Décision judiciaire de Raad van State, 24 février 2010

Date de Résolution24 février 2010
JuridictionNietigverklaring
Nature Algemene vergadering

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

ALGEMENE VERGADERING

A R R E S T

nr. 201.261 van 24 februari 2010 in de zaak A. 185.286/g-113

In zake : de VLAAMSE GEMEENSCHAP, vertegenwoordigd door de Vlaamse regering bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Philippe Vansteenkiste en Véronique Kympers kantoor houdend te Brussel Terkamerenstraat 22 C, bus 9 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen :

de RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Michel Van Dievoet kantoor houdend te Brussel Boomstraat 14, bus 3 bij wie woonplaats wordt gekozen

---------------------------------------------------------------------------------------------------I. Voorwerp van het beroep

1. Het beroep, ingesteld op 31 augustus 2007, strekt tot de nietigverklaring van "de beslissing, op 2 juli 2007 meegedeeld door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (...), waarbij het verzoek tot kwijtschelding van burgerlijke sancties werd geweigerd".

II. Verloop van de rechtspleging

2. Bij arrest nr. 196.117 van 17 september 2009 werden de debatten heropend om de zaak aan de Voorzitter van de Raad van State voor te leggen, voor een bevel, overeenkomstig artikel 92 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, tot verwijzing naar de algemene vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak.

De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 24 november 2009.

g-113n-1/6

Staatsraad Eric Brewaeys heeft verslag uitgebracht.

Advocaat Véronique Kympers, die verschijnt voor de verzoekende partij, en advocaat Michel Van Dievoet, die verschijnt voor de verwerende partij, zijn gehoord.

Auditeur Jozef Stevens heeft een met dit arrest eensluidend advies

gegeven.

Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in op titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

III. Feiten

3. De verzoekende partij heeft de bijdrage van 8.334.115,34 euro, die betrekking heeft op het vierde kwartaal van 2004, niet binnen de uitdrukkelijk aangegeven betalingstermijn betaald.

 1. De verwerende partij rekent bijdrageopslagen (10%) en intresten aan (7 %), wat neerkomt op een bedrag van 1.504.307,81 euro.

  De verzoekende partij vraagt op 19 april 2006 een ontheffing van de aangerekende bijdrageopslagen en intresten.

 2. Op 30 oktober 2006 deelt de verwerende partij mee dat zij, met toepassing van artikel 55, § 2, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI
2 temas prácticos
 • Décision judiciaire de Conseil d'État, 10 mai 2011
  • Belgique
  • 10 mai 2011
  ...des sanctions civiles décidées par l'O.N.S.S.; que dès lors, pour la solution du présent litige par analogie avec les motifs de l'arrêt nº 201.261 du Conseil d'Etat, précité, il est conclu à l'incompétence du Conseil D E C I D E : Article 1er La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, l......
 • Décision judiciaire de Conseil d'État, 10 mai 2011
  • Belgique
  • 10 mai 2011
  ...du 28 novembre 1969", en invoquant des " raisons impérieuses d’intérêt économique"; qu’il s’ensuit, par analogie avec les motifs de l’arrêt n° 201.261, précité, que le Conseil d’Etat est incompétent pour connaître du D E C I D E : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, ......
2 sentencias
 • Décision judiciaire de Conseil d'État, 10 mai 2011
  • Belgique
  • 10 mai 2011
  ...des sanctions civiles décidées par l'O.N.S.S.; que dès lors, pour la solution du présent litige par analogie avec les motifs de l'arrêt nº 201.261 du Conseil d'Etat, précité, il est conclu à l'incompétence du Conseil D E C I D E : Article 1er La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, l......
 • Décision judiciaire de Conseil d'État, 10 mai 2011
  • Belgique
  • 10 mai 2011
  ...du 28 novembre 1969", en invoquant des " raisons impérieuses d’intérêt économique"; qu’il s’ensuit, par analogie avec les motifs de l’arrêt n° 201.261, précité, que le Conseil d’Etat est incompétent pour connaître du D E C I D E : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, ......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT