Wet tot oprichting van de gemeenschappelijke gegevensbank 'Terrorisme, Extremisme, Radicaliseringsproces' ('T.E.R.') en tot wijziging van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, de wet van 30 juli 2018 tot oprichting van lokale integrale veiligheidscellen inzake radicalisme, extremisme en terrorisme en de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, de 29 mars 2024

HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2. Voor de toepassing van deze wet en de uitvoeringsbesluiten ervan wordt verstaan onder:

 1. "wet gegevensbescherming": de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens;

 2. "basisdiensten": het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, de geïntegreerde politie, de inlichtingen- en veiligheidsdiensten;

 3. "partnerdiensten":

  1. de Passagiersinformatie-eenheid van het Nationaal Crisiscentrum van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken;

  2. de Algemene Directie Veiligheid en Preventie van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken;

  3. het Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen van de Federale Overheidsdienst Justitie;

  4. het Directoraat-generaal Consulaire Zaken van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken;

  5. het openbaar ministerie;

  6. de Cel voor Financiële Informatieverwerking;

  7. de Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken;

  8. de Algemene Administratie van de douane en accijnzen van de Federale Overheidsdienst Financiën;

  9. de Dienst erediensten en vrijzinnigheid van de Federale Overheidsdienst Justitie;

  10. de Nationale Veiligheidsoverheid;

  11. de Algemene Administratie van de Thesaurie van de Federale Overheidsdienst Financiën;

  12. In het kader van hun wettelijke opdrachten van justitiële begeleiding van en toezicht op daders van misdrijven, de Algemene Administratie van Justitiehuizen van de Franse Gemeenschap, het departement Justitiehuis van het Ministerie van de Duitstalige gemeenschap, het Vlaams Agentschap Justitie en Handhaving, de Algemene Administratie van de hulpverlening aan de jeugd van de Franse Gemeenschap, het departement Jeugdbijstand van de Duitstalige gemeenschap en het Vlaams Agentschap Opgroeien;

 4. "entiteit":

  1. "gevalideerde entiteit": elke meerderjarige natuurlijke persoon of minderjarige natuurlijke persoon van twaalf jaar of ouder, elke rechtspersoon of feitelijke vereniging die beantwoordt aan de criteria van een foreign terrorist fighter, homegrown terrorist fighter, potentieel gewelddadige extremist, terrorismeveroordeelde of haatpropagandist, alsook alle de door hen aangewende middelen;

  2. "entiteit in vooronderzoek": elke meerderjarige natuurlijke persoon of minderjarige natuurlijke persoon van twaalf jaar of ouder, elke rechtspersoon of feitelijke vereniging ten aanzien waarvan er ernstige aanwijzingen bestaan dat ze kan voldoen aan de criteria van een foreign terrorist fighter, homegrown terrorist fighter, potentieel gewelddadige extremist of haatpropagandist, alsook alle de door hen aangewende middelen;

 5. "terroristische groeperingen": de groeperingen die terroristische activiteiten organiseren of er steun aan verlenen;

 6. "jihadistische conflictzone": het grondgebied waarop strijd geleverd wordt om een stellingname binnen het islamitische geloof op een gewelddadige manier te propageren, op te leggen of te beschermen, dat wordt afgebakend door de Nationale Veiligheidsraad op voorstel van de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens uit de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. op basis van de strategische analyse die werd uitgevoerd door het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse;

 7. "foreign terrorist fighter": de natuurlijke personen die in België verblijven of verbleven hebben, die al dan niet de Belgische nationaliteit bezitten en die zich, met het oog om zich bij terroristische groeperingen aan te sluiten of deze actief of passief steun te verlenen, in een van de volgende situaties bevinden:

  1. ze zijn naar een jihadistische conflictzone afgereisd;

  2. ze hebben België verlaten om naar een jihadistische conflictzone af te reizen;

  3. ze zijn naar België onderweg of naar België teruggekeerd na afgereisd te zijn naar een jihadistische conflictzone;

  4. ze werden gewild of ongewild verhinderd om naar een jihadistische conflictzone af te reizen;

  5. ze hebben de intentie om naar een jihadistische conflictzone af te reizen, op voorwaarde dat deze intentie aangetoond wordt door ernstige aanwijzingen;

 8. "homegrown terrorist fighters": de natuurlijke personen die een band hebben met België en voor wie aan ten minstens een van de volgende criteria is voldaan:

  1. er bestaan ernstige aanwijzingen dat zij de intentie hebben om geweld te gebruiken tegen personen of materiële belangen om ideologische of politieke redenen met het doel hun doelstellingen door middel van terreur, intimidatie of dreigingen te bereiken;

  2. er bestaan ernstige aanwijzingen dat zij doelbewust steun leveren, onder meer logistiek, financieel of met opleidings- of rekruteringsdoeleinden, aan de personen bedoeld in a), of aan personen die geregistreerd staan als foreign terrorist fighter als bedoeld in de bepaling onder 7° en waarvoor er ernstige aanwijzingen bestaan dat zij de intentie hebben om een gewelddadige actie uit te voeren;

 9. "potentieel gewelddadige extremisten": de natuurlijke personen die een aanknopingspunt met België hebben en die voldoen aan volgende cumulatieve criteria:

  1. ze hebben extremistische opvattingen die het gebruik van geweld of dwang als actiemethode in België legitimeren;

  2. er zijn betrouwbare aanwijzingen dat ze de intentie hebben om geweld te gebruiken, en dit in verband met de opvattingen vermeld in a);

  3. ze voldoen aan minstens een van de volgende criteria die het risico op geweldpleging verhogen:

  4. ze hebben systematisch sociale contacten binnen extremistische milieus;

  ii. ze hebben een psychische problematiek, vastgesteld door een daartoe gekwalificeerde deskundige;

  iii. ze pleegden daden of stelden antecedenten die beschouwd kunnen worden als ofwel a) een misdaad of wanbedrijf die de fysieke of psychische integriteit van derden aantast of bedreigt; ofwel b) onderrichtingen of opleidingen voor de vervaardiging of het gebruik van explosieven, vuurwapens of andere wapens of schadelijke of gevaarlijke stoffen, dan wel voor andere specifieke methoden en technieken nuttig voor het plegen van terroristische misdrijven bedoeld in artikel 137 van het Strafwetboek, ofwel c) bewuste handelingen die als materiële steun voor een terroristische/extremistische organisatie of netwerk gelden; ofwel d) feiten die door hun aard wijzen op een verontrustend veiligheidsbewustzijn in hoofde van de betrokkene;

 10. "terrorismeveroordeelden": de natuurlijke personen die een aanknopingspunt hebben met België en die voldoen aan de volgende twee cumulatieve criteria:

  a)

  1. ze werden veroordeeld door een in kracht van gewijsde getreden vonnis of arrest voor een terroristisch misdrijf bedoeld in boek II, titel Iter van het Strafwetboek of ze werden in het buitenland veroordeeld door een in kracht van gewijsde getreden vonnis of arrest voor feiten die gekwalificeerd kunnen worden als terroristische misdrijven bedoeld in boek II, titel Iter, van het Strafwetboek of,

   ii. ze hebben het voorwerp uitgemaakt van een in kracht van gewijsde getreden beschermingsmaatregel opgelegd door een jeugdrechtbank of een hof voor feiten gekwalificeerd als terroristische misdrijven bedoeld in boek II, titel Iter van het Strafwetboek of ze hebben het voorwerp uitgemaakt van zo'n maatregel of ze werden definitief veroordeeld in het buitenland voor feiten die gekwalificeerd kunnen worden als een terroristisch misdrijf bedoeld in boek II, titel Iter, van het Strafwetboek of,

   iii. ze hebben het voorwerp uitgemaakt van een gerechtelijke beslissing tot internering dewelke in kracht van gewijsde is getreden voor een terroristische misdrijf bedoeld in boek II, titel Iter, van het Strafwetboek, of ze hebben het voorwerp uitgemaakt van zo'n maatregel in het buitenland voor feiten die gekwalificeerd kunnen worden als een terroristisch misdrijf bedoeld in boek II, titel Iter, van het Strafwetboek;

  2. zij kregen door het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse een niveau van de dreiging toegekend van "Niveau 2 of GEMIDDELD", "Niveau 3 of ERNSTIG" of "Niveau 4 of ZEER ERNSTIG" overeenkomstig artikel 11, § 6, van het koninklijk besluit van 28 november 2006 tot uitvoering van de wet van 10 juli 2006 betreffende de analyse van de dreiging;

 11. "haatpropagandisten": de natuurlijke personen of rechtspersonen, feitelijke verenigingen, met inbegrip van al de door hen aangewende middelen, ongeacht hun nationaliteit, verblijfplaats of plaats van vestiging, die voldoen aan volgende cumulatieve criteria:

  1. zij hebben tot doel schade te berokkenen aan de beginselen van de democratie of de mensenrechten, de goede werking van de democratische instellingen of andere grondslagen van de rechtsstaat;

  2. het gebruik van geweld of dwang als actiemethode rechtvaardigen;

  3. deze overtuiging verspreiden naar anderen met de bedoeling om een radicaliserende invloed uit te oefenen; wordt verstaan onder "radicaliserende invloed": elke actie gepleegd door een entiteit met als doelstelling om een radicaliseringsproces in de zin van artikel 3, 15°, van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten te initiëren, te ondersteunen of ertoe bij te dragen;

  4. met een aanknopingspunt in België;

 12. "persoonsgegevens": persoonsgegevens overeenkomstig artikel 4, 1), van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) en artikel 26, 1°, van de wet gegevensbescherming;

 13. "informatie": niet-geclassificeerde informatie overeenkomstig de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie, de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten, veiligheidsadviezen en de publiek gereguleerde dienst die de basisdiensten en de partnerdiensten verwerken in het kader van hun respectievelijke...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT