20 JUNI 2011. - Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 1 van het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot uitvoering van artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 1995 betreffende de mededeling van de vaste benoeming aan het departement Onderwijs

De Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel,

Gelet op het decreet rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs van 27 maart 1991, artikel 40bis, § 4, ingevoegd bij het decreet van 14 juli 1998, vervangen bij het decreet van 18 mei 1999 en gewijzigd bij het decreet van 7 juli 2006, en artikel 47, § 2, ingevoegd bij het decreet van 21 december 1994 en gewijzigd bij het decreet van 7 juli 2006;

Gelet op het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs van 27 maart 1991, artikel 31, § 8, gewijzigd bij de decreten van 14 februari 2003 en 7 juli 2006, en artikel 41, § 2, ingevoegd bij het decreet van 21 december 1994 en gewijzigd bij het decreet van 7 juli 2006;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 1995 betreffende de mededeling van de vaste benoeming aan het departement Onderwijs, artikel 3, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2006;

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot uitvoering van artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 1995 betreffende de mededeling van de vaste benoeming aan het departement Onderwijs,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 1 van het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot uitvoering van artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 1995 betreffende de mededeling van de vaste benoeming aan het departement Onderwijs wordt paragraaf 2 vervangen door wat volgt :

§ 2. In afwijking van paragraaf 1 gebeurt de mededeling aan het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming door de inrichtende macht met het formulier « Mededeling van vaste benoeming », dat als bijlage bij dit besluit is gevoegd :

1° voor het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT