Décision judiciaire de Raad van State, 4 juillet 2022

Date de Résolution 4 juillet 2022
JuridictionNietigverklaring
Nature Arrest

De vernietiging van de bestreden verwerping van het bestuurlijk beroep tegen de goedgekeurde wegaanleg, kan verzoekers geen baat meer bijbrengen. In voorkomend geval zou immers bij een nieuwe beoordeling van dat beroep, dit beroep hoe dan ook verworpen moeten worden daar het geen voorwerp meer heeft. De bestreden goedgekeurde wegaanleg zal immers onwerkzaam blijven, gelet op de goedkeuring van een nieuwe wegaanleg en het afzien van de eerste wegaanleg.

In de gegeven omstandigheden is er reden de kosten in de zaak sub I (tegen de goedgekeurde wegaanleg, die in de loop van het geding onwerkzaam is geworden) ten laste van de verwerende partij te leggen en de kosten in de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT