Raad van State

Nieuwste documenten

 • Vonnis van Raad van State, June 28, 2021

  In de mate dat verzoeker aanvoert dat hij door het bestreden ministerieel besluit nu langer onderweg is om zijn werk te kunnen uitoefenen en dat dit daadwerkelijk een bijkomende fysieke en mentale belasting voor hem betekent, moet worden vastgesteld dat hij geen enkel concreet gegeven bijbrengt waaruit blijkt dat hij ten gevolge van deze bijkomende belasting het resultaat van de procedure ten gronde niet kan afwachten. Met dit argument vermag verzoeker derhalve niet de spoedeisendheid van zijn vordering te staven.

 • Vonnis van Raad van State, June 22, 2021

  Ter terechtzitting blijkt dat verzoekster geen eigenaar meer is van de betrokken woning. De notariële verkoopsovereenkomst werd ondertekend op 26 mei 2021. Zij heeft op dezelfde datum, dus vóór de sluiting van het debat een vordering tot schadevergoeding tot herstel ingediend in de zin van art. 11bis van de Rvs-wet. Art. 11bis van de RvS-wet verleent aan een verzoekende partij, wier belang in de annulatieprocedure buiten haar tekortkoming om evolueerde van een belang bij de nietigverklaring naar een belang om de bestreden beslissing onwettig te horen verklaren met het oog op het verkrijgen van een schadevergoeding, de mogelijkheid om toch nog een beoordeling door de RvS te verkrijgen van de middelen die zij in het kader van haar annulatieberoep aanvoerde. Dit is te dezen het geval.

 • Vonnis van Raad van State, June 17, 2021

  De voorwaarden om steun te kunnen krijgen zijn precies en vereisen de overlegging van documenten waaruit verifieerbare feiten blijken. Hun toepassing impliceert geen discretionaire bevoegdheid van de verwerende partij. Hieruit volgt dat het rechtsreeks en werkelijk voorwerp van het beroep de erkenning van een subjectief recht is. Overeenkomstig de artt. 144 en 145 GW valt dit soort geschillen onder de bevoegdheid van de rechterlijke orde. De RvS is niet bevoegd om er uitspraak over te doen.

 • Vonnis van Raad van State, June 17, 2021

  Bij het onderzoek van de geuremissie van de inrichting wordt in de bestreden beslissing rekening gehouden met "de emissiefactor voor het Groen Labelsysteem dat in de toekomst voorzien wordt\

 • Vonnis van Raad van State, June 17, 2021

  De gemeenteraden stellen aanvullende voorschriften vast met betrekking tot de openbare wegen gelegen op hun grondgebied. Dergelijk aanvullend reglement is enkel van toepassing op permanente of periodieke situaties. Op grond van art. 130bis van de Nieuwe Gemeentewet is het college van burgemeerster en schepenen bevoegd voor tijdelijke politieverordeningen. Hoewel de bestreden maatregel niet noodzakelijkerwijs definitief van kracht moet blijven, blijft er echter onzekerheid bestaan over wanneer deze zal eindigen. Bijgevolg kon het college van burgemeester en schepenen zijn bevoegdheid niet ontlenen aan art. 130bis van de Nieuwe Gemeentewet om de bestreden handeling vast te stellen en was de gemeenteraad te dezen bevoegd.

 • Vonnis van Raad van State, June 17, 2021

  Het vroegere art. 270 van de nieuwe gemeentewet werd opgeheven, en art. 193 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 vereist geen machtiging van de gemeenteraad om in rechte te kunnen treden.

 • Vonnis van Raad van State, June 17, 2021

  Luidens art. 5.3.1, § 1, tweede lid, VCRO kan het stedenbouwkundig attest niet leiden tot de vrijstelling van een vergunningsaanvraag. Uit art. 5.3.1, § 2, VCRO, volgt dat de bevindingen van het stedenbouwkundig attest bij het beslissende onderzoek over een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning in bepaalde gevallen kunnen worden gewijzigd of tegengesproken. Luidens art. 5.3.1, § 3, VCRO blijft het stedenbouwkundig attest "geldig gedurende twee jaar vanaf het ogenblik van de uitreiking ervan".

 • Vonnis van Raad van State, June 17, 2021

  Indien geen advies wordt verstrekt, wordt het stilzwijgend advies geacht positief te zijn. De enige beperking die dergelijk advies heeft, bestaat erin dat het niet dienstig kan worden bijgetreden ter afdoende motivering van de beslissing.

 • Vonnis van Raad van State, June 17, 2021

  Overeenkomstig art. 14, § 2 van de RvS-wet doet de afdeling bestuursrechtspraak uitspraak, bij wijze van arresten, over de cassatieberoepen ingesteld tegen de door de administratieve rechtscolleges in laatste aanleg gewezen beslissingen in betwiste zaken wegens overtreding van de wet of wegens schending van substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen. Het middel dat machtsoverschrijding aanvoert, kan niet tot cassatie leiden.

 • Vonnis van Raad van State, June 15, 2021

  Als dagelijks gebruiker van de zandweg, hetgeen aannemelijk is gezien deze weg aan zijn woonperceel paalt, heeft verzoeker belang bij het behoud van deze zandweg. De bewering van de verwerende partij dat verzoeker volgens haar beter af zou zijn met de nieuwe weginfrastructuur laat niet toe om hem het belang bij het bestrijden van de goedgekeurde wegaanleg te ontzeggen.

Aanbevolen documenten

 • Vonnis van Raad van State, November 13, 2013

  De verzoekende partij voert tevergeefs de schending aan van de rechten van verdediging als algemeen rechtsbeginsel van toepassing in tuchtzaken: 1) de thans bestreden beslissing is exclusief gesteund op de verklaring die de verzoekende partij zelf heeft afgelegd naar aanleiding van een met haar...

 • Vonnis van Raad van State, February 24, 2021

  Het bestreden besluit moet worden samengelezen met door haar gewijzigde ministerieel besluit van 28 oktober 2020 en past in de zoektocht van de verwerende partij naar een evenwicht tussen de bescherming de gezondheidszorg en de bescherming van de economie en het algemeen welzijn, waardoor bepaalde...

 • Vonnis van Raad van State, December 23, 2015

  De bestreden beslissing beoogt het verlenen van een zakelijk recht, namelijk een erfpacht waarop de overheidsopdrachtenreglementering niet van toepassing is. De vraag blijft of een transparante marktbevraging moest en werd georganiseerd met respect voor de algemene beginselen van gelijke...

 • Vonnis van Raad van State, June 19, 2014

  De vertrouwdheid van de verzoekende partij met het kanton en de mobiliteitsproblematiek die zij schetst, zijn objectieve factoren voor een kandidaat om de ene betrekking boven de andere te verkiezen. Wil de Raad van State nog met de tussenkomende partij aannemen dat de beschreven nadelen mogelijk...

 • Vonnis van Raad van State, November 30, 2015

  Wat de verenigbaarheid van een nationale regeling met de artikelen 56 en 57 van het VWEU betreft, vereist volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie dit niet alleen de afschaffing van iedere discriminatie van de in een andere lidstaat gevestigde dienstverlener op grond van diens nationaliteit, ...

 • Vonnis van Raad van State, December 23, 2013

  Verzoeker was meerderjarig en bijgevolg de "betrokken persoon\...

 • Vonnis van Raad van State, January 20, 2021

  De decaan van de rechtsfaculteit heeft de vergadering van 17 oktober 2017 verlaten op het ogenblik dat verzoekers individuele dossier is besproken. Elke algemene kwestie die de commissie moet regelen, heeft noodzakelijk een weerslag op de individuele dossiers. Artikel 12bis, § 8, van het ZAP-regleme...

 • Vonnis van Raad van State, March 09, 2021

  Bij milieuvergunningen kan de overheid van de uitgebrachte adviezen afwijken, op grond van een eigen beoordeling, zo lang die niet kennelijk onredelijk is en op afdoende wijze wordt verantwoord. Een beslissing die de feitelijke en juridische gronden vermeldt en die de fundamentele redenen doet...

 • Vonnis van Raad van State, October 28, 2020

  Krachtens de artt. 105 en 108 GW is uitvoerende macht gevestigd in de koning. Een delegatie van bevoegdheden in specifieke en afgebakende omstandigheden aan een minister is echter niet uitgesloten. De bestreden beslissing is niet genomen op grond van de bijzondere machtenwet van 27 maart 2020 die...

 • Vonnis van Raad van State, September 10, 2013

  Het beginsel van het vrij verrichten van diensten staat er niet aan in de weg dat de lidstaat waar de dienst wordt verricht een vergunning eist, op voorwaarde dat die lidstaat rekening houdt met de bewijsstukken en waarborgen die de dienstverrichter voor de uitoefening van zijn werkzaamheden in de...

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT