Wet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het statuut van de militairen, van 30 april 2018

 
GRATIS UITTREKSEL

HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

HOOFDSTUK 2. - Wijziging van de wet van 23 december 1955 betreffende de hulpofficieren van de Luchtmacht, piloten en navigatoren

Art. 2. In artikel 16bis, 1°, van de wet van 23 december 1955 betreffende de hulpofficieren van de luchtmacht, piloten en navigatoren, ingevoegd bij de wet van 13 juli 1976 en gewijzigd bij de wetten van 16 juli 2005 en 28 februari 2007, worden de woorden "de Minister van Landsverdediging" vervangen door de woorden "de door de Koning aangewezen overheid".

HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van de wet van 13 juli 1976 betreffende de getalsterkte aan officieren en de statuten van het personeel van de Krijgsmacht

Art. 3. In artikel 53bis, tweede lid, van de wet van 13 juli 1976 betreffende de getalsterkte aan officieren en de statuten van het personeel van de Krijgsmacht, vervangen bij de wet van 22 maart 2001, worden de woorden "Voor het overige wordt het gelijkgesteld" vervangen door de woorden "Het wordt gelijkgesteld".

Art. 4. In artikel 53quinquies, § 1, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 27 maart 2003, worden de woorden "De Minister van Landsverdediging" vervangen door de woorden "De door de Koning aangewezen overheid".

Art. 5. In artikel 54bis, § 1, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 27 maart 2003, worden de woorden "De minister van Landsverdediging" vervangen door de woorden "De door de Koning aangewezen overheid".

HOOFDSTUK 4. - Wijziging van de wet van 6 februari 2003 houdende sociale bepalingen voor militairen die terugkeren naar het burgerleven

Art. 6. In artikel 14, tweede lid, van de wet van 6 februari 2003 houdende sociale bepalingen voor militairen die terugkeren naar het burgerleven, worden de bepalingen onder 2° en 3° opgeheven.

HOOFDSTUK 5. - Wijziging van de wet van 16 juli 2005 houdende de overplaatsing van sommige militairen naar een openbare werkgever

Art. 7. In artikel 10 van de wet van 16 juli 2005 houdende de overplaatsing van sommige militairen naar een openbare werkgever, gewijzigd bij de wet van 20 juli 2006, worden het vierde en het vijfde lid opgeheven.

HOOFDSTUK 6. - Wijzigingen van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de Krijgsmacht

Art. 8. In artikel 3, 40°, van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT