De Dienst voor alimentatievorderingen (davo)

AuteurDirk Miseur
Pages199-209

Page 199

Inleiding

Niettegenstaande er een uitspraak van een rechtbank bestaat waarin de ex-partner verplicht wordt om een onderhoudsgeld te betalen aan de ex-echtgenoot en/of kinderen, gebeurt het in de praktijk maar al te vaak dat deze ex-partner deze verplichting niet nakomt. De reden kan van allerlei aard zijn, onwil, onvermogen, enz. De gevolgen blijven echter altijd dezelfde, de onderhoudsgerechtigde komt in financiële problemen. Om hierop een antwoord te kunnen bieden vanuit de overheid werd de Dienst voor alimentatievorderingen opgericht (DAVO)32.

Page 200

Hoofdstuk 1 De opdracht van de dienst voor alimentatievorderingen

Vanaf 1 juni 2004 heeft de Dienst voor alimentatievorderingen (hierna 'DAVO' genoemd) de opdracht het maandelijks onderhoudsgeld en de achterstallen op te eisen, in naam en voor rekening van de onderhoudsgerechtigde.

Als de onderhoudsplichtige dit niet vrijwillig betaalt aan DAVO, wordt het gedwongen ingevorderd. DAVO biedt echter geen garanties omtrent het resultaat, gezien de vermogenstoestand van de onderhoudsplichtige een medebepalende rol speelt.

Vanaf 1 oktober 2005 betaalt DAVO ook voorschotten aan de onderhoudsgerechtigde en zal hij, afhankelijk van de betalingen van de onderhoudsplichtige, het saldo en eventuele achterstallen doorstorten.

Noteer dat DAVO niet automatisch optreedt maar steeds op aanvraag van de onderhoudsgerechtigde. De tussenkomst van DAVO belet niet dat het parket de onderhoudsplichtige strafrechtelijk kan vervolgen wegens niet-betaling van het onderhoudsgeld.

Page 201

Hoofdstuk 2 Rechthebbenden en formaliteiten
1. De rechthebbenden

De tussenkomst onder de vorm van voorschotten op onderhoudsgeld wordt verleend aan de kinderen van de onderhoudsplichtige.

De wet bepaalt dat deze vorm van tegemoetkoming in een latere fase ook kan worden verleend aan :

- de echtgenoot aan wie onderhoudsuitkeringen worden toegekend:

* vóór of tijdens de echtscheidingsprocedure;

* na de echtscheiding;

-de samenwonende aan wie de rechter onderhoudsgeld heeft toegekend, ongeacht of de samenwoning al dan niet werd beëindigd.

De uitbreiding van de voorschottenregeling tot deze 2 laatste categorieën vereist evenwel een beslissing van de regering.

De hulp van DAVO bij de invordering van het onderhoudsgeld en de achterstallen wordt verleend aan :

-de kinderen;

-de echtgenoot aan wie onderhoudsuitkeringen worden toegekend:

* vóór of tijdens de echtscheidingsprocedure;

* na de echtscheiding;

-de samenwonende aan wie de rechter onderhoudsgeld heeft toegekend, ongeacht of de samenwoning al dan niet werd beëindigd.

Page 202

2. De te vervullen voorwaarden

1) De hulp van DAVO kan slechts ingeroepen worden wanneer het onderhoudsgeld tweemaal niet of niet volledig werd betaald aan de onderhoudsgerechtigde en dit in een periode van twaalf maanden.

Voorbeeld

Het onderhoudsgeld werd vastgesteld op 200 EUR per maand. De onderhoudsplichtige betaalt:

-in de maand oktober : 200 EUR;

-in de maand november : 0 EUR;

-in de maanden december tot en met april: de volledige som;

-in de maand mei: 150 EUR.

Vanafde maand juni kan de onderhoudsgerechtigde een beroep doen op DAVO.

2) Het onderhoudsgeld werd vastgesteld in een uitvoerbare gerechtelijke beslissing (bv. een echtscheidingsvonnis, een vonnis houdende dringende en voorlopige maatregelen33, enz.). Het moet dus gaan om een vonnis of een authentieke akte waarin het bedrag van het onderhoudsgeld is vastgesteld.

Komen bijgevolg niet in aanmerking :

-onderhandse akten;

-mondelinge afspraken;

-vonissen en authentieke akten waarin geen bedrag werd bepaald.

3) Het bedrag van de bestaansmiddelen is niet van belang wanneer de tussenkomst van DAVO beperkt is tot het invorderen van het onderhoudsgeld en de achterstallen.

4) Het bedrag van de bestaansmiddelen is wel van belang indien de tussenkomst onder de vorm van voorschotten wordt

Page 203

gevraagd...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT