Wet tot wijziging van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, de 16 juillet 2023

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2. In artikel 37 van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid wordt het eerste lid vervangen als volgt:

"Indien de onderneming een rechtspersoon is, mag ze niet veroordeeld zijn geweest, zelfs niet met uitstel, tot enige correctionele of criminele straf, zoals bedoeld in artikel 7bis van het Strafwetboek, of tot een gelijkaardige straf in het buitenland, behoudens veroordelingen wegens inbreuken op de regelgeving betreffende de politie over het wegverkeer en veroordelingen bedoeld in artikel 420, tweede lid, van het Strafwetboek.".

Art. 3. Artikel 61 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 5 mei 2022, wordt aangevuld met een lid, luidende:

"In afwijking van het eerste lid, 2°, mogen de personen bedoeld in artikel 60, 3°, 4° en 5°, eveneens onderdaan zijn van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en/of daar hun hoofdverblijfplaats hebben.".

Handtekening

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met `s Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT