Verbist en Joris Claes kantoor houdend te 2000 Antwerpen Graaf van Hoornestraat 51 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen :

de GEMEENTE BEERSE bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Karolien Beké kantoor houdend te 9000 Gent Kasteellaan 141 bij wie woonplaats wordt gekozen

-------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van het beroep

 1. Het beroep, ingesteld op 15 januari 2021, strekt tot de nietigverklaring van het besluit van de gemeenteraad van de gemeente Beerse van 27 augustus 2020, houdende de definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Ontsluiting Kanaalzone’.

  II. Verloop van de rechtspleging

 2. De verwerende partij heeft een memorie van antwoord ingediend en verzoekers hebben een memorie van wederantwoord ingediend.

  Eerste auditeur Tom De Waele heeft een verslag opgesteld.

  X-17.876-1/12

  Verzoekers en de verwerende partij hebben een laatste memorie ingediend.

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 11 maart 2022.

  Staatsraad Jan Clement heeft verslag uitgebracht.

  Advocaat Joris Claes, die verschijnt voor verzoekers, en advocaat Karolien Béke, die verschijnt voor de verwerende partij, zijn gehoord.

  Eerste auditeur Tom De Waele heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  III. Feiten

 3. Verzoekers wonen langs de Nieuwe Dreef die van de Antwerpsesteenweg (N12) in het zuiden loopt naar een op het bij koninklijk besluit van 30 september 1977 vastgestelde gewestplan Turnhout ingekleurde zone voor milieubelastende industrieën in het noorden (hierna: de industriezone van het gewestplan). De industriezone van het gewestplan ligt langs beide zijden van het kanaal Dessel-Schoten. Ten zuiden van deze industriezone toont het gewestplan een bosgebied (hierna: de natuurzone van het gewestplan). De natuurzone van het gewestplan paalt aan de westzijde van de Nieuwe Dreef en is grotendeels opgenomen in het habitatrichtlijngebied ‘Het Blak, Kievitsheide, Ekstergoor en nabijgelegen Kamsalamanderhabitats’.

 4. In 2010 neemt de verwerende partij het initiatief om rond de kern van de gemeente de aanleg van een omleidingsweg mogelijk te maken die de N12 verbindt met de – ten noorden van het kanaal gelegen – Rijkevorselseweg. De

  X-17.876-2/12

  bedoeling is dat het vrachtverkeer via deze omleidingsweg van en naar de industriezone van het gewestplan zou rijden en niet langer door de centra van Beerse en van de wijk Den Hout.

 5. In opdracht van de verwerende partij wordt een plan-milieueffectrapport (hierna: plan-MER) ‘Omleidingsweg met nieuwe oeververbinding Kanaal West te Beerse’ opgemaakt.

  In het plan-MER worden er voor het zuidelijk deel van de omleidingsweg twee alternatieven onderzocht, te weten de herinrichting van de Nieuwe Dreef en de creatie van een nieuwe “parallelweg” die doorheen de natuurzone van het gewestplan zou lopen. De herinrichting van de Nieuwe Dreef scoort het best.

 6. Op 27 januari 2010 keurt de dienst Milieueffectrapportage van het departement Omgeving van het Vlaamse Gewest (hierna: de dienst Mer) het plan-MER goed.

 7. Op 28 juni 2012 keurt de gemeenteraad van de verwerende partij de op de omleidingsweg betrekking hebbende mobiliteitsstudie Noorderkempen goed.

 8. Voor het dossier wordt een procesmanager aangesteld, en een gebiedsgerichte visie uitgewerkt waarbij op basis van de bevindingen in het plan-MER het tracé, en met name de keuze voor de herinrichting van de Nieuwe Dreef, verder wordt onderbouwd. Die tracékeuze wordt door de gemeenteraad van Beerse bevestigd op 18 december 2014.

 9. In 2018 belast de verwerende partij gespecialiseerde studiebureaus met het opmaken van een ontwerp voor de omleidingsweg en het opstarten van een overlegproces met alle...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT