Raad van State

Nieuwste documenten

 • Vonnis van Raad van State, 8 de Julio de 2022

  In zoverre fair play als een beginsel van behoorlijk bestuur zou dienen te worden beschouwd, veronderstelt een gebrek daaraan alleszins onder meer dat de overheid met opzet zou hebben gepoogd verzoekster in de uitoefening van haar rechten te belemmeren. Het komt aan verzoekster toe om zulks aan te tonen. Zij toont niet aan dat de verwerende partij met opzet zou hebben gepoogd haar in de uitoefening van haar rechten te belemmeren.

 • Vonnis van Raad van State, 8 de Julio de 2022

  Het middel, zoals het is uiteengezet in het verzoekschrift, wordt enkel uitgewerkt in het licht van de hoorplicht, de rechten van verdediging en het recht "om zijn standpunt naar voor te brengen". Indien de verwerende partij ten onrechte de verzoekende partijen niet zou hebben gehoord, moet tevens worden aangenomen dat zij niet op zorgvuldige wijze tot haar beslissing is gekomen. De uiteenzetting in het middel laat in die zin ook afdoende toe te begrijpen waarom de verzoekende partijen het zorgvuldigheidbeginsel geschonden achten.

 • Vonnis van Raad van State, 8 de Julio de 2022

  De verzoekende partij brengt geen enkele bepaling bij die de OVAM zou verhinderen een nieuw standpunt in te nemen over de toestand van een grond, wanneer een nieuw oriënterend bodemonderzoek, in tegenstelling tot een vorig bodemonderzoek, besluit dat er duidelijke aanwijzingen bestaan van een ernstige bodemverontreiniging. Integendeel, art. 5, § 3, van het bodemdecreet bepaalt uitdrukkelijk dat het bodemattest een overzicht geeft van de "meest actuele informatie" die over de grond beschikbaar is. Dit impliceert dat bodemattesten -en de erin weergegeven conclusies- aan wijzigingen onderhevig kunnen zijn wanneer meer recente bodemonderzoeken tot andersluidende bevindingen leiden. Een schending van het redelijkheidsbeginsel wordt derhalve niet aannemelijk gemaakt.

 • Vonnis van Raad van State, 8 de Julio de 2022

  De verzoekende partij voert de schending aan van de "formele motiveringsplicht". Dit is geen algemeen beginsel van behoorlijk bestuur. De verzoekende partij voert niet de schending aan van enige wettelijke bepaling die erin voorziet dat de bestuurlijke beslissing formeel moet worden gemotiveerd. Het middel dat de schending aanvoert van de formelemotiveringsplicht is niet ontvankelijk.

 • Vonnis van Raad van State, 7 de Julio de 2022
 • Vonnis van Raad van State, 6 de Julio de 2022

  In de bestreden beslissing wordt de herhuisvesting van de bewoners noodzakelijk geacht "aangezien de huidige toestand van de woning een acuut gevaar betekent voor de veiligheid en gezondheid van de bewoners". Gelezen in samenhang met de tegelijk betekende beslissing tot onbewoonbaarverklaring van de woonentiteiten in het pand, geeft de bestreden beslissing afdoende aan op grond waarvan wordt besloten tot een zodanig gevaar voor de veiligheid en gezondheid van de bewoners dat het noodzakelijk is hen te herhuisvesten.

 • Vonnis van Raad van State, 5 de Julio de 2022

  De bestreden delegatie van planningsbevoegdheid is voorbereidend ten aanzien van een later door de gemeenteraad vast te stellen gemeentelijk RUP. Dergelijke voorbereidende beslissingen zijn slechts aanvechtbaar wanneer ze eigen, dadelijk werkende, voor de verzoekende partij nadelige rechtsgevolgen blijkt te hebben. Dit moet door de verzoekende partij worden aangetoond. De geviseerde overweging, waaruit het aanvechtbaar karakter zou blijken, betreft louter een beschrijving van de - niet door de verzoekende partij weerlegde - context en betreft geenszins een uitvoerbare rechtshandeling en is niet bekleed met het "privilège du préalable". Het blijkt niet dat dit delegatiebesluit de weigeringsgrond zou zijn voor de betrokken omgevingsvergunningsaanvraag. Het beroep is niet ontvankelijk.

 • Vonnis van Raad van State, 5 de Julio de 2022
 • Vonnis van Raad van State, 4 de Julio de 2022

  De tussenkomende partijen hebben inmiddels afgezien van de in het bestreden gemeenteraadsbesluit goedgekeurde wegaanleg en hebben een nieuwe omgevingsvergunning met wegaanleg aangevraagd. De in de nieuwe aanvraag vervatte wegaanleg is recentelijk door de gemeenteraad goedgekeurd. Het blijkt dat het bestreden gemeenteraadsbesluit noodzakelijk onwerkzaam moet blijven. Er is reden dit besluit ten behoeve van de duidelijkheid in het rechtsverkeer te vernietigen.

 • Vonnis van Raad van State, 1 de Julio de 2022

  De Raad van State kan er niet aan voorbijgaan dat verzoeker na de opeenvolgende weigeringsbeslissingen die hij consequent voor de Raad van State heeft bestreden, in de feiten noodgedwongen (verzoeker is dan immers al 70 jaar) per 1 juli 2020 zijn pensioen heeft aangevraagd. Dat hij in die omstandigheden niet langer in dienst is en door zijn oppensioenstelling de hoedanigheid van ambtenaar is verloren, is niet relevant. Verzoeker heeft nog steeds belang bij het bestrijden van de beslissingen waarbij hem het voordeel werd geweigerd om langer dan de wettige pensioenleeftijd in dienst te blijven en waarvan hij de wettigheid (tijdig) in vraag heeft gesteld en die dus omwille van het vernietigingsberoep precair blijven, ondanks het feit dat hij niet langer in dienst is. In de mate immers finaal zou blijken dat de bestreden weigeringsbeslissingen waarbij verzoeker de continuïteit van zijn hoedanigheid als ambtenaar wordt geweigerd onrechtmatig zijn, blijft verzoeker er immers belang bij hebben deze vernietigd te zien en is zijn voordeel bij de vernietiging erin gelegen dat hij een reconstructie van loopbaan vermag te bekomen met het oog op het bepalen van zijn pensioenrechten. In die concrete omstandigheden aan verzoeker belang ontzeggen, zou op onevenredige wijze afbreuk doen aan zijn recht op toegang tot de rechter zoals dit is gewaarborgd bij artikel 6, lid 1, EVRM.

Aanbevolen documenten

 • Vonnis van Raad van State, 8 de Febrero de 2016

  Er kan niet worden ingezien waarom de beoordelingscriteria alleszins niet meer kunnen worden vastgesteld wanneer de leden van het directiecomité kennis hebben gekregen van de kandidaten en van de gegevens betreffende de kandidaten die zich in het dossier bevinden. Dat neemt evenwel niet weg dat de...

 • Vonnis van Raad van State, 2 de Junio de 2016

  Verzoeker heeft de hem ten laste gelegde feiten niet ontkend, integendeel, hij heeft tijdens het tuchtrechtelijk onderzoek de materialiteit van de feiten uitdrukkelijk erkend. Het feit dat verzoeker altijd heeft ontkend dat er in zijnen hoofde enig opzet was, zodat het morele bestanddeel van het...

 • Vonnis van Raad van State, 18 de Diciembre de 2018

  Verzoeker vordert bij een afzonderlijk verzoekschrift ook de schorsing bij UDN van het proces-verbaal of verslag van de zogenaamde CoorMulti, houdende de bepaling van het Belgische standpunt betreffende het Migratiepact. In dat verzoekschrift stelt verzoeker dat hij bij de politie een strafklacht...

 • Vonnis van Raad van State, 25 de Abril de 2013
 • Vonnis van Raad van State, 5 de Octubre de 2021

  Zelfs indien aangenomen wordt dat de schoolorganisatie tijdens de lockdown bijgedragen heeft aan het minder gunstige eindresultaat van de leerling, brengt dit niet met zich mee dat dat resultaat gunstiger wordt. De vaststelling van de oorzaak van het minder presteren laat niet toe het uiteindelijke ...

 • Vonnis van Raad van State, 4 de Mayo de 2017
 • Vonnis van Raad van State, 10 de Octubre de 2016

  Uit de BB blijkt niet in het minst dat aan verzoeker zijn oorspronkelijke functie in de hulpcentrale definitief zou zijn ontnomen. Zulks zou alleen maar het gevolg kunnen zijn van een eventueel nog te nemen beslissing en is derhalve hypothetisch....

 • Vonnis van Raad van State, 25 de Noviembre de 2015

  Nog daargelaten de vaststelling dat de bestreden beslissing niet bepaald getuigt van de nodige duidelijkheid inzake de precieze tenlasteleggingen, dient te worden vastgesteld dat de tuchtoverheid volledig voortgaat op de eenzijdige verklaringen van vier vrouwelijke getuigen, zonder enig concreet...

 • Vonnis van Raad van State, 14 de Julio de 2017

  In de mate waarin bij de feiten weergegeven of bij de bespreking van de middelen stukken ter sprake komen die voorlopig vertrouwelijk worden gehouden, wordt enkel de inhoud ervan weergegeven zoals deze blijkt uit andere niet-vertrouwelijke stukken, uit het verzoekschrift, de nota of het...

 • Vonnis van Raad van State, 26 de Noviembre de 2012

  Voor het verlenen van de titel van erenotaris beschikt de Koning over een discretionaire bevoegdheid. Zijn beslissing kan uitdrukkelijk zijn of zij kan besloten liggen in een ander besluit, zoals het besluit waarbij de betrokken notaris zijn ontslag verkrijgt. Te dezen heeft de verwerende partij...

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT