Wet tot wijziging van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de Krijgsmacht, van 1 maart 2019

 
GRATIS UITTREKSEL

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2. In artikel 179, § 3, tweede lid, van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de Krijgsmacht, vervangen bij de wet van 31 juli 2013, wordt het woord "vier" vervangen door het woord "zes".

Art. 3. In bijlage B van dezelfde wet, wordt de tabel E vervangen door de tabel gevoegd in bijlage bij deze wet.

Art. 4. Deze wet is van toepassing op de militairen die de vorming bedoeld in artikel 179, § 1, 6°, van dezelfde wet aanvangen vanaf de datum van inwerkingtreding van deze wet.

BIJLAGE.

Art. N.

( Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 01-03-2019, p. 21160 )

Handtekening

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 15 februari 2019.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT