Wet tot bekrachtiging van drie koninklijke besluiten inzake kansspelen, de 30 mai 2021

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2. In artikel 1, § 1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 21 december 2018 betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+, F2, G1 en G2 voor het burgerlijk jaar 2019, worden de woorden "voor een vergunning klasse A+ 22 085 euro" vervangen door de woorden "voor een vergunning klasse A+ 11 042 euro".

Art. 3. Het koninklijk besluit van 21 december 2018 betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+, F2, G1 en G2 voor het burgerlijk jaar 2019, zoals gewijzigd bij artikel 2, is bekrachtigd met uitwerking op de dag van zijn inwerkingtreding.

Art. 4. Het koninklijk besluit van 30 januari 2019 tot vrijstelling van de toepassing van Boek II van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten van de houders van de vergunning C, G1 en G2 zoals bepaald in artikel 25, punt 3, punt 8 en punt 9 van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers is bekrachtigd met uitwerking op de dag van zijn inwerkingtreding.

Art. 5. Het koninklijk besluit van 20 januari 2020 betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+, F2, G1 en G2 voor het burgerlijk jaar 2020 is bekrachtigd met uitwerking op de dag van zijn inwerkingtreding.

Art. 6...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT