Federale politie. - Mandaat Bij koninklijk besluit van 6 juli 2011 wordt de aanwijzing van de heer Paul NEEFS voor de betrekking van bestuurlijk directeur-coördinator van de federale politie voor het

Federale politie. - Mandaat

Bij koninklijk besluit van 6 juli 2011 wordt de aanwijzing van de heer Paul NEEFS voor de betrekking van bestuurlijk directeur-coördinator van de federale politie voor het gerechtelijk arrondissement...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT