Raad van State

Nieuwste documenten

 • Vonnis van Raad van State, July 08, 2022

  In zoverre fair play als een beginsel van behoorlijk bestuur zou dienen te worden beschouwd, veronderstelt een gebrek daaraan alleszins onder meer dat de overheid met opzet zou hebben gepoogd verzoekster in de uitoefening van haar rechten te belemmeren. Het komt aan verzoekster toe om zulks aan te tonen. Zij toont niet aan dat de verwerende partij met opzet zou hebben gepoogd haar in de uitoefening van haar rechten te belemmeren.

 • Vonnis van Raad van State, July 08, 2022

  Het middel, zoals het is uiteengezet in het verzoekschrift, wordt enkel uitgewerkt in het licht van de hoorplicht, de rechten van verdediging en het recht "om zijn standpunt naar voor te brengen". Indien de verwerende partij ten onrechte de verzoekende partijen niet zou hebben gehoord, moet tevens worden aangenomen dat zij niet op zorgvuldige wijze tot haar beslissing is gekomen. De uiteenzetting in het middel laat in die zin ook afdoende toe te begrijpen waarom de verzoekende partijen het zorgvuldigheidbeginsel geschonden achten.

 • Vonnis van Raad van State, July 08, 2022

  De verzoekende partij brengt geen enkele bepaling bij die de OVAM zou verhinderen een nieuw standpunt in te nemen over de toestand van een grond, wanneer een nieuw oriënterend bodemonderzoek, in tegenstelling tot een vorig bodemonderzoek, besluit dat er duidelijke aanwijzingen bestaan van een ernstige bodemverontreiniging. Integendeel, art. 5, § 3, van het bodemdecreet bepaalt uitdrukkelijk dat het bodemattest een overzicht geeft van de "meest actuele informatie" die over de grond beschikbaar is. Dit impliceert dat bodemattesten -en de erin weergegeven conclusies- aan wijzigingen onderhevig kunnen zijn wanneer meer recente bodemonderzoeken tot andersluidende bevindingen leiden. Een schending van het redelijkheidsbeginsel wordt derhalve niet aannemelijk gemaakt.

 • Vonnis van Raad van State, July 08, 2022

  De verzoekende partij voert de schending aan van de "formele motiveringsplicht". Dit is geen algemeen beginsel van behoorlijk bestuur. De verzoekende partij voert niet de schending aan van enige wettelijke bepaling die erin voorziet dat de bestuurlijke beslissing formeel moet worden gemotiveerd. Het middel dat de schending aanvoert van de formelemotiveringsplicht is niet ontvankelijk.

 • Vonnis van Raad van State, July 07, 2022

  Ingevolge zijn gevraagd ontslag als (kandidaat) beroepsofficier niveau A van de medische dienst wordt aan verzoeker de terugbetaling gevraagd van een bedrag van 99.614,51 euro dat hij heeft ontvangen tijdens zijn vorming bij de Koninklijke Militaire School (KMS). Aanvankelijk wordt hem bij ministerieel besluit een gedeeltelijke vrijstelling tot terugbetaling verleend om uitzonderlijke sociale redenen (artikel 184 van de wet van 28 februari 2007 \u0091tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de krijgsmacht\u0027). Later wordt die vrijstellingsbeslissing echter door de betrokken minister weer ingetrokken. Dat in die laatstgenoemde beslissing zonder nadere motivering wordt besloten dat er geen uitzonderlijke sociale redenen zijn, zoals verzoeker beweert, kan niet worden aangenomen. De in de betrokken beslissing gegeven motivering is immers op zich afdoende. Zij stelt verzoeker in staat zich op het vlak van de motieven te weren in rechte. Dat verzoeker zich niet kan vinden in deze motivering en een andere mening eropna houdt, impliceert niet dat de formelemotiveringsplicht is geschonden.

 • Vonnis van Raad van State, July 06, 2022

  In de bestreden beslissing wordt de herhuisvesting van de bewoners noodzakelijk geacht "aangezien de huidige toestand van de woning een acuut gevaar betekent voor de veiligheid en gezondheid van de bewoners". Gelezen in samenhang met de tegelijk betekende beslissing tot onbewoonbaarverklaring van de woonentiteiten in het pand, geeft de bestreden beslissing afdoende aan op grond waarvan wordt besloten tot een zodanig gevaar voor de veiligheid en gezondheid van de bewoners dat het noodzakelijk is hen te herhuisvesten.

 • Vonnis van Raad van State, July 05, 2022

  De bestreden delegatie van planningsbevoegdheid is voorbereidend ten aanzien van een later door de gemeenteraad vast te stellen gemeentelijk RUP. Dergelijke voorbereidende beslissingen zijn slechts aanvechtbaar wanneer ze eigen, dadelijk werkende, voor de verzoekende partij nadelige rechtsgevolgen blijkt te hebben. Dit moet door de verzoekende partij worden aangetoond. De geviseerde overweging, waaruit het aanvechtbaar karakter zou blijken, betreft louter een beschrijving van de - niet door de verzoekende partij weerlegde - context en betreft geenszins een uitvoerbare rechtshandeling en is niet bekleed met het "privilège du préalable". Het blijkt niet dat dit delegatiebesluit de weigeringsgrond zou zijn voor de betrokken omgevingsvergunningsaanvraag. Het beroep is niet ontvankelijk.

 • Vonnis van Raad van State, July 05, 2022

  In de startnota van 2018 is reeds aangekondigd dat het voorgenomen gemeentelijk RUP percelen met een bestaand zonevreemd landbouwgebruik - zoals het openbaarnutsgedeelte van verzoekers perceel er een is - zone-eigen zou maken. De startnota is nog geen ontwerpplan waarover al beslissingen genomen zijn, zodat er in het latere planningsproces nog wijzigingen van de geografische perimeter mogelijk zijn (Parl.St. Vl.Parl. 2015-16, nr. 687\/1, 34-35 (bij art. 2.2.4, VCRO)). Verzoeker overtuigt er niet van dat uit het enkele feit dat het openbaarnutsgedeelte van zijn perceel niet aangeduid was op het bij de startnota horende grafische plan zou volgen dat de plannende overheid zijn "informatie- en bezwaarrechten" geschonden heeft of dat deze overheid anderszins onwettig gehandeld zou hebben.

 • Vonnis van Raad van State, July 04, 2022

  De tussenkomende partijen hebben inmiddels afgezien van de in het bestreden gemeenteraadsbesluit goedgekeurde wegaanleg en hebben een nieuwe omgevingsvergunning met wegaanleg aangevraagd. De in de nieuwe aanvraag vervatte wegaanleg is recentelijk door de gemeenteraad goedgekeurd. Het blijkt dat het bestreden gemeenteraadsbesluit noodzakelijk onwerkzaam moet blijven. Er is reden dit besluit ten behoeve van de duidelijkheid in het rechtsverkeer te vernietigen.

 • Vonnis van Raad van State, July 01, 2022

  De Raad van State kan er niet aan voorbijgaan dat verzoeker na de opeenvolgende weigeringsbeslissingen die hij consequent voor de Raad van State heeft bestreden, in de feiten noodgedwongen (verzoeker is dan immers al 70 jaar) per 1 juli 2020 zijn pensioen heeft aangevraagd. Dat hij in die omstandigheden niet langer in dienst is en door zijn oppensioenstelling de hoedanigheid van ambtenaar is verloren, is niet relevant. Verzoeker heeft nog steeds belang bij het bestrijden van de beslissingen waarbij hem het voordeel werd geweigerd om langer dan de wettige pensioenleeftijd in dienst te blijven en waarvan hij de wettigheid (tijdig) in vraag heeft gesteld en die dus omwille van het vernietigingsberoep precair blijven, ondanks het feit dat hij niet langer in dienst is. In de mate immers finaal zou blijken dat de bestreden weigeringsbeslissingen waarbij verzoeker de continuïteit van zijn hoedanigheid als ambtenaar wordt geweigerd onrechtmatig zijn, blijft verzoeker er immers belang bij hebben deze vernietigd te zien en is zijn voordeel bij de vernietiging erin gelegen dat hij een reconstructie van loopbaan vermag te bekomen met het oog op het bepalen van zijn pensioenrechten. In die concrete omstandigheden aan verzoeker belang ontzeggen, zou op onevenredige wijze afbreuk doen aan zijn recht op toegang tot de rechter zoals dit is gewaarborgd bij artikel 6, lid 1, EVRM.

Aanbevolen documenten

 • Vonnis van Raad van State, September 17, 2013

  Het vatten van de hogere tuchtoverheid, geregeld in artikel 32, vierde lid, van de tuchtwet, is geen stap in de eigenlijke tuchtprocedure, die de afloop van de tuchtprocedure bepaalt. De hogere tuchtoverheid kan namelijk, nadat zij door de gewone tuchtoverheid in kennis is gesteld van feiten die...

 • Vonnis van Raad van State, February 08, 2016

  Er kan niet worden ingezien waarom de beoordelingscriteria alleszins niet meer kunnen worden vastgesteld wanneer de leden van het directiecomité kennis hebben gekregen van de kandidaten en van de gegevens betreffende de kandidaten die zich in het dossier bevinden. Dat neemt evenwel niet weg dat de...

 • Vonnis van Raad van State, July 08, 2022

  In zoverre fair play als een beginsel van behoorlijk bestuur zou dienen te worden beschouwd, veronderstelt een gebrek daaraan alleszins onder meer dat de overheid met opzet zou hebben gepoogd verzoekster in de uitoefening van haar rechten te belemmeren. Het komt aan verzoekster toe om zulks aan te...

 • Vonnis van Raad van State, July 07, 2022

  Ingevolge zijn gevraagd ontslag als (kandidaat) beroepsofficier niveau A van de medische dienst wordt aan verzoeker de terugbetaling gevraagd van een bedrag van 99.614,51 euro dat hij heeft ontvangen tijdens zijn vorming bij de Koninklijke Militaire School (KMS). Aanvankelijk wordt hem bij...

 • Vonnis van Raad van State, November 13, 2015

  Afwijkingen van de bepalingen inzake technische specificaties leiden tot de substantiële onregelmatigheid van de offerte, overeenkomstig artikel 95, § 3, eerste lid, van het koninklijk besluit Plaatsing, in de mate dat die bepalingen essentieel zijn. De vraag of een bepaling van het bestek...

 • Vonnis van Raad van State, June 21, 2013

  De bevoegdheid van de gewesten op het vlak van de wegenis is een bevoegdheid die de gehele wegenis omvat en die moet worden begrepen als een beheersbevoegdheid in de ruime zin van het woord, die niet beperkt is tot de zuivere patrimoniale aspecten van de wegen en hun aanhorigheden. Dit houdt in dat ...

 • Vonnis van Raad van State, November 25, 2020

  De stedenbouwkundige voorschriften van het GRUP vereisen dat de bereikbaarheid van de bestaande functies langsheen het tracé tijdens en na de realisatie van de spoorinfrastructuur gegarandeerd blijven en bieden een voldoende garantie dat de omgevingsvergunning voor de aanleg van de sneltram in een...

 • Vonnis van Raad van State, September 16, 2010

  Bij de tweede bestreden beslissing heeft de gewestelijke planologische ambtenaar de aanvraag tot het bekomen van een planologisch attest ontvankelijk en volledig verklaard en heeft hij de gemeente aangewezen als de bevoegde overheid om over deze aanvraag uitspraak te doen. Deze beslissing brengt...

 • Vonnis van Raad van State, November 25, 2015

  Nog daargelaten de vaststelling dat de bestreden beslissing niet bepaald getuigt van de nodige duidelijkheid inzake de precieze tenlasteleggingen, dient te worden vastgesteld dat de tuchtoverheid volledig voortgaat op de eenzijdige verklaringen van vier vrouwelijke getuigen, zonder enig concreet...

 • Vonnis van Raad van State, April 01, 2022

  De tuchtoverheid heeft bij de uitoefening van haar tuchtbevoegdheid een discretionaire beoordelingsbevoegdheid, zowel op het stuk van de bewezenverklaring als op het vlak van de tuchtrechtelijke kwalificatie van de ten laste gelegde feiten. Het komt aan de Raad van State binnen het raam van zijn...

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT