Décision judiciaire de Raad van State, 28 juin 2022

Date de Résolution28 juin 2022
JuridictionNietigverklaring
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

VOORZITTER VAN DE IXe KAMER

A R R E S T

nr. 254.129 van 28 juni 2022 in de zaak A. 234.177/IX- 9915

In zake: Benny VANDERSWALM bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Lawrence Taillaert kantoor houdend te 8310 Assebroek Tulpenstraat 31 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen:

de VLAAMSE GEMEENSCHAP bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Peter Roosens en Lisa Bueken kantoor houdend te 3000 Leuven Arnould Nobelstraat 40/0102 bij wie woonplaats wordt gekozen

-------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van het beroep

 1. Het beroep, ingesteld op 8 juli 2021, strekt tot de nietigverklaring van het ministerieel besluit van 10 mei 2021 ‘over het beroep tegen de intrekking van de sportschutterslicentie van de heer Vanderswalm door FROS Multisport Vlaanderen vzw’.

  II. Verloop van de rechtspleging

 2. De verwerende partij heeft een memorie van antwoord ingediend en de verzoekende partij heeft een memorie van wederantwoord ingediend.

  IX-9915-1/4

  Eerste auditeur Frederic Eggermont heeft een verslag opgesteld, op grond van artikel 93 van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 ‘tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State’.

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 20 juni 2022.

  Kamervoorzitter Geert Van Haegendoren heeft verslag uitgebracht.

  Advocaat Dirk De Keuster, die loco advocaat Lawrence Taillaert verschijnt voor de verzoekende partij en advocaat Peter Roosens, die verschijnt voor de verwerende partij, zijn gehoord.

  Eerste auditeur Alexander Van Steenberge heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  III. Toepassing korte debattenprocedure

 3. De gouverneur van de provincie West-Vlaanderen beslist op 13 november 2020 om de wapenvergunningen van verzoeker in te trekken wegens potentieel gevaar voor de openbare orde en veiligheid.

 4. Met het thans bestreden besluit verwerpt de Vlaamse minister van Sport het beroep van verzoeker tegen de intrekking van zijn sportschutterslicentie, op grond van het motief dat artikel 11, § 2, eerste lid, 2°, van het decreet van 11 mei 2007 ‘houdende het statuut van de sportschutter’ de

  IX-9915-2/4

  gemachtigde...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT