Echtscheiding en verzekeringen

AuteurDirk Miseur
Pages211-214

Page 211

Inleiding

Tijdens een huwelijk worden heel wat verzekeringen afgesloten. Wanneer één van beide partners het echtelijke dak verlaat, heeft dit vaak ook gevolgen voor de verzekeringen die afgesloten werden. Het is dus raadzaam om bij elke verandering in de gezinssituatie, de verzekeringspolissen opnieuw te bekijken, gezien deze dikwijls nauw verbonden zijn met de gezinssituatie.

Verder bekijken we wat er gebeurt met de uitkering van het kapitaal van de groeps- of levensverzekering dat werd opgebouwd gedurende het huwelijk.

We overlopen hierna de volgende polissen :

-de gezinspolis;

-de brandpolis;

-de autoverzekering;

-de levensverzekering.

Hoofdstuck 1 De verschillende soorten polissen
1. De gezinspolis

De gezinspolis maakt geen onderscheid tussen gehuwden of samenwonenden. Een gezinspolis verzekert namelijk alle personen die onder hetzelfde dak wonen. Van zodra één van beide partners het echtelijke dak verlaat, dekt de gezinspolis hem of haar niet langer. DePage 212

partner die vertrekt, sluit dus best een nieuwe gezinspolis af. Dit is niet nodig wanneer hij of zij intrekt bij iemand die al een gezinspolis heeft. Kinderen van gescheiden ouders zijn verzekerd via de polis van de ouder die het hoederecht heeft. Het is echter aan te raden dat de ouder met bezoekrecht ook een gezinspolis afsluit want als een kind tijdens een bezoek schade veroorzaakt aan derden, is de toezichthoudende ouder aansprakelijk.

2. De brandpolis

Voor de brandpolis is er wel een verschil tussen samenwonenden en gehuwden. Bij gehuwden moet de partner die de echtelijke woning verlaat blijven meebetalen voor de brandverzekering. Pas wanneer de echtscheiding juridisch een feit is, wordt de woning aan één van beide partners toegewezen en verandert de verzekeringssituatie.

De brandverzekering dekt niet alleen de woning maar ook de inboedel. Wanneer de vertrekkende partner een aantal waardevolle voorwerpen meeneemt, zijn deze niet langer gedekt in de oorspronkelijke verzekeringspolis. Er dient dus een nieuwe brandverzekering af gesloten te worden voor de nieuwe woning maar ook voor de inboedel in deze woning.

Wanneer de vertrekkende partner gaat inwonen bij iemand die al een brandverzekering heeft, dan is het aangewezen om na te gaan of die bestaande verzekering moet aangepast worden...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT