Bijlagen

AuteurDirk Miseur
Pages217-232

Page 217

[ FORMULARI ARE NOT INCLUDED ]

Page 218

Drukwerk 295

Ministerie van financien

........,........19..

Administratie der Directe Belastingen Dienststempel:

Onderwerp: Inkomstenbelastingen

Invordering ten laste van de echtgenoten.

Mevrouw, Mijnheer,

In antwoord op uw brief van ........ heb ik de eer U mede te delen dat het evenredig aandeel van de belasting dat betrekking heeft op de inkomsten van elk der echtgenoten in de voor het aanslagjaar ........ onder artikel ........ ingekohierde aanslag, die verschuldigd is op het Ontvangkantoor der directe belastingen te........(prk.........), als volgt werd vastgesteld :

- voor de echtgenoot op :

- voor de echtgenote op :

Ter zake meen ik uw aandacht te moeten vestigen op het feit dat de vaststelling van deze evenredige aandelen de invordering van de voormelde aanslag geenszins beïnvloedt.

Inderdaad, wanneer de echtgenoten gehuwd zijn zonder contract of onder een stelsel van gemeenschap, vertegenwoordigt de inkomstenbelasting een gemeenschappelijke schuld, die in haar geheel kan ingevorderd worden ten laste van elke echtgenoot en op al hun eigen goederen.

Wanneer integendeel de echtgenoten gehuwd zijn onder het stelsel van de zuivere en eenvoudige scheiding van goederen of wanneer de rechtbank de scheiding van goederen heeft uitgesproken, kan het evenredig aandeel van één van hen niet worden ingevorderd op de persoonlijke goederen van de andere echtgenoot behoudens in uitzonderlijke gevallen.

Indien U zich in een geval bevindt zoals bedoeld in de vorige alinea, dient U de voormelde ontvanger daarvan op de hoogte te stellen, of een afschrift van het vonnis waardoor de gerechtelijke verdeling wordt uitgesproken, vergezeld van de vereffeningsakte van de gemeenschap.

Hoogachtend,

De Hoofdcontroleur,

Nr. 295 -1990

Page 219

Drukwerk 295bis

MINISTERIE VAN FINANCIEN

........,........19..

Administratie der Directe Belastingen Dienststempel:

Onderwerp: Inkomstenbelastingen

Invordering ten laste van de echtgenoten.

Mevrouw, Mijnheer,

In antwoord op uw brief van........heb ik de eer U mede te delen dat het evenredig aandeel van de belasting dat betrekking heeft op de inkomsten van elk der echtgenoten in de voor het aanslagjaar ........ onder artikel........ ingekohierde aanslag, die verschuldigd is op het

Ontvangkantoor der directe belastingen te........(prk.........), als volgt werd vastgesteld :

- voor de echtgenoot op :

- voor de echtgenote op :

Ter zake meen ik uw aandacht te moeten vestigen...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT