Documents les plus récents

 • Décision judiciaire de Raad van State, 23 décembre 2019

  Het primair uitputten van een schorsingsprocedure bij de RvVb, om "aldaar haar slaagkansen voor de huidige procedure in te schatten\

 • Décision judiciaire de Raad van State, 20 décembre 2019

  De vroegere schorsingsvoorwaarde van het MTHEN is niet gelijk te stellen met de voorwaarde in verband met de spoedeisendheid, die zich gebeurlijk pas naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen hangende het vernietigingsberoep zal manifesteren. Onder de vigerende regelgeving, anders dan voorheen, kunnen verzoekers alsdan nog een schorsingsvordering instellen.

 • Décision judiciaire de Raad van State, 17 décembre 2019

  Wat de intrinsieke degelijkheid van een plan-MER-screening betreft, is de Raad van State niet bevoegd om zijn beoordeling in de plaats van die van de dienst Mer te stellen. In de uitoefening van het hem opgedragen rechtmatigheidstoezicht is hij wel bevoegd om na te gaan of de dienst Mer op grond van juiste, relevante en toereikende feitelijke gegevens in redelijkheid heeft kunnen beslissen dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is. Zonder een inschatting van het mogelijk aantal extra woningen, kon de dienst Mer niet op goede gronden aannemen dat de toename van de ruimte voor wonen en aanverwante functies slechts in een beperkte mate in een verhoging van de mobiliteitsdruk kan resulteren. Dat de plan-MER-screeningsnota een aantal beschouwingen bevat die erop wijzen dat de door het gemeentelijk RUP mogelijk gemaakte ontwikkeling van bijkomende verkeersgenererende activiteiten wordt getemperd, doet niet anders besluiten.

 • Décision judiciaire de Raad van State, 17 décembre 2019

  Het attest van aanplakking is onlosmakelijk verbonden met de stedenbouwkundige vergunningsbeslissing. Daargelaten of het attest überhaupt voor vernietiging in aanmerking komt, is hoe dan ook de bevoegdheid tot kennisneming van een annulatieberoep ertegen, net als de bevoegdheid tot kennisneming van het annulatieberoep tegen de vergunningsbeslissing, aan de RvS onttrokken, zodat hij ter zake zonder rechtsmacht is.

 • Décision judiciaire de Raad van State, 17 décembre 2019

  Het enkele feit dat de deputatie partij was in de procedure voor de RvVb volstaat om haar belang te verantwoorden bij het instellen van cassatieberoep tegen het bestreden arrest. Hetgeen de verwerende partijen aanvoeren vermag daar geen afbreuk aan te doen.

 • Décision judiciaire de Raad van State, 17 décembre 2019

  Er valt niet in te zien waarom verzoeker niet tezamen de schending van de buurtwegenwet en het rooilijnendecreet kan inroepen, daar het zijn stelling is dat de verwerende partij, om wettig te handelen, toepassing diende te maken van ofwel de buurtwegenwet ofwel het rooilijnendecreet, terwijl zij bij het aannemen van de bestreden besluiten noch de buurtwegenwet, noch het rooilijnendecreet heeft toegepast.

 • Décision judiciaire de Conseil d'État, 12 décembre 2019

  La licence supplémentaire B+ attaquée constitue l'accessoire de la licence B que la société intervenante, dont le siège social se trouve dans la région de langue néerlandaise, possède pour l'exploitation d'un établissement de classe II se trouvant à "De Panne\

 • Décision judiciaire de Raad van State, 5 décembre 2019

  De spoedeisendheid kan niet voortkomen uit de enkele omstandigheid dat ingevolge de doorlooptijd van de zaak een uitspraak ten gronde zou tussenkomen in een min of meer verre toekomst, waardoor de annulatieprocedure verzoeker niet toelaat een arrest te verkrijgen vóór de in de bestreden handeling vermelde uitvoeringstermijn. De timing die door de bestreden beslissing wordt vooropgesteld staat niet gelijk met een toestand met "onherroepelijke schadelijke gevolgen" en zegt op zich niets over de gevolgen die verzoeker ondervindt bij een voorlopige tenuitvoerlegging in afwachting van een uitspraak ten gronde.

 • Décision judiciaire de Raad van State, 3 décembre 2019

  Om na te gaan of een nieuw RUP een "kleine wijziging" is ten opzichte van een bestaand RUP, moeten alle verschillen tussen beide plannen in hun geheel worden beschouwd. Aldus is het niet uitgesloten dat - samen beschouwd - meerdere kleine verschillen toch een substantiële of essentiële impact opleveren, zodat er geen sprake is van een "kleine wijziging". Het resultaat van het bestreden gemeentelijk RUP zal de realisatie zijn van één groot - weliswaar uit drie zones bestaand - bedrijventerrein, dat - anders dan de KMO-zone van het gewestplan - paalt aan de N76. Het intekenen van de centrale ontsluitingsas als gezamenlijke ontsluitingsweg van alle bedrijfszones, bevestigt de planologische samenhang tussen deze zones. Er moet worden vastgesteld dat - samen beschouwd - de voorschriften van het bestreden gemeentelijk RUP, ten opzichte van het gewestplan, een ingrijpende ruimtelijke herstructurering impliceren van het betrokken gebied.

 • Décision judiciaire de Raad van State, 29 novembre 2019

  Uit de stedenbouwkundige inrichtingsvoorschriften voor de groenzone en het erbij horende grafisch plan blijkt voldoende duidelijk waar zij toepassing vinden en waar het groenscherm minstens dient gerealiseerd te worden. Er is geen strijdigheid met de stedenbouwkundige inrichtingsvoorschriften die bepalen dat "verhardingen voor de activiteiten zijn toegestaan, voor zover er geen negatieve impact is op de waterhuishouding. [\u0085]\