Décision judiciaire de Raad van State, 4 juillet 2022

Date de Résolution 4 juillet 2022
JuridictionNietigverklaring
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

Xe KAMER

A R R E S T

nr. 254.215 van 4 juli 2022 in de zaak A. 231.437/X-17.770 (I) A. 231.439/X-17.771 (II)

In zake : 1. de NV SULS BEHEER 2. Johan SULS bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Christophe Coen kantoor houdend te 2018 Antwerpen Mechelsesteenweg 210A bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen :

 1. de GEMEENTE BALEN (I)

 2. het VLAAMSE GEWEST (II) bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Sven Vernaillen en Katrien Dams kantoor houdend te 2600 Antwerpen Borsbeeksebrug 36 bij wie woonplaats wordt gekozen

  Tussenkomende partijen:

 3. de NV AVS INVEST 2. de NV HET LANDGOED bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Igor Rogiers kantoor houdend te 9270 Kalken Kalkendorp 17A bij wie woonplaats wordt gekozen

  -------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van de beroepen

  1. Het beroep sub I, ingesteld op 30 juli 2020, strekt tot de nietigverklaring van het besluit van de gemeenteraad van de gemeente Balen van 4 november 2019 houdende “Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden – Goedkeuring zaak van de wegen: AVS-INVEST en NV Het Landgoed”

  X-17.770-17.771-1/6

  voor een terrein gelegen aan de Ceylonstraat te Balen (hierna: het bestreden gemeenteraadsbesluit).

  Het beroep sub II, ingesteld op 30 juli 2020, strekt tot de nietigverklaring van het besluit van de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken van 20 juli 2020 waarbij het bestuurlijk beroep van verzoekers tegen het voornoemde gemeenteraadsbesluit wordt verworpen (hierna: het bestreden verwerpingsbesluit van de Vlaamse minister).

  II. Verloop van de rechtspleging

 4. De verzoekende partijen in zaak sub I hebben een toelichtende memorie ingediend.

  De verwerende partij in zaak sub II heeft een memorie van antwoord ingediend en de verzoekende partijen in zaak sub II hebben een memorie van wederantwoord ingediend.

  De tussenkomende partijen hebben in beide zaken een verzoekschrift tot tussenkomst ingediend. De tussenkomsten zijn in beide zaken toegestaan bij beschikking van 30 september 2020. De tussenkomende partijen hebben in beide zaken een memorie ingediend.

  Eerste auditeur Wouter De Cock heeft in beide zaken een verslag opgesteld.

  De verzoekende partijen hebben in beide zaken een laatste memorie ingediend. De verwerende partij in zaak sub II heeft een laatste memorie ingediend.

  De partijen zijn in beide zaken opgeroepen voor de terechtzitting, die...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT