• Raad van State

Nieuwste documenten

 • Vonnis van Raad van State, December 28, 2020

  Om als toereikend te worden beschouwd, moet het belang onder meer rechtstreeks zijn en de verzoekende partij een voordeel verschaffen dat voldoende direct verband houdt met de finaliteit van een nietigverklaring, namelijk het doen verdwijnen van de bestreden rechtshandeling uit de rechtsorde. Onvoldoende om een nietigverklaring van de bestreden beslissing te kunnen verkrijgen, is dan ook het belang van een verzoekende partij dat in de loop van de annulatieprocedure is geëvolueerd naar nog uitsluitend een belang bij het onwettig horen verklaren van die beslissing om de toekenning van een schadevergoeding - door de rechtbanken van de rechterlijke orde, die daartoe zelf de eventuele fout van de overheid kunnen vaststellen - te vergemakkelijken. Dit kan van aard zijn bezwaren op te roepen in het geval waarin de omstandigheden waaruit het verlies van het belang van de verzoekende partij voortvloeit haar niet kunnen worden aangerekend, en de verzoekende partij om die reden de gevorderde nietigverklaring afgewezen ziet worden én geen onderzoek geniet van de middelen die zij aanvoerde (RvS (A.V.) 22 maart 2019, nr. 244.015, Moors).

 • Vonnis van Raad van State, December 22, 2020

  De huidige situatie is niet te vergelijken met de situatie die geleid heeft tot het arrest nr. 249.177 van 8 december 2020, aangezien het toen geldende verbod op collectieve erediensten en niet-confessionele bijstand, door de bestreden beslissing is ingetrokken. \t\t\t

 • Vonnis van Raad van State, December 22, 2020

  Als de oppervlakte het enige criterium zou zijn, zou dit ook niet altijd toelaten alle gelovigen te ontvangen.

 • Vonnis van Raad van State, December 15, 2020

  De aanvrager van de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden heeft afstand gedaan van de verkregen omgevingsvergunning en dringt niet meer aan met betrekking tot het bewuste project. Er volgt uit dat de bestreden gemeenteraadsbeslissing noodzakelijk onwerkzaam moet blijven en dat er reden is ze ten behoeve van de duidelijkheid in het rechtsverkeer te vernietigen. In de gegeven omstandigheden is er reden de kosten ten laste van de verwerende partij te leggen. Daar is evenwel geen rechtsplegingsvergoeding ten voordele van verzoekers bij. Zij kunnen niet worden beschouwd als de in het gelijk gestelde partij.

 • Vonnis van Raad van State, December 15, 2020

  Het komt de verzoekende partij toe aannemelijk te maken dat het bestreden gemeentelijk RUP van het GRS afwijkt. De zin uit het GRS die de verzoekende partij aanhaalt mag geenszins worden gelezen als een inperking van hetgeen in de andere relevante zinnen van de richtinggevende bepalingen van het GRS is gesteld. Bovendien laat zij de motivering en het antwoord van de Gecoro op haar bezwaar onbesproken.

 • Vonnis van Raad van State, December 15, 2020

  De eerder vernietigde vergunningsbesluiten betreffen een andere vergunningsaanvraag dan de vergunningsaanvraag waarover de thans bestreden beslissing uitspraak doet.

 • Vonnis van Raad van State, December 15, 2020

  De door art. 9 van het openbaarheidsdecreet voorziene mogelijkheid om een bestuursdocument slechts gedeeltelijk openbaar te maken, kan bij de enkele vraag om de identiteit van een persoon mede te delen, geen toepassing vinden.

 • Vonnis van Raad van State, December 10, 2020

  De mogelijkheid te worden gehoord wordt geregeld door art. 62, § 4, van het milieuhandhavingsbesluit, waardoor de aanvullende werking van de hoorplicht als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur enkel geldt enkel indien de toepasselijke wettelijke regeling niet volstaat om te waarborgen dat de betrokkene daadwerkelijk de gelegenheid had om nuttig voor zijn standpunt op te komen. In het kader van een administratieve procedure gelden voor de rechten van verdediging en het contradictoir debat niet dezelfde waarborgen als bij een jurisdictioneel beroep. Aangezien verzoeker met de vereiste kennis van de hem ten laste gelegde feiten administratief beroep heeft ingesteld en hij voorafgaand aan de beslissing over dat beroep werd gehoord, kan niet aangenomen worden dat hij zijn verweer tegen de opgelegde bestuurlijke maatregelen niet nuttig heeft kunnen voeren. Noch op basis van de toepasselijke regelgeving, noch op basis van de hoorplicht als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, kan verzoeker aanspraak maken op de bijkomende mogelijkheid om schriftelijk te reageren op het advies van de afdeling Milieuhandhaving, Milieuschade en Crisisbeheer.

 • Vonnis van Raad van State, December 09, 2020

  Verzoekende partij bestrijdt artikel 15, §§ 1 en 3, artikel 17 en artikel 26 van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 'houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken' [\u0085], zoals gewijzigd door het ministerieel besluit van 1 november 2020 'houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken', alsook artikel 8 van het ministerieel besluit van 28 november 2020 'houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken'.Intussen is er door de Raad van State arrest nr. 249.177 van 8 december 2020 uitgesproken, waarin bij wijze van voorlopige maatregel aan de verwerende partij is opgelegd om ten laatste op 13 december 2020 artikel 17 van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020, zoals gewijzigd, te vervangen door een regeling die de collectieve uitoefening van de eredienst niet onevenredig beperkt.\tIn de gegeven omstandigheden kan de Raad van State er niet toe komen de schorsingsvoorwaarde van een uiterst dringende noodzakelijkheid vervuld te achten.

 • Vonnis van Raad van State, November 27, 2020

  De vernietiging van een beslissing die in het kader van een goedkeuringstoezicht binnen de voorgeschreven termijn is genomen, brengt met zich mee dat vanaf de betekening van het vernietigingsarrest voor de toezichthoudende overheid een nieuwe termijn ingaat om haar goedkeuringstoezicht opnieuw uit te oefenen, waarbij in principe het recht moet worden toegepast dat op het ogenblik van het nemen van deze nieuwe beslissing geldt, met in begrip van de geldende overgangsregels.

Aanbevolen documenten

 • Vonnis van Raad van State, May 22, 2015

  De opdracht wordt gegund middels een onderhandelingsprocedure met bekendmaking bij toepassing van de regelgeving inzake de nutssectoren. Een onderhandelingsprocedure met bekendmaking wordt gekenmerkt door haar flexibel kader waarbinnen de verwerende partij met de inschrijvers mag onderhandelen en...

 • Vonnis van Raad van State, June 08, 2020

  Het onpartijdigheidsbeginsel houdt voor de organen van het actief bestuur in dat zij zich moeten onthouden van deelname aan een besluitvormingsproces met betrekking tot aangelegenheden waarin zij zelf een rechtstreeks en persoonlijk belang hebben. Het persoonlijk en rechtstreeks belang kan ook de...

 • Vonnis van Raad van State, November 22, 2016

  In beginsel beschikken enkel zij die zelf een offerte hebben ingediend in de betrokken gunningsprocedure over het rechtens vereiste belang om de nietigverklaring - en dus de schorsing van tenuitvoerlegging - te vorderen van een beslissing die een overheidsopdracht toewijst aan een andere...

 • Vonnis van Raad van State, February 28, 2017

  Het advies van de procureur des Konings werd niet gevraagd op grond van het "voorstel van tuchtstraf" zoals voorgeschreven door artikel 24 van de tuchtwet, maar op grond van het "voorstel van het inleidend verslag" dat was gevoegd bij de brief van de hogere overheid. Dat...

 • Vonnis van Raad van State, February 09, 2018

  De beroepen tegen de voor het project verleende initiële stedenbouwkundige vergunning werden inmiddels verworpen. Gelet op de door de verw. en de tussenkomende partijen opgeworpen excepties kwam het verzoeker toe zijn actueel belang te staven door concreet aan te tonen welke nadelen hij door de met ...

 • Vonnis van Raad van State, June 11, 2015

  Het strafrechtelijk vermoeden van onschuld staat er niet aan in de weg dat een bestuur bij de uitoefening van zijn discretionaire beoordelingsbevoegdheid rekening houdt met feiten die niet tot een strafrechtelijke veroordeling hebben geleid. De RvS vermag als administratieve cassatierechter niet in ...

 • Vonnis van Raad van State, January 16, 2020

  Wanneer zij de afwijkingsregeling van art. 5.6.7, § 1, eerste lid, VCRO wenst toe te passen, dient de vergunningverlenende overheid zelf te onderzoeken of de goede ruimtelijke ordening niet wordt geschaad. Bij de beoordeling van de verenigbaarheid van de aanvraag met de goede ruimtelijke ordening...

 • Vonnis van Raad van State, June 08, 2020

  De artt. 10 en 11 GW zijn gericht tot de wetgevende en uitvoerende macht. Zij betreffen niet de beslissingen van de rechter als zodanig. De rechter moet de hem voorgelegde geschillen beslechten aan de hand van de bestaande rechtsregels en algemene rechtsbeginselen. Het middel dat de schending...

 • Vonnis van Raad van State, January 23, 2014

  De bestreden beslissing houdt een schending in van artikel 9.1.2, 1° RPPol. Er wordt immers ten onrechte van uitgegaan dat er sprake is van "arglist of fraude". Arglist of fraude impliceert dat verzoekster wetens en willens verkeerde informatie heeft verstrekt teneinde de verwerende...

 • Vonnis van Raad van State, October 27, 2015

  De verzoekende partij verstrekt geen concrete cijfers omtrent de "zeer aanzienlijke daling van haar inkomsten" die zij vreest te zullen ondergaan. Zij toont niet aan dat de beweerde geldelijke verliezen op korte termijn leiden tot "onherroepelijke schadelijke gevolgen". De...