Documents les plus récents

 • Arrest Nº F.18.0162.N. Hof van Cassatie, 2020-05-14
 • Arrest Nº F.18.0119.N. Hof van Cassatie, 2020-05-14
 • Arrest Nº F.17.0042.N. Hof van Cassatie, 2020-05-14
 • Arrest Nº F.18.0164.N. Hof van Cassatie, 2020-05-14
 • Arrêt Nº P.20.0377.F. Cour de cassation, 2020-05-13
 • Décision judiciaire de Raad van State, 13 mai 2020

  De verzoekende partij toont in haar verzoekschrift niet aan dat de implicaties van het kwestieuze deelgebied op het vlak van mobiliteit niet afdoende zouden zijn onderzocht. Zij maakt niet aannemelijk dat het bestreden besluit met de verkeersafwikkeling niet voldoende rekening houdt en dat de voorgestelde milderende maatregelen niet afdoende bij de besluitvorming zouden zijn betrokken.

 • Décision judiciaire de Raad van State, 13 mai 2020

  Kleinhandel en groothandel zijn twee totaal verschillende activiteiten. Het bestreden besluit laat uitdrukkelijk een toonzaal "ten bate van de kleinhandel" toe. Kleinhandel is evenwel niet als een toegelaten hoofdactiviteit voorzien, zodat de toonzaal niet gekoppeld is aan een toegelaten hoofdactiviteit. Derhalve wordt een strijdigheid van het bestreden besluit met het gemeentelijk RUP aangetoond.

 • Décision judiciaire de Raad van State, 13 mai 2020

  De overheid die oordeelt over de aanvraag van een sociaal-economische vergunning, dient de verenigbaarheid van het gevraagde met de verordenende planvoorschriften na te gaan. Gelet op de op de verwerende partij rustende formelemotiveringsplicht moet in beginsel uit de socio-economische vergunning zelf blijken dat het planologische onderzoek op afdoende wijze is gebeurd.

 • Décision judiciaire de Raad van State, 13 mai 2020

  Uit de uitdrukkelijke overwegingen van het bestreden besluit blijkt dat de gemeenteraad - met verwijzing naar het advies van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar - de noodzaak van de inplanting van het fietspad aan de bedrijvenkant van de Metropoolstraat heeft herhaald. Uit het administratief dossier en de uitdrukkelijke overwegingen van het advies van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar en van het bestreden besluit, blijkt dat dit besluit wel degelijk berust op een motivering die betrekking heeft op de zaak van de wegen.

 • Décision judiciaire de Raad van State, 13 mai 2020

  In het kader van de naleving van de uitzonderlijke maatregelen die de Nationale Veiligheidsraad heeft afgekondigd om de verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan, hebben de partijen op vraag van de Raad van State er uitdrukkelijk mee ingestemd dat de zaak zal worden behandeld zonder openbare terechtzitting. De auditeur heeft een geschreven, met dit arrest eensluidend, advies neergelegd. Aansluitend is op 27 april 2020 dit advies via elektronische weg ter kennis van de partijen gebracht, is het debat gesloten en is de zaak in beraad genomen.