Arrêt Nº 84/2015. Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage), 2015-06-11

Date11 juin 2015
Docket NumberF-20150611-2
CourtVerfassungsgericht (Schiedsgericht)
B.10.2. Niet méér dan het geval is voor de richtlijn, vereist het bestreden artikel 5 enig verband tussen de gegevens
die moeten worden bewaard en een bedreiging van de openbare veiligheid. Het beperkt evenmin de bewaring van de
desbetreffende gegevens tot een bepaalde periode of een bepaalde geograsche zone of nog tot een kring van personen
die betrokken kunnen zijn bij een door de wet beoogde inbreuk, of die zouden kunnen helpen, door het bewaren van
de gegevens, bij het voorkomen, opsporen of vervolgen van die inbreuken.
B.10.3. Ook al worden de autoriteiten die gemachtigd zijn tot toegang tot de bewaarde gegevens, opgesomd in
artikel 126, §5, 3
o
, van de wet van 13 juni 2005, vervangen bij artikel 5 van de bestreden wet, toch wordt bij de wet geen
enkele materiële of procedurele voorwaarde vastgelegd met betrekking tot die toegang.
B.10.4. Wat ten slotte de bewaarperiode van de gegevens betreft, maakt de wet geen enkel onderscheid tussen de
categorieën van gegevens op basis van hun eventuele nut voor de nagestreefde doelstelling, of naar gelang van de
betrokken personen.
B.11. Om dezelfde redenen als die welke het Hof van Justitie van de Europese Unie ertoe hebben gebracht de
«Dataretentierichtlijn »ongeldig te verklaren, dient te worden vastgesteld dat de wetgever, met de aanneming van
artikel 5 van de bestreden wet, de grenzen heeft overschreden die worden opgelegd door de eerbiediging van het
evenredigheidsbeginsel in het licht van de artikelen 7, 8 en 52, lid 1, van het Handvest van de grondrechten van de
Europese Unie.
Het voormelde artikel 5 schendt bijgevolg de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met die
bepalingen. Het enige middel in de zaak nr. 5856 en het eerste middel in de zaak nr. 5859 zijn gegrond.
B.12. Wegens hun ondeelbaar karakter met artikel 5, dienen ook de artikelen 1 tot 4, 6 en 7 van de bestreden wet
van 30 juli 2013, en dus de wet in haar geheel, te worden vernietigd.
B.13. Rekening houdend met het feit dat zij niet kunnen leiden tot een ruimere vernietiging, dienen de andere
middelen in de zaak nr. 5859 niet te worden onderzocht.
Om die redenen,
het Hof
vernietigt de wet van 30 juli 2013 «houdende wijziging van de artikelen 2, 126 en 145 van de wet van 13 juni 2005
betreffende de elektronische communicatie en van artikel 90decies van het Wetboek van strafvordering ».
Aldus gewezen in het Frans, het Nederlands en het Duits, overeenkomstig artikel 65 van de bijzondere wet van
6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 11 juni 2015.
De griffier, De voorzitter,
F. Meersschaut J. Spreutels
VERFASSUNGSGERICHTSHOF
[2015/203125]
Auszug aus dem Entscheid Nr. 84/2015 vom 11. Juni 2015
Geschäftsverzeichnisnummern. 5856 und 5859
In Sachen: Klagen auf teilweise (Artikel 5) oder völlige Nichtigerklärung des Gesetzes vom 30. Juli 2013
«zur Abänderung der Artikel 2, 126 und 145 des Gesetzes vom 13. Juni 2005 über die elektronische Kommunikation und
des Artikels 90decies des Strafprozessgesetzbuches», erhoben von der Kammer der französischsprachigen und
deutschsprachigen Rechtsanwaltschaften bzw.von der VoG «Liga voor Mensenrechten»und der VoG«Ligue des Droits
de lHomme».
Der Verfassungsgerichtshof,
zusammengesetzt aus den Präsidenten J. Spreutels und A. Alen, und den Richtern E. De Groot, L. Lavrysen,
J.-P.Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T.Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F.Daoût, T. Giet und R. Leysen, unter Assistenz
des Kanzlers F. Meersschaut, unter dem Vorsitz des Präsidenten J. Spreutels,
erlässt nach Beratung folgenden Entscheid:
I. Gegenstand der Klagen und Verfahren
a. Mit einer Klageschrift, die dem Gerichtshof mit am 21. Februar 2014 bei der Post aufgegebenem Einschreibebrief
zugesandt wurde und am 24. Februar 2014 in der Kanzlei eingegangen ist, erhob die Kammer der französisch-
sprachigen und deutschsprachigen Rechtsanwaltschaften, unterstützt und vertreten durch RA E. Lemmens und
RA J.-F. Henrotte, in Lüttich zugelassen, Klage auf Nichtigerklärung von Artikel 5 des Gesetzes vom 30. Juli 2013
«zur Abänderung der Artikel 2, 126 und 145 des Gesetzes vom 13. Juni 2005 über die elektronische Kommunikation und
des Artikels 90decies des Strafprozessgesetzbuches»(veröffentlicht im Belgischen Staatsblatt vom 23. August 2013).
b. Mit einer Klageschrift, die dem Gerichtshof mit am 24. Februar 2014 bei der Post aufgegebenem Einschreibebrief
zugesandt wurde und am 25. Februar 2014 in der Kanzlei eingegangen ist, erhoben Klage auf Nichtigerklärung des
vorerwähnten Gesetzes vom 30. Juli 2013: die VoG «Liga voor Mensenrechten»und die VoG «Ligue des Droits de
lHomme», unterstützt und vertreten durch RA R. Jespers, in Antwerpen zugelassen.
Diese unter den Nummern 5856 und 5859 ins Geschäftsverzeichnis des Gerichtshofes eingetragenen Rechtssachen
wurden verbunden.
(...)
II. Rechtliche Würdigung
(...)
B.1.1. Die Kammer der französischsprachigen und deutschsprachigen Rechtsanwaltschaften, klagende Partei in
der Rechtssache Nr.5856, beantragt die Nichtigerklärung von Artikel 5 des Gesetzes vom 30. Juli 2013 «zur Abänderung
der Artikel 2, 126 und 145 des Gesetzes vom 13. Juni 2005 über die elektronische Kommunikation und des
Artikels 90decies des Strafprozessgesetzbuches».
Die VoG «Liga voor Mensenrechten»und die VoG «Ligue des Droits de lHomme», klagende Parteien in der
Rechtssache Nr. 5859, beantragen die Nichtigerklärung der Artikel 1 bis 7 desselben Gesetzes.
B.1.2. Das angefochtene Gesetz vom 30. Juli 2013 bestimmt:
«Artikel 1. Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 78 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.
Art. 2. Vorliegendes Gesetz dient der teilweisen Umsetzung in belgisches Recht der Richtlinie 2006/24/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. März 2006 über die Vorratsspeicherung von Daten, die bei der
Bereitstellung öffentlich zugänglicher elektronischer Kommunikationsdienste oder öffentlicher Kommunikationsnetze
50989
MONITEUR BELGE 11.08.2015 BELGISCH STAATSBLAD

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI
7 temas prácticos
 • Jugement/arrêt, Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage), 2021-04-22
  • Belgique
  • Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)
  • 22 d4 Abril d4 2021
  ...2005 relative aux communications électroniques, modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2015, et partiellement annulé par l'arrêt n° 84/2015 de la Cour constitutionnelle, les modifications suivantes sont apportées a) le 11° est remplacé par ce qui suit : ‘ 11° " opérateur " : tout......
 • Jugement/arrêt, Cour de Cassation de Belgique, 2020-03-24
  • Belgique
  • Cour de Cassation de Belgique
  • 24 d2 Março d2 2020
  ...la fiabilité de ces données, ainsi qu'il ressort de l'arrêt C-293/12 et C-594/12 de la Cour de justice de l'Union européenne et de l'arrêt n° 84/2015 rendu le 11 juin 2015 par la Cour constitutionnelle ; le cadre légal belge applicable en février 2005, à savoir la loi du 8 décembre 1992 rel......
 • Extrait de l'arrêt n° 57/2021 du 22 avril 2021 Numéros du rôle : 6590, 6597
  • Belgique
  • Moniteur belge 28 juin 2021
  • 28 d1 Junho d1 2021
  ...2005 relative aux communications électroniques, modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2015, et partiellement annulé par l'arrêt n° 84/2015 de la Cour constitutionnelle, les modifications suivantes sont apportées a) le 11° est remplacé par ce qui suit : ' 11° " opérateur " : tout......
 • Jugement/arrêt, Cour de Cassation de Belgique, 2016-04-19
  • Belgique
  • Cour de Cassation de Belgique
  • 19 d2 Abril d2 2016
  ...preuve ainsi obtenue ; il suit de l'arrêt C-293/12 et C-594/12 rendu le 8 avril 2014 par la Cour de justice de l'Union européenne et de l'arrêt 84/2015 rendu le 11 juin 2015 par la Cour constitutionnelle, ainsi que du fait qu'il n'y a pas eu d'arrêté royal pris pour l'exécution pratique de ......
 • Sollicitez un essai pour afficher des résultats supplémentaires
4 sentencias
 • Jugement/arrêt, Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage), 2021-04-22
  • Belgique
  • Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)
  • 22 d4 Abril d4 2021
  ...2005 relative aux communications électroniques, modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2015, et partiellement annulé par l'arrêt n° 84/2015 de la Cour constitutionnelle, les modifications suivantes sont apportées a) le 11° est remplacé par ce qui suit : ‘ 11° " opérateur " : tout......
 • Jugement/arrêt, Cour de Cassation de Belgique, 2020-03-24
  • Belgique
  • Cour de Cassation de Belgique
  • 24 d2 Março d2 2020
  ...la fiabilité de ces données, ainsi qu'il ressort de l'arrêt C-293/12 et C-594/12 de la Cour de justice de l'Union européenne et de l'arrêt n° 84/2015 rendu le 11 juin 2015 par la Cour constitutionnelle ; le cadre légal belge applicable en février 2005, à savoir la loi du 8 décembre 1992 rel......
 • Jugement/arrêt, Cour de Cassation de Belgique, 2016-04-19
  • Belgique
  • Cour de Cassation de Belgique
  • 19 d2 Abril d2 2016
  ...preuve ainsi obtenue ; il suit de l'arrêt C-293/12 et C-594/12 rendu le 8 avril 2014 par la Cour de justice de l'Union européenne et de l'arrêt 84/2015 rendu le 11 juin 2015 par la Cour constitutionnelle, ainsi que du fait qu'il n'y a pas eu d'arrêté royal pris pour l'exécution pratique de ......
 • Arrêt Nº P.15.1639.N. Cour de cassation, 2016-04-19
  • Belgique
  • Cour de cassation
  • 19 d2 Abril d2 2016
  ...la protection des données à caractère personnel, tels que consacrés aux articles 7 et 8 de la Charte. 19 AVRIL 2016 P.15.1639.N/4 Par arrêt n° 84/2015 rendu le 11 juin 2015, la Cour constitutionnelle a annulé la loi du 30 juillet 2013 portant modification des articles 2, 126 et 145 de la lo......
1 diposiciones normativas

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT