• Raad van State

Nieuwste documenten

 • Vonnis van Raad van State, 29 januari 2019

  Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat het bestuur zijn beslissing op zorgvuldige wijze moet voorbereiden. Dit impliceert dat de beslissing dient te steunen op werkelijk bestaande en concrete feiten die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. De overheid is onder meer verplicht om zorgvuldig te werk te gaan bij de voorbereiding van de beslissing en de feitelijke en juridische aspecten van het dossier deugdelijk te onderzoeken, zodat zij met kennis van zaken kan beslissen. De zorgvuldigheidsplicht houdt evenwel niet in dat van een tuchtoverheid moet worden verwacht dat zij een loutere suggestie of bewering die niet op een geloofwaardige wijze is ingeroepen, met de nodige zorgvuldigheid onderzoekt. Enkel wanneer de ingeroepen bewering niet is ontbloot van elk element van gelo...

 • Vonnis van Raad van State, 25 januari 2019

  In het door de verzoekende partijen voorgelegde vonnis van de Ondernemingsrechtbank wordt vastgesteld dat de tweede verzoekende partij geen enkele betwisting voert nopens het gevorderde (door de eerste verzoekende partij). De afwezigheid van elk verweer tegen de vordering en de minimale uitleg die er ter terechtzitting maar over verstrekt kan worden, geven te denken. De veroordeling tot het betalen van de voormelde schuld kan er de RvS in die specifieke omstandigheden niet van overtuigen dat de tweede verzoekende partij ingevolge haar financiële situatie de uitkomst van de procedure ten gronde niet zou kunnen afwachten. In dit licht overtuigt evenmin de bezorgde voorlopige jaarrekening van 2018 van de tweede verzoekende partij van de vereiste spoedeisendheid, nu die op de meer vermelde ...

 • Vonnis van Raad van State, 23 januari 2019

  Art. 28 BWRO bepaalt dat "[a]lle bepalingen van het gewestelijk bestemmingsplan [...] bindende kracht en verordenende waarde [hebben]". De artt. 0.7 en 15 GBP leggen een uitdrukkelijk verband tussen de toegestane handelingen en werken en de bestemming bosgebied. De aanleg en het gebruik van een parking voor motorvoertuigen die voor langere periodes zo niet hoofdzakelijk bestemd is voor de bezoekers van het "vrijetijdspark" is daarmee strijdig. De strijdigheid met het bestemmingsvoorschrift voor bosgebied kan niet worden goedgemaakt door het feit dat de parking "gedurende bepaalde periodes of uren" voornamelijk gebruikt zal worden door bezoekers van het bos. Het feit dat op de kwestieuze locatie in de feiten al lang een parking bestaat, dat de Structuurvisie van het Zoniënwoud en "het be...

 • Vonnis van Raad van State, 18 januari 2019

  Verzoeker heeft als "belanghebbende derde" in de zin van art. 28 van het rooilijndecreet een administratief beroep tegen het eerste bestreden besluit (goedkeuring rooilijnplan) ingediend, dat met het tweede bestreden besluit wordt verworpen. Het gemis aan belang in hoofde van verzoeker bij huidig beroep wordt niet aangetoond.

 • Vonnis van Raad van State, 18 januari 2019

  Noch de verwerende partij, noch de tussenkomende partijen, hebben, na het schorsingsarrest, een verzoek tot voortzetting van de rechtspleging ingediend. Zij hebben tegen de beoordeling in het schorsingsarrest klaarblijkelijk niets in te brengen. Ook de RvS ziet geen reden om de onwettigheden die in het schorsingsarrest voorlopig zijn vastgesteld, uiteindelijk niet ook ten gronde bij te vallen. Het eerste en het derde middel zijn gegrond. Er is aanleiding toe om de bestreden beslissing te vernietigen.

 • Vonnis van Raad van State, 17 januari 2019

  Zodra verzoeker kennis kreeg van de BB wist hij of moest hij weten dat de in het verzoekschrift uiteengezette volgens hem uiterst nadelige gevolgen van de tenuitvoerlegging - en dus ook de aangevoerde ernstige en onherroepelijke financiële impact ervan op zijn bestaan - zich onmiddellijk vanaf die kennisneming zullen voordoen. De UDN is derhalve bij de kennisgeving van de BB ontstaan. Het daadwerkelijk vaststellen of ondergaan van de aangevoerde gevolgen kan op zich niet het talmen van verzoeker verklaren, indien die aangevoerde gevolgen zich vanaf de kennisname van de BB zullen voordoen. Geen UDN.

 • Vonnis van Raad van State, 17 januari 2019

  Bindende en verordenende stedenbouwkundige voorschriften beletten niet dat sectorale wetgeving, zoals te dezen het bosdecreet, impact kan of mag hebben op de realiseerbaarheid van deze voorschriften. In bepaalde gevallen kan sectorale wetgeving er dus toe leiden dat de bestemming vastgelegd bij toepassing van wetgeving op de ruimtelijke ordening niet kan worden gerealiseerd.

 • Vonnis van Raad van State, 15 januari 2019

  Een lid van een schoolraad dat de geleding van de ouders vertegenwoordigt heeft in elk geval hoedanigheid en belang erbij om de nietigverklaring te vorderen van een bestuurshandeling die inbreuk maakt op de bevoegdheden van die schoolraad of zijn eigen prerogatieven als lid ervan. Dat hij niet zelf de adressaat is van die rechtshandeling doet daar niet aan af.

 • Vonnis van Raad van State, 15 januari 2019

  Aan verzoeker wordt op grond van art. 134sexies Nieuwe Gemeentewet een plaatsverbod opgelegd. Volgens verzoeker is er UDN omdat hij zich met het openbaar vervoer naar school begeeft en hij daar nu niet meer kan geraken. Het aangevoerde nadeel is achterhaald, nu verzoeker zich nog vóór het instellen van de voorliggende vordering uit de school liet uitschrijven. Dat hij dit deed om te vermijden dat hij wegens ongewettigde afwezigheden zou worden uitgesloten, is ongeloofwaardig. Ofwel maakt het plaatsverbod het voor verzoeker onmogelijk om zich nog naar de school te begeven en kon hij toestemming hebben gevraagd om afwezig te zijn, wat zou betekenen dat hij niet ongewettigd afwezig is. Ofwel blijft de school nog altijd voldoende vlot bereikbaar, zodat het plaatsverbod geen verontschuldigin...

 • Vonnis van Raad van State, 11 januari 2019

  Het algemeen rechtsbeginsel houdende eerbiediging van het recht van verdediging houdt in dat de tuchtrechtelijk vervolgde persoon het recht heeft om vrij zijn verdediging te organiseren zoals hij dat verkiest. Hij beschikt aldus in het bijzonder over het recht te zwijgen en stil te zitten in de eigen zaak (Arbitragehof 25 januari 2001, nr. 4\/2001, punt B.5.5.), alsook over het recht om de feiten of de kwalificatie ervan als tuchtvergrijp te ontkennen en om zijn onschuld vol te houden, of om de feiten op een andere manier voor te stellen en dit desgevallend tegen alle gegevens van de zaak in. De wijze van de uitoefening van dit recht mag niet worden beschouwd als een tuchtrechtelijk strafbaar feit op zich, noch mag die bij het bepalen van de strafmaat aan de tuchtrechtelijk vervolgde pe...

Aanbevolen documenten

 • Vonnis van Raad van State, 17 september 2013

  Vergunningen die voor de datum van inwerkingtreding van het milieuvergunningsdecreet zijn verleend, blijven geldig voor de in het vergunningsbesluit bepaalde vergunningstermijn, en zulks uiterlijk tot 1 september 2016. Die vergunningen zijn niet beperkt tot deze verleend op grond van het ARAB,...

 • Vonnis van Raad van State, 28 november 2013

  Het middel bevat geen getrouwe weergave van de formele motivering van de bestreden beslissing. Niet alleen de argumentatie van de provinciale milieudeskundige en van de Provinciale Milieuvergunningscommissie worden in de bestreden beslissing overgenomen, doch deze bevat eveneens de motieven die de...

 • Vonnis van Raad van State, 24 april 2014

  Het uitvoeren van een studie in de loop van de aanvraagprocedure omtrent een bepaald hinderaspect waarover opmerkingen of bezwaren zijn gerezen, is op zich niet onwettig. Het impliceert geen schending van het openbaar onderzoek, voor zover dit beperkt blijft tot het staven van de aanvraag of het...

 • Vonnis van Raad van State, 18 september 2014

  Herhaalde klachten van omwonenden hebben het CBS ertoe aangezet om de milieuvergunning voor twee windturbines aan te vullen met strengere geluidsnormen. De deputatie besliste dat de opgelegde geluidsnormen pas van kracht worden op 1 januari 2015, terwijl de in eerste aanleg beoordelende instantie...

 • Vonnis van Raad van State, 10 oktober 2013

  Een gemeente heeft belang bij een annulatieberoep tegen een milieuvergunning die werd verleend voor een hinderlijke inrichting op de grens van het grondgebied van een aangrenzende gemeente, wanneer zij aannemelijk maakt dat haar beleid inzake milieu en ruimtelijke ordening wordt doorkruist. ...

 • Vonnis van Raad van State, 26 januari 2017

  De motieven van het BB tonen aan dat de schoonheidswaarde van het landschap reeds is aangetast. Dit betekent echter geen vrijgeleide om het landschappelijk waardevol karakter nog verder aan te tasten, aangezien een gewestplanbestemming evenzeer op de toekomst is gericht, temeer wanneer die...

 • Vonnis van Raad van State, 17 augustus 2017

  De verzoekende partij vraagt de debatten te heropenen indien een, volgens haar, determinerende e-mail geen deel uitmaakt van het administratief dossier. Het gegeven dat de betrokken e-mail te dezen geen deel uitmaakt van het door de verwerende partij neergelegde administratief dossier noch van de...

 • Vonnis van Raad van State, 27 maart 2014

  De constructies van de windturbines is een zaak van een bouwvergunning. Indien daaruit voor de verzoekers een moeilijk te herstellen ernstig nadeel zou kunnen voortvloeien, kunnen zij dergelijk nadeel niet aanvoeren bij hun verzoek tot schorsing van de tenuitvoerlegging van de milieuvergunning die...

 • Vonnis van Raad van State, 27 februari 2014

  Uit de beslissing tot de weigering van de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag van de verzoeker.p. kan worden afgeleid dat zij de modaliteiten van het door haar voorgenomen project mogelijkerwijze zal moeten afstemmen op de met het bestreden besluit vergunde windturbines. Ook al beschikt de...

 • Vonnis van Raad van State, 16 juni 2014

  De zaak betreft de samenloop van een centraal georganiseerde proef en een selectie op het niveau van de scholengroep in het kader van de aanstelling van een algemeen directeur. Het enkele feit dat de raad van bestuur van de scholengroep een eigen onderzoek heeft gedaan naar de aanspraken en...