Case Law

Documents les plus récents

 • Case of Raad van State, July 08, 2022

  In zoverre fair play als een beginsel van behoorlijk bestuur zou dienen te worden beschouwd, veronderstelt een gebrek daaraan alleszins onder meer dat de overheid met opzet zou hebben gepoogd verzoekster in de uitoefening van haar rechten te belemmeren. Het komt aan verzoekster toe om zulks aan te tonen. Zij toont niet aan dat de verwerende partij met opzet zou hebben gepoogd haar in de uitoefening van haar rechten te belemmeren.

 • Case of Raad van State, July 08, 2022

  Het middel, zoals het is uiteengezet in het verzoekschrift, wordt enkel uitgewerkt in het licht van de hoorplicht, de rechten van verdediging en het recht "om zijn standpunt naar voor te brengen". Indien de verwerende partij ten onrechte de verzoekende partijen niet zou hebben gehoord, moet tevens worden aangenomen dat zij niet op zorgvuldige wijze tot haar beslissing is gekomen. De uiteenzetting in het middel laat in die zin ook afdoende toe te begrijpen waarom de verzoekende partijen het zorgvuldigheidbeginsel geschonden achten.

 • Case of Raad van State, July 08, 2022

  De verzoekende partij brengt geen enkele bepaling bij die de OVAM zou verhinderen een nieuw standpunt in te nemen over de toestand van een grond, wanneer een nieuw oriënterend bodemonderzoek, in tegenstelling tot een vorig bodemonderzoek, besluit dat er duidelijke aanwijzingen bestaan van een ernstige bodemverontreiniging. Integendeel, art. 5, § 3, van het bodemdecreet bepaalt uitdrukkelijk dat het bodemattest een overzicht geeft van de "meest actuele informatie" die over de grond beschikbaar is. Dit impliceert dat bodemattesten -en de erin weergegeven conclusies- aan wijzigingen onderhevig kunnen zijn wanneer meer recente bodemonderzoeken tot andersluidende bevindingen leiden. Een schending van het redelijkheidsbeginsel wordt derhalve niet aannemelijk gemaakt.

 • Case of Raad van State, July 08, 2022

  De verzoekende partij voert de schending aan van de "formele motiveringsplicht". Dit is geen algemeen beginsel van behoorlijk bestuur. De verzoekende partij voert niet de schending aan van enige wettelijke bepaling die erin voorziet dat de bestuurlijke beslissing formeel moet worden gemotiveerd. Het middel dat de schending aanvoert van de formelemotiveringsplicht is niet ontvankelijk.

 • Case of Raad van State, July 07, 2022

  Ingevolge zijn gevraagd ontslag als (kandidaat) beroepsofficier niveau A van de medische dienst wordt aan verzoeker de terugbetaling gevraagd van een bedrag van 99.614,51 euro dat hij heeft ontvangen tijdens zijn vorming bij de Koninklijke Militaire School (KMS). Aanvankelijk wordt hem bij ministerieel besluit een gedeeltelijke vrijstelling tot terugbetaling verleend om uitzonderlijke sociale redenen (artikel 184 van de wet van 28 februari 2007 \u0091tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de krijgsmacht\u0027). Later wordt die vrijstellingsbeslissing echter door de betrokken minister weer ingetrokken. Dat in die laatstgenoemde beslissing zonder nadere motivering wordt besloten dat er geen uitzonderlijke sociale redenen zijn, zoals verzoeker beweert, kan niet worden aangenomen. De in de betrokken beslissing gegeven motivering is immers op zich afdoende. Zij stelt verzoeker in staat zich op het vlak van de motieven te weren in rechte. Dat verzoeker zich niet kan vinden in deze motivering en een andere mening eropna houdt, impliceert niet dat de formelemotiveringsplicht is geschonden.

 • Case of Raad van State, July 06, 2022

  In de bestreden beslissing wordt de herhuisvesting van de bewoners noodzakelijk geacht "aangezien de huidige toestand van de woning een acuut gevaar betekent voor de veiligheid en gezondheid van de bewoners". Gelezen in samenhang met de tegelijk betekende beslissing tot onbewoonbaarverklaring van de woonentiteiten in het pand, geeft de bestreden beslissing afdoende aan op grond waarvan wordt besloten tot een zodanig gevaar voor de veiligheid en gezondheid van de bewoners dat het noodzakelijk is hen te herhuisvesten.

 • Vonnis/arrest, Hof van Cassatie van België, 2022-07-05
 • Case of Raad van State, July 05, 2022

  De bestreden delegatie van planningsbevoegdheid is voorbereidend ten aanzien van een later door de gemeenteraad vast te stellen gemeentelijk RUP. Dergelijke voorbereidende beslissingen zijn slechts aanvechtbaar wanneer ze eigen, dadelijk werkende, voor de verzoekende partij nadelige rechtsgevolgen blijkt te hebben. Dit moet door de verzoekende partij worden aangetoond. De geviseerde overweging, waaruit het aanvechtbaar karakter zou blijken, betreft louter een beschrijving van de - niet door de verzoekende partij weerlegde - context en betreft geenszins een uitvoerbare rechtshandeling en is niet bekleed met het "privilège du préalable". Het blijkt niet dat dit delegatiebesluit de weigeringsgrond zou zijn voor de betrokken omgevingsvergunningsaanvraag. Het beroep is niet ontvankelijk.

 • Case of Raad van State, July 05, 2022

  In de startnota van 2018 is reeds aangekondigd dat het voorgenomen gemeentelijk RUP percelen met een bestaand zonevreemd landbouwgebruik - zoals het openbaarnutsgedeelte van verzoekers perceel er een is - zone-eigen zou maken. De startnota is nog geen ontwerpplan waarover al beslissingen genomen zijn, zodat er in het latere planningsproces nog wijzigingen van de geografische perimeter mogelijk zijn (Parl.St. Vl.Parl. 2015-16, nr. 687\/1, 34-35 (bij art. 2.2.4, VCRO)). Verzoeker overtuigt er niet van dat uit het enkele feit dat het openbaarnutsgedeelte van zijn perceel niet aangeduid was op het bij de startnota horende grafische plan zou volgen dat de plannende overheid zijn "informatie- en bezwaarrechten" geschonden heeft of dat deze overheid anderszins onwettig gehandeld zou hebben.

 • Case of Raad van State, July 04, 2022

  De tussenkomende partijen hebben inmiddels afgezien van de in het bestreden gemeenteraadsbesluit goedgekeurde wegaanleg en hebben een nieuwe omgevingsvergunning met wegaanleg aangevraagd. De in de nieuwe aanvraag vervatte wegaanleg is recentelijk door de gemeenteraad goedgekeurd. Het blijkt dat het bestreden gemeenteraadsbesluit noodzakelijk onwerkzaam moet blijven. Er is reden dit besluit ten behoeve van de duidelijkheid in het rechtsverkeer te vernietigen.

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT