Case Law

Documents les plus récents

 • Case of Raad van State, September 28, 2021

  Art. 3, § 2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 1991 vermeldt niet de planologische bestemming als een inlichting die bij de aanvraag tot het verkrijgen van een verklaring van openbaar nut moet worden gevoegd.

 • Case of Raad van State, September 24, 2021

  Zowel de Gecoro als de gemeenteraad blijken het advies van het studiebureau over de bezwaren te zijn bijgetreden en moeten geacht worden zich het standpunt van dit adviesbureau te hebben eigen gemaakt. Dat verzoekers in het kader van de openbaarheid van bestuur enkel het advies van de Gecoro ontvingen, doet niet anders besluiten. De beoordeling van de ingediende bezwaren door het studiebureau maken dan ook integraal deel uit van het advies van de Gecoro. Om het antwoord op verzoekers' bezwaren te kennen, moet dan ook rekening gehouden worden met het advies van het studiebureau, waardoor verzoekers' betoog dat het citaat van het advies van het studiebureau in de memorie van antwoord van de verwerende partij "een post factum motivering" zou betreffen, kan dan ook geen bijval vinden.

 • Case of Raad van State, September 23, 2021

  De spoedeisendheid moet concreet aannemelijk worden gemaakt in het verzoekschrift. Het volstaat in dit verband niet enkel aan te voeren dat de doorlooptijd van een annulatieprocedure te lang duurt of dat het resultaat van een annulatieprocedure niet kan worden afgewacht. De verzoekende partij kan derhalve vooreerst niet met goed gevolg de omstandigheid aanhalen dat de bestreden bestuurlijke maatregelen uiterlijk tegen 30 augustus 2021 moesten zijn uitgevoerd. Voorts blijkt niet dat aan de verzoekende partij effectief een bevel werd gericht om de opgelegde bestuurlijke maatregelen tegen een bepaalde termijn uit te voeren onder verbeurte van een dwangsom, zodat aangenomen moet worden dat de uiteenzetting in het verzoekschrift een hypothetisch karakter heeft.

 • Case of Raad van State, September 17, 2021

  Volgens art. 4.4.28, tweede lid, 5°, VCRO, vervalt het planologisch attest vijf jaar na de afgifte ervan. Het beroep is zonder voorwerp.

 • Case of Raad van State, September 16, 2021

  De kwalificatie van een omgevingsvergunningsaanvraag voor de bouw van meerdere woningen tot groepswoningbouw vereist een omstandige oordeelsvorming van het vergunningverlenende bestuursorgaan.

 • Case of Raad van State, September 16, 2021

  Overeenkomstig art. 52, § 1, van het algemeen procedurereglement samengelezen met de artt. 26, 41, 43 en 49 van het cassatieprocedurebesluit dient het verzoekschrift tot tussenkomst te worden ingediend uiterlijk binnen een termijn van dertig dagen na de ontvangst van de beschikking bedoeld in art. 48 van het cassatieprocedurebesluit. Dit is te dezen het geval. Het feit dat de stad eerder feitelijke kennis had van het aanhangig gemaakte geding doet de in voormelde bepalingen van het cassatieprocedurebesluit bepaalde termijn om tussen te komen niet eerder ingaan.

 • Case of Raad van State, September 16, 2021

  Het bestreden arrest heeft vastgesteld dat de vordering van de verzoekende partij tijdig en regelmatig werd ingesteld, dat er geen excepties werden opgeworpen met betrekking tot de ontvankelijkheid van de vordering, en heeft de drie middelen en bijgevolg het beroep tegen de vergunningsbeslissing na onderzoek verworpen. Het cassatieberoep van de verzoekende partij is gericht tegen de verwerping door de RvVb van de drie middelen en het beroep. Ingeval van cassatie van de verwerping door de RvVb van de middelen, dient de RvVb zich hierover opnieuw uit te spreken. De verzoekende partij heeft bijgevolg belang bij het instellen van het cassatieberoep tegen het bestreden arrest. Het voorwerp van het cassatieberoep is niet gericht tegen de ontvankelijkheidsbeoordeling door de RvVb van het beroep. De deputatie heeft geen cassatieberoep ingesteld tegen de ontvankelijkheidsbeoordeling door de RvVb van het beroep.

 • Case of Raad van State, September 14, 2021

  Aangezien de verzoekende partijen meewerken aan de realisatie van de vastgestelde instandhoudingsdoelstellingen, waarvoor zij subsidies ontvangen, en dit past in hun toekomstvisie om door bosaanplantingen en natuurherstel een gevarieerd landschap te ontwikkelen, doet niets er van blijken dat zij deze activiteiten niet verder zouden zetten. Het is dan ook onjuist dat de ingeroepen rechtsregels belangen zouden beschermen die, zoals de verwerende partij schrijft, "geheel vreemd en zelfs tegengesteld" zouden zijn aan het belang van de verzoekende partijen als (toekomstige) exploitanten van hun terreinen.

 • Case of Raad van State, September 14, 2021

  In hun bezwaarschrift hebben de verzoekende partijen voorgesteld om het fietspad niet aan de oostzijde van de straat te voorzien, maar wel aan de westzijde, binnen de bestaande rooilijnen. Dit voorstel komt er op neer dat het tweerichtingsfietspad het tracé van de westelijke asfaltstrook zou (blijven) volgen. De verwerende partij heeft toegelicht dat zij de rooilijnen wijzigt om tegelijk de twee volgende doelstellingen te realiseren: (1) het voorzien van een verhard en maximaal vrijliggend tweerichtingsfietspad en (2) het mogelijk maken van het herstel van het vroegere uitzicht van de "zomerweg" door het asfalt uit te breken en er terug een onverharde berm van te maken. Dit volstaat als weerlegging. Door de beperkte breedte van de westelijke asfaltstrook valt immers niet in te zien hoe daarin tegelijkertijd de twee voornoemde doelstellingen gerealiseerd zouden kunnen worden.

 • Case of Raad van State, September 14, 2021

  Een zelfrealisatieverzoek kan enkel wettig ingewilligd worden wanneer het overeenstemt met de verordenende bepalingen van het toepasselijke RUP. Het in het bestreden besluit vastgestelde gebrek aan overeenstemming met de verordenende bepalingen van het gemeentelijk RUP is een deugdelijk motief om het zelfrealisatieverzoek van de verzoekende partijen te verwerpen.

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT