Case Law

Documents les plus récents

 • Case of Raad van State, June 22, 2021

  Ter terechtzitting blijkt dat verzoekster geen eigenaar meer is van de betrokken woning. De notariële verkoopsovereenkomst werd ondertekend op 26 mei 2021. Zij heeft op dezelfde datum, dus vóór de sluiting van het debat een vordering tot schadevergoeding tot herstel ingediend in de zin van art. 11bis van de Rvs-wet. Art. 11bis van de RvS-wet verleent aan een verzoekende partij, wier belang in de annulatieprocedure buiten haar tekortkoming om evolueerde van een belang bij de nietigverklaring naar een belang om de bestreden beslissing onwettig te horen verklaren met het oog op het verkrijgen van een schadevergoeding, de mogelijkheid om toch nog een beoordeling door de RvS te verkrijgen van de middelen die zij in het kader van haar annulatieberoep aanvoerde. Dit is te dezen het geval.

 • Case of Raad van State, June 17, 2021

  Bij het onderzoek van de geuremissie van de inrichting wordt in de bestreden beslissing rekening gehouden met "de emissiefactor voor het Groen Labelsysteem dat in de toekomst voorzien wordt\

 • Case of Raad van State, June 17, 2021

  Luidens art. 5.3.1, § 1, tweede lid, VCRO kan het stedenbouwkundig attest niet leiden tot de vrijstelling van een vergunningsaanvraag. Uit art. 5.3.1, § 2, VCRO, volgt dat de bevindingen van het stedenbouwkundig attest bij het beslissende onderzoek over een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning in bepaalde gevallen kunnen worden gewijzigd of tegengesproken. Luidens art. 5.3.1, § 3, VCRO blijft het stedenbouwkundig attest "geldig gedurende twee jaar vanaf het ogenblik van de uitreiking ervan".

 • Case of Raad van State, June 17, 2021

  Het vroegere art. 270 van de nieuwe gemeentewet werd opgeheven, en art. 193 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 vereist geen machtiging van de gemeenteraad om in rechte te kunnen treden.

 • Case of Raad van State, June 17, 2021

  De gemeenteraden stellen aanvullende voorschriften vast met betrekking tot de openbare wegen gelegen op hun grondgebied. Dergelijk aanvullend reglement is enkel van toepassing op permanente of periodieke situaties. Op grond van art. 130bis van de Nieuwe Gemeentewet is het college van burgemeerster en schepenen bevoegd voor tijdelijke politieverordeningen. Hoewel de bestreden maatregel niet noodzakelijkerwijs definitief van kracht moet blijven, blijft er echter onzekerheid bestaan over wanneer deze zal eindigen. Bijgevolg kon het college van burgemeester en schepenen zijn bevoegdheid niet ontlenen aan art. 130bis van de Nieuwe Gemeentewet om de bestreden handeling vast te stellen en was de gemeenteraad te dezen bevoegd.

 • Case of Raad van State, June 17, 2021

  Indien geen advies wordt verstrekt, wordt het stilzwijgend advies geacht positief te zijn. De enige beperking die dergelijk advies heeft, bestaat erin dat het niet dienstig kan worden bijgetreden ter afdoende motivering van de beslissing.

 • Case of Raad van State, June 17, 2021

  De voorwaarden om steun te kunnen krijgen zijn precies en vereisen de overlegging van documenten waaruit verifieerbare feiten blijken. Hun toepassing impliceert geen discretionaire bevoegdheid van de verwerende partij. Hieruit volgt dat het rechtsreeks en werkelijk voorwerp van het beroep de erkenning van een subjectief recht is. Overeenkomstig de artt. 144 en 145 GW valt dit soort geschillen onder de bevoegdheid van de rechterlijke orde. De RvS is niet bevoegd om er uitspraak over te doen.

 • Case of Raad van State, June 17, 2021

  Overeenkomstig art. 14, § 2 van de RvS-wet doet de afdeling bestuursrechtspraak uitspraak, bij wijze van arresten, over de cassatieberoepen ingesteld tegen de door de administratieve rechtscolleges in laatste aanleg gewezen beslissingen in betwiste zaken wegens overtreding van de wet of wegens schending van substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen. Het middel dat machtsoverschrijding aanvoert, kan niet tot cassatie leiden.

 • Case of Raad van State, June 15, 2021

  Waar verzoekster bekritiseert dat het alternatief naast de bestaande parkeerplaatsen aan de inkom van de begraafplaats niet werd onderzocht, zij vooreerst opgemerkt dat verzoekster dit element niet in haar bezwaarschrift heeft aangebracht, ofschoon het alternatievenonderzoek in dat bezwaarschrift uitvoerig werd bekritiseerd. Daarenboven blijkt de plannende overheid een alternatief in overweging te hebben genomen waarbij de parking langsheen de weg is voorzien (alternatief 2). Verzoeksters kritiek is niet van aard het bestreden besluit te vitiëren. Hetzelfde geldt voor haar bewering dat het alternatievenonderzoek "louter beschrijvend" zou zijn.

 • Case of Raad van State, June 15, 2021

  Aangezien vastgesteld is dat het beschermde goed niet langer in stand kan worden gehouden door instandhoudings- en onderhoudswerken, zodat alleen nog een reconstructie - versta: het bouwen van een replica - soelaas kan bieden, gaat het bestreden besluit - dat verzoekers verplicht tot het op eigen kosten uitvoeren van instandhoudings- en onderhoudswerken die blijkens het administratief dossier nutteloos zijn - de grenzen van de redelijkheid te buiten. Het enkele feit dat verzoekers de burgerlijke rechtbank kunnen vatten op grond van het beginsel van de gelijkheid van de burgers voor de openbare lasten, laat niet toe er anders over te oordelen.

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT