Wet tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 28 januari 2021 betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+, F2, G1 en G2 voor het burgerlijk jaar 2021, de 30 mai 2021

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2. Het koninklijk besluit van 28 januari 2021 betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+, F2, G1 en G2 voor het burgerlijk jaar 2021 is bekrachtigd met uitwerking op de dag van zijn inwerkingtreding.

Handtekening

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 30 mei 2021.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Economie,

P.-Y DERMAGNE

De Minister van Financiën,

V. VAN PETEGHEM

De Minister van Volksgezondheid,

F. VANDENBROUCKE

De Minister van Justitie,

V. VAN QUICKENBORNE

De Minister van Binnenlandse Zaken,

A. VERLINDEN

De Minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij,

S. MAHDI

Met 's Lands zegel gezegeld :

De Minister van Justitie,

V. VAN QUICKENBORNE

Aa...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT