Décision judiciaire de Raad van State, 6 juillet 2022

Date de Résolution 6 juillet 2022
JuridictionNietigverklaring
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

Xe KAMER

A R R E S T

nr. 254.228 van 6 juli 2022 in de zaak A. 230.585/X-17.706

In zake : 1. Arnold APPELTANS 2. Lizzy STRAUVEN bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Julie Lauwers kantoor houdend te 1000 Brussel Wolvengracht 38 bus 2 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen :

de STAD LEUVEN bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Bert Beelen kantoor houdend te 3000 Leuven Justus Lipsiusstraat 24 bij wie woonplaats wordt gekozen

-------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van het beroep

 1. Het beroep, ingesteld op 10 februari 2020, strekt tot de nietigverklaring van “[h]et besluit van de burgemeester van de Stad Leuven van 11 december 2019 strekkende tot herhuisvesting van de bewoners van het pand gelegen te Leuven, Van ’t Sestichstraat 1 in het kader van titel III, hoofdstuk IVbis van de Vlaamse Wooncode”.

  II. Verloop van de rechtspleging

 2. De verwerende partij heeft een memorie van antwoord ingediend en de verzoekende partijen hebben een memorie van wederantwoord ingediend.

  Eerste auditeur An Van den broeck heeft een verslag opgesteld.

  X-17.706-1/7

  De verzoekende partijen hebben een laatste memorie ingediend. De verwerende partij heeft een laatste memorie ingediend.

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 25 februari 2022.

  Kamervoorzitter Johan Lust heeft verslag uitgebracht.

  Advocaat Brecht Geebelen, die loco advocaat Julie Lauwers verschijnt voor de verzoekende partijen, en advocaat Thomas Beelen, die loco advocaat Bert Beelen verschijnt voor de verwerende partij, zijn gehoord.

  Eerste auditeur An Van den broeck heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  III. Feiten

 3. Verzoekers zijn eigenaar van het pand aan de Van ’t Sestichstraat 1 te Leuven, met dertien studentenkamers en vijf studio’s.

  Op 5 december 2019 voert, op vraag van de politie, de hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant een onderzoek ter plaatse uit. Geadviseerd wordt het gebouw onbewoonbaar te verklaren.

  Door de burgemeester van de stad Leuven wordt nog dezelfde dag mondeling bevel gegeven om tot herhuisvesting over te gaan.

  Met schriftelijke beslissingen van 11 december 2019 besluit de burgemeester, enerzijds, dat de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT