Bestuurszaken Gemeente Wuustwezel. - Onteigening. - Machtiging Bij besluit van 16 juni 2011 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt

Bestuurszaken

Gemeente Wuustwezel. - Onteigening. - Machtiging

Bij besluit van 16 juni 2011 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt de gemeente Wuustwezel ertoe gemachtigd over te gaan tot de gerechtelijke onteigening van de onroerende goederen gelegen te Wuustwezel, kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan met het oog op de realisatie van de tweede fase van weginfrastructuurwerken aan de Bosduinstraat.

Hetzelfde besluit verklaart dat de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden, bepaald bij artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 op deze onteigening mag worden toegepast.

Tegen dit besluit kan per aangetekende brief een beroep tot nietigverklaring, al dan niet...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT