Case Law

Documents les plus récents

 • Case of Raad van State, May 30, 2022

  Artikel 25.5, eerste lid, van richtlijn 2013\/32\/EU van het Europees parlement en de Raad van 26 juni 2013 \u0091betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming\u0027 sluit niet uit dat een medisch onderzoek wordt georganiseerd indien er twijfels zijn over de leeftijd van de betrokkene hoewel deze laatste een document overlegt ter staving van zijn voorgehouden geboortedatum.

 • Case of Raad van State, May 24, 2022

  In zoverre de tussenkomende partij opwerpt dat de belangen van de verzoekende partijen niet zijn geschaad door de aanvullende geluidsstudie als beoordelingselement in de beroepsprocedure te betrekken, valt de exceptie samen met de beoordeling van de gegrondheid van het middel. Aangezien voor het overige het belang van de eerste verzoekende partij bij het middel niet wordt betwist, kan volledig voorbij worden gegaan aan het onderzoek van de exceptie ten aanzien van de overige verzoekende partijen, en kan besloten worden tot de ontvankelijkheid van het middel. Het middel is ontvankelijk.

 • Case of Raad van State, May 24, 2022

  Hoewel het beroep tot nietigverklaring tegen de eerste bestreden beslissing (weigering hernieuwing identificatiekaart voor het uitoefenen van bewakingsactiviteiten) actueel zonder voorwerp is aangezien de verwerende partij die beslissing heeft ingetrokken en daarmee definitief uit de rechtsorde heeft verwijderd, blijft in casu nog wel het aangevoerde tweede middel tot nietigverklaring tegen die beslissing te beoordelen en de eventuele onwettigheid ervan vast te stellen in zoverre deze beoordeling en vaststelling noodzakelijk zijn om over de gevorderde schadevergoeding tot herstel uitspraak te kunnen doen.

 • Case of Raad van State, May 23, 2022

  Tweede en derde verzoeker zijn niet verschenen en niet rechtsgeldig vertegenwoordigd. Te dezen zijn er ter verantwoording van de spoedeisendheid in het verzoekschrift enkel concrete gegevens aangevoerd in hoofde van derde verzoeker. Uit niets kan worden afgeleid dat de vordering spoedeisend zou zijn in hoofde van eerste verzoeker.

 • Case of Raad van State, May 23, 2022

  Verzoekster overtuigt er niet van dat pas uit het bestreden besluit zou blijken dat haar percelen als te behouden ecologisch waardevolle graslanden in het poldergebied konden aangemerkt worden. Een en ander mocht reeds duidelijk blijken uit het ontwerp van het GRUP en de daarbij horende toelichtingsnota. Het afwegingskader voor het GRUP en de daarin vervatte "spelregels" werden geenszins alsnog gewijzigd, integendeel werden zij doorgetrokken vanuit het ontwerp van het GRUP naar het definitief vastgestelde GRUP. Een "schending van het openbaar onderzoek" wordt door verzoekster dan ook niet aangetoond. Verzoekster overtuigt er evenmin van dat haar desbetreffende bezwaren onbeantwoord zouden zijn gebleven.

 • Case of Raad van State, May 23, 2022

  Uit de princiepsbeslissing van het college van 17 oktober 2016 blijkt niet meer dan dat dit college meent dat de helihaven op het betrokken terrein in principe voor de toepassing van de relevante richtinggevende GRS-bepaling in verband met de zonevreemde vergunde bedrijven in aanmerking kwam, wat in oktober 2016 het geval was. Sindsdien zijn de feitelijke omstandigheden evenwel grondig gewijzigd (de verzoekende partij beschikt, ten gevolge van de arresten van de RvS en de RvVb, definitief sedert ettelijke jaren niet meer over de nodige vergunningen voor de helihaven op het betrokken terrein en heeft sinds 29 mei 2019 de exploitatie van de helihaven op het betrokken terrein stopgezet), waardoor de tot 2019 onvergund geëxploiteerde helihaven niet in aanmerking komt voor de toepassing van de te dezen relevante richtinggevende GRS-bepaling die ziet op het bestendigen van bestaande "vergunde" zonevreemde bedrijven. Daaruit volgt dat de verzoekende partij - zelfs al worden de bestreden besluiten vernietigd - geen perspectief heeft op de uitvoering van de taakstelling uit deze GRS-bepaling.

 • Case of Raad van State, May 23, 2022

  Verzoekers gaan aan de in de toelichtingsnota uitgedrukte motieven voorbij. Zij maken aldus niet aannemelijk dat de bestemming van hun percelen zou strijden met de onderbouwing en visievorming voor het plan die terug te vinden zijn in de toelichtingsnota bij het GRUP en die het afwegingskader vormen voor het plan. Zij maakten bovendien hun standpunt niet kenbaar tijdens het openbaar onderzoek, waardoor zij zich er bezwaarlijk kunnen over beklagen dat hun standpunt door de plannende overheid niet werd beantwoord.

 • Case of Raad van State, May 20, 2022

  De verzoekende partijen hebben tijdens het openbaar onderzoek over het ontwerp-PRUP een bezwaarschrift ingediend tegen het voorlopig onteigeningsplan. Zij hebben geen belang bij een vernietiging van de intrekking van het door hen aldus uitdrukkelijk gecontesteerde voorlopig onteigeningsbesluit.

 • Case of Conseil d'État, May 19, 2022

  Le préjudice moral n\u0027est pas démontré concrètement et en tout état de cause, n\u0027est pas suffisant pour justifier une atteinte irréversible ou difficilement réversible à la réputation ou l\u0027image de la société requérante qui pourrait amener le Conseil d\u0027État à considérer que la condition de l\u0027urgence est bien remplie.

 • Case of Conseil d'État, May 19, 2022

  Le respect du principe du contradictoire, ou principe audi alteram partem, ne s'impose que lorsque l'administration s'apprête à prendre une décision grave envers son destinataire et qui est fondée sur le comportement de ce dernier. ce principe ne contraint pas l'autorité administrative à procéder à l'audition de vive voix des arguments présentés par le demandeur d'une autorisation administrative. De même, lorsque la compétence de l'autorité est totalement liée, celle--ci n'est pas tenue d'entendre la personne concernée en cas de refus de délivrance d'une carte d'agent de gardiennage.

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT