Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, de 14 août 2021

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2. In artikel 4 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, vervangen bij de wet van 22 november 2013 en gewijzigd bij de wet van 28 mei 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 1. in § 1, eerste lid, 2°, worden de woorden "de goederen of diensten, of" vervangen door de woorden "de goederen of diensten.";

 2. in § 1, eerste lid, wordt de bepaling onder 3° opgeheven;

 3. § 1, tweede lid, wordt vervangen als volgt:

  "Onverminderd artikel 7, kunnen partijen een betalingstermijn overeenkomen die niet meer dan zestig kalenderdagen mag bedragen. Een beding in een overeenkomst dat voorziet in een langere betalingstermijn wordt voor niet geschreven gehouden.";

 4. paragraaf 1 wordt aangevuld met een derde lid, luidende:

  "Onverminderd artikel 7, kan de Koning in afwijking van het tweede lid, na advies van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen, bedoeld in artikel 2, 3°, van de wet van 24 april 2014 betreffende de organisatie van de vertegenwoordiging van de zelfstandigen en de kmo's, voor bepaalde sectoren een langere betalingstermijn dan zestig kalenderdagen toestaan.";

 5. paragraaf 1 wordt aangevuld met een vierde lid, luidende:

  "Indien de wet of de overeenkomst voorziet in een procedure voor aanvaarding of controle ter verificatie van de conformiteit van de goederen of diensten met de overeenkomst, maakt de termijn voor deze verificatie integraal deel uit van de betalingstermijn bedoeld in het eerste, tweede of derde lid.";

 6. paragraaf 1 wordt aangevuld met een vijfde lid, luidende:

  "In geen geval mag de ontvangstdatum van de factuur bij contractuele overeenkomst tussen schuldenaar en schuldeiser worden vastgelegd. Uiterlijk op het moment van ontvangst van de goederen of prestatie van de diensten voorziet de schuldenaar de schuldeiser van alle informatie die nodig is om de factuur te kunnen uitreiken.";

 7. in § 2, eerste lid, 2°, worden de woorden "de goederen of diensten, of" vervangen door de woorden "de goederen of diensten.";

 8. in § 2, eerste lid, wordt de bepaling onder 3° opgeheven;

 9. § 2, vierde lid wordt aangevuld als volgt:

  "Uiterlijk op het moment van ontvangst van de goederen of prestatie van de diensten voorziet de schuldenaar de schuldeiser van alle informatie die nodig is om de factuur te kunnen uitreiken.";

 10. paragraaf 2 wordt aangevuld...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT