• Raad van State

Nieuwste documenten

 • Vonnis van Raad van State, 22 november 2018

  Gelet op art. 4.1.1, 2°, VCRO dient voor de berekening van het bouwvolume de aanhorigheid bij het hoofdgebouw die daarmee in bouwtechnisch opzicht een rechtstreekse aansluiting of daarbij steun vindt, gevoegd te worden. Het bouwvolume van het geheel is het gemeten bruto-bouwvolume met inbegrip van buitenmuren en dak, zonder dakoversteken en schouwen. Derhalve schendt het bestreden arrest deze bepaling niet door te stellen dat, niettegenstaande twee open zijden, de luifel toch een volume betreft, waardoor afsluitbare luifels als volume beschouwd moeten worden en zo overigens ook visueel worden ervaren en door te stellen dat, aangezien de luifel aansluit op het appartement van de verzoekende partij en de luifel langs de ene zijde steunt op de stalen structuur en langs de andere zijde ste...

 • Vonnis van Raad van State, 20 november 2018

  Het KB van 24 september 2013 (betreffende de evaluatie in het federaal openbaar ambt) is van toepassing op personeelsleden van het federaal openbaar ambt, niet op het wetenschappelijk personeel van de wetenschappelijke instellingen, noch op de mandaathouders. Daarnaast is de verwerende partij geen rechtspersoon die wordt bedoeld in art. 1, 3°, van de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken. De verwerende partij valt aldus niet onder de toepassing van het KB van 24 september 2013. De evaluatie van haar statutair personeel wordt geregeld in hoofdstuk IV van het personeelsstatuut en in bericht 137 H-HR 2015 van 16 juli 2015 aan haar personeel. Het voornoemde KB vermag de aangevoerde onwettigheid van de bestreden beslissing dan ook niet aan te tonen.

 • Vonnis van Raad van State, 14 november 2018

  Het bestreden arrest overweegt dat het onontvankelijk bevinden van een administratief beroep dient te worden beschouwd als een aanvechtbare vergunningsbeslissing.

 • Vonnis van Raad van State, 6 november 2018

  Het is de logica zelf dat de breedte van een nieuwe weg (mede) verantwoord wordt door de functie die de weg moet hebben.

 • Vonnis van Raad van State, 30 oktober 2018 (zaak . .)

  Het behoort niet tot de rechtsmacht van de RvS om, zoals verzoekster vraagt, de examenresultaten van D. C. te herzien. De RvS vermag met betrekking tot de vaststelling van de examenresultaten immers niet in de plaats van de school te treden. De vordering moet alvast in zoverre worden verworpen.

 • Vonnis van Raad van State, 23 oktober 2018

  Wat de effecten van het PRUP op de cultuurhistorische waarde betreft, wordt volgens verzoekers in het plan-Mer ten onrechte geoordeeld dat het betrokken beschermde landschap niet negatief beïnvloed zou worden door de in het PRUP voorziene brug, en het effect hiervan "neutraal" zou zijn. De omstandigheid dat het Vlaamse Gewest het beschermingsbesluit gedeeltelijk heeft opgeheven, houdt nog geen erkenning van deze overheid in dat deze brug met dit beschermingsbesluit strijdig zou zijn. Het opheffingsbesluit is ingegeven door een eerdere schorsing van de stedenbouwkundige vergunning voor de kwestieuze brug door de RvVb, waarvan de RvVb later is teruggekomen omdat de brug verenigbaar is met het beschermingsbesluit.

 • Vonnis van Raad van State, 23 oktober 2018

  De verzoekende partijen delen mee geen memorie van wederantwoord te hebben ingediend omdat zij sinds 4 juni 2018 over "een definitieve stilzwijgende handelsvestigingsvergunning" beschikken, zodat het beroep volgens hen zonder voorwerp is gevallen. Overigens zouden zij sedert de inwerkingtreding van het decreet 'betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid' op 1 augustus 2018 geen handelsvestigingsvergunning meer nodig hebben gehad. Zij vragen daarom de kosten ten laste van de verwerende partij te leggen. Op dat verzoek wordt niet ingegaan. Naar het oordeel van de RvS doet het tweede argument niet ter zake en is het eerste onjuist. Het is immers niet gebleken dat de bestreden beslissing uit het rechtsverkeer is verdwenen en dat het beroep dus zonder voorwerp zou zijn, alleen dat de ...

 • Vonnis van Raad van State, 23 oktober 2018

  Redelijkerwijze dient het begrip "kennisgeving\

 • Vonnis van Raad van State, 23 oktober 2018

  Art. 1.3.2, § 3, derde lid, 7° en 8°, VCRO voorziet er uitdrukkelijk er dat de Procoro mede wordt samengesteld uit leden-deskundigen die werkzaam zijn op het provinciebestuur. Deze omstandigheid toont derhalve nog geen ontoelaatbare vooringenomenheid of partijdigheid in hun hoofde aan. Verder bestaat er in hoofde van de leden een plicht om zich te onthouden van deelname aan de besprekingen en de stemming in de commissie wanneer er een risico bestaat op belangenverstrengeling, waarbij het moet gaan om aanwijsbare persoonlijke belangen, met uitzondering van louter morele of beleidsmatige belangen. De verzoekende partij toont dit niet aan. Dat het advies van de Procoro in een ontwerp-versie was voorbereid, impliceert nog niet dat de Procoro zich niet op een behoorlijke wijze van haar we...

 • Vonnis van Raad van State, 18 oktober 2018

  De tewerkstelling gedurende nauwelijks enkele dagen in het kader van een tijdelijke actie, zonder dat daaraan een vrijgekomen betrekking in de personeelsformatie beantwoordt, mag niet worden beschouwd als een wedertewerkstelling zoals bedoeld in art. 117, § 3, derde lid, van de wet van 14 februari 1961. Ze kan immers niet leiden tot een duurzame tewerkstelling van verzoeker in een vrijgekomen betrekking die beantwoordt aan de beslissing van Medex over de medische geschiktheid.

Aanbevolen documenten

 • Vonnis van Raad van State, 17 september 2013

  Vergunningen die voor de datum van inwerkingtreding van het milieuvergunningsdecreet zijn verleend, blijven geldig voor de in het vergunningsbesluit bepaalde vergunningstermijn, en zulks uiterlijk tot 1 september 2016. Die vergunningen zijn niet beperkt tot deze verleend op grond van het ARAB,...

 • Vonnis van Raad van State, 2 juli 2015

  Bij de beoordeling van een milieuvergunningsaanvraag moet de overheid de regels inzake ruimtelijke ordening betrekken. Het gegrond bevinden van het middel zoals door de verzoeker.p. aangevoerd zal leiden tot het onwettig bevinden van de bestreden vergunning zodat de inrichting niet zal kunnen...

 • Vonnis van Raad van State, 11 juni 2015

  Voor het beweerd ontbreken van een maatschappelijk draagvlak, steunt de verw.p. klaarblijkelijk op het feit dat tijdens het openbaar onderzoek 111 bezwaarschriften werden ingediend. De loutere verwijzing naar het aantal ingediende bezwaarschriften, zonder op concrete en ondubbelzinnige wijze aan te ...

 • Vonnis van Raad van State, 28 november 2013

  Het middel bevat geen getrouwe weergave van de formele motivering van de bestreden beslissing. Niet alleen de argumentatie van de provinciale milieudeskundige en van de Provinciale Milieuvergunningscommissie worden in de bestreden beslissing overgenomen, doch deze bevat eveneens de motieven die de...

 • Vonnis van Raad van State, 24 april 2014

  Het uitvoeren van een studie in de loop van de aanvraagprocedure omtrent een bepaald hinderaspect waarover opmerkingen of bezwaren zijn gerezen, is op zich niet onwettig. Het impliceert geen schending van het openbaar onderzoek, voor zover dit beperkt blijft tot het staven van de aanvraag of het...

 • Vonnis van Raad van State, 18 september 2014

  Herhaalde klachten van omwonenden hebben het CBS ertoe aangezet om de milieuvergunning voor twee windturbines aan te vullen met strengere geluidsnormen. De deputatie besliste dat de opgelegde geluidsnormen pas van kracht worden op 1 januari 2015, terwijl de in eerste aanleg beoordelende instantie...

 • Vonnis van Raad van State, 10 oktober 2013

  Een gemeente heeft belang bij een annulatieberoep tegen een milieuvergunning die werd verleend voor een hinderlijke inrichting op de grens van het grondgebied van een aangrenzende gemeente, wanneer zij aannemelijk maakt dat haar beleid inzake milieu en ruimtelijke ordening wordt doorkruist. ...

 • Vonnis van Raad van State, 26 januari 2017

  De motieven van het BB tonen aan dat de schoonheidswaarde van het landschap reeds is aangetast. Dit betekent echter geen vrijgeleide om het landschappelijk waardevol karakter nog verder aan te tasten, aangezien een gewestplanbestemming evenzeer op de toekomst is gericht, temeer wanneer die...

 • Vonnis van Raad van State, 17 augustus 2017

  De verzoekende partij vraagt de debatten te heropenen indien een, volgens haar, determinerende e-mail geen deel uitmaakt van het administratief dossier. Het gegeven dat de betrokken e-mail te dezen geen deel uitmaakt van het door de verwerende partij neergelegde administratief dossier noch van de...

 • Vonnis van Raad van State, 27 maart 2014

  De constructies van de windturbines is een zaak van een bouwvergunning. Indien daaruit voor de verzoekers een moeilijk te herstellen ernstig nadeel zou kunnen voortvloeien, kunnen zij dergelijk nadeel niet aanvoeren bij hun verzoek tot schorsing van de tenuitvoerlegging van de milieuvergunning die...