Case Law

Documents les plus récents

 • Case of Raad van State, December 31, 2021

  De verzoekende partij gaat uit van het verkeerde uitgangspunt dat de verwerende partij er zich toe geëngageerd zou hebben om nader te overleggen over de invoering van het eenrichtingsverkeer in het geheel van de straat. Het aangekondigde overleg heeft immers louter betrekking op de nadere modaliteiten voor het laden en lossen "in de straat".

 • Case of Raad van State, December 29, 2021

  De in art. 186 VLAREBO 2008 bedoelde uitspraak van de erkende bodembeheersorganisatie over de conformiteit van het technisch verslag met de bepalingen van VLAREBO 2008, is overeenkomstig art. 188 VLAREBO 2008 tegenstelbaar aan andere erkende bodembeheersorganisaties die daartegen administratief beroep kunnen instellen bij de OVAM, en laat overeenkomstig art. 189 VLAREBO 2008 de uitvoerder van de werken toe de werken te starten mits melding van de startdatum aan een erkende bodembeheersorganisatie. Het feit dat art. 190, § 1 VLAREBO 2008 bepaalt dat voordat de bodemmaterialen worden verplaatst, de uitvoerder van de werken een grondverzet toelating moet aanvragen bij de erkende bodembeheerorganisatie waaraan de startdatum van de werken is gemeld, doet de RvS niet aannemen dat de bestreden beslissingen louter voorbereidende handelingen zijn die op zich geen enkel nadeel aan de verzoekende partijen toebrengen. De bestreden conformverklaringen zijn in dat geval, als voorbereidende handelingen, onmiddellijk grievende en aanvechtbare voorbeslissingen.

 • Case of Raad van State, December 28, 2021

  Een financieel nadeel is ook herstelbaar via een burgerrechtelijke vordering of een vordering tot schadevergoeding tot herstel.

 • Case of Raad van State, December 23, 2021

  De in laatste administratieve aanleg bevoegde overheid, vermeld in art. 52 OVD, kan een onregelmatigheid in het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek van de in eerste administratieve aanleg bevoegde overheid, vermeld in art. 15 OVD -meer bepaald de ontvankelijkheids- en volledigheidsbeslissing in eerste administratieve aanleg bij het ontbreken van een project-m.e.r.-screeningsnota bij de vergunningsaanvraag- niet herstellen.

 • Case of Raad van State, December 23, 2021

  Reglementaire besluiten in de zin van art. 3, § 1, van de RvS-wet zijn besluiten die algemene regels stellen door te voorzien in een onpersoonlijke, abstracte rechtstoestand die voor een onbepaald aantal gevallen geldt. Vastgesteld moet worden dat de beslissing van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016 om voor het GRUP van 2011 toepassing te maken van het hersteldecreet en bijgevolg het openbaar onderzoek te starten, geen dergelijke algemene regels bevat. Dat deze beslissing een noodzakelijke schakel is in de regularisatieoperatie doet aan deze vaststelling geen afbreuk.

 • Case of Raad van State, December 23, 2021

  De artt. 144 en 145 GW betreffen de regeling van de bevoegdheid van de rechtbanken inzake geschillen over burgerlijke en politieke rechten. Het middelonderdeel dat het beginsel van de scheiding der machten gesteund op deze bepalingen, inroept, gaat uit van een andere rechtsopvatting, en faalt bijgevolg naar recht.

 • Case of Raad van State, December 23, 2021

  Het middel dat de schending aanvoert van "het wettelijk begrip \u0091bijzondere milieuvoorwaarden\u0027" en het beschikkingsbeginsel, en nalaat aan te geven welke wet hiermee wordt overtreden, zoals vereist in art. 14, § 2 van de RvS-wet, mist de nauwkeurigheid om ontvankelijk te kunnen zijn.

 • Case of Raad van State, December 17, 2021

  In het tussenarrest wordt het beroep tijdig geacht, in zoverre in de gemeenteraadsbeslissing, niettegenstaande niet verwezen wordt naar deze bepaling, toch de goedkeuring van de uitoefening van het voorkooprecht ex art. 85 van de Vlaamse Wooncode moet worden gelezen. De vaststelling in het auditoraatsverslag dat de bestreden beslissing geen machtiging inhoudt om het voorkooprecht uit te oefenen op grond van de Vlaamse Wooncode, wordt door geen van de partijen ontkracht. Vermits de goedkeuring die de verzoekende partij viseert dus niet in de bestreden beslissing te situeren is, is zij zonder belang bij het bestrijden ervan.

 • Case of Raad van State, December 16, 2021

  Om met toepassing van art. 11bis van de RvS-wet een schadevergoeding tot herstel te kunnen verkrijgen moet aan drie voorwaarden worden voldaan: - er dient allereerst te worden aangetoond dat sprake is van een vastgestelde onwettigheid door een arrest van de RvS; dit kan niet enkel blijken uit de vernietiging van een aangevochten akte, reglement of stilzwijgend afwijzende beslissing; - deze vastgestelde onwettigheid dient een schade te hebben veroorzaakt die nog niet op een andere wijze werd vergoed of waartoe bij een ander rechtscollege nog geen burgerlijke aansprakelijkheidsvordering werd ingesteld en - er dient een rechtstreeks causaal verband te zijn tussen de vastgestelde onwettigheid en de schade of het nadeel dat men lijdt.

 • Case of Raad van State, December 16, 2021

  Een gemeente heeft belang bij een annulatieberoep dat gericht is tegen een milieuvergunning voor een inrichting die op haar grondgebied gelegen is, zeker wanneer zij in de loop van de vergunningsprocedure een ongunstig advies heeft uitgebracht over de aanvraag. Elke onregelmatigheid die van invloed was op de strekking of draagwijdte van de bestreden vergunningsbeslissing, kan in beginsel als ontvankelijk middel worden aangevoerd teneinde de nagestreefde nietigverklaring te bewerkstelligen. Het middel kan, als het gegrond wordt bevonden, tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing leiden omdat de milieuvergunningverlenende overheid de dwingende bepalingen van het natuurbehouddecreet niet mag miskennen. De omstandigheid dat de beschermde natuurwaarden gelegen zijn op het grondgebied van een aangrenzende gemeente, doet daar niets aan af aangezien niet wordt aangetoond dat het betrokken VEN gebied geen enkele negatieve invloed zal ondervinden door de exploitatie van de met het bestreden besluit vergunde helihaven.

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT