Wet houdende wijzigingen aan het Strafwetboek met betrekking tot het seksueel strafrecht, de 21 mars 2022

Titel 1. - Voorafgaande bepaling

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Titel 2. - Wijzigingen van het Strafwetboek betreffende de seksuele misdrijven

HOOFDSTUK 1. - Misdrijven tegen de seksuele integriteit, het seksuele zelfbeschikkingsrecht en de goede zeden

Art. 2. In boek 2, titel VIII, van het Strafwetboek wordt een hoofdstuk I/1 ingevoegd, luidende: "Misdrijven tegen de seksuele integriteit, het seksuele zelfbeschikkingsrecht en de goede zeden".

Art. 3. In hoofdstuk I/1, ingevoegd bij artikel 2, wordt een afdeling 1 ingevoegd, luidende: "Aantasting van de seksuele integriteit, voyeurisme, niet-consensuele verspreiding van seksueel getinte inhoud en verkrachting".

Art. 4. In afdeling 1, ingevoegd bij artikel 3, wordt een onderafdeling 1 ingevoegd, luidende: "Toestemming met betrekking tot het seksueel zelfbeschikkingsrecht".

Art. 5. In onderafdeling 1, ingevoegd bij artikel 4, wordt een artikel 417/5 ingevoegd, luidende:

"Art. 417/5. Definitie van toestemming met betrekking tot het seksueel zelfbeschikkingsrecht

Toestemming veronderstelt dat deze uit vrije wil is gegeven. Dit wordt beoordeeld in het licht van de omstandigheden van de zaak. De toestemming kan niet worden afgeleid uit de loutere ontstentenis van verweer van het slachtoffer. De toestemming kan worden ingetrokken op elk ogenblik voor of tijdens de seksuele handeling.

Toestemming is er niet wanneer de seksuele handeling is gepleegd door gebruik te maken van de kwetsbare toestand van het slachtoffer ten gevolge van onder meer angst, invloed van alcohol, verdovende middelen, psychotrope stoffen of enige andere substantie met een soortgelijke uitwerking, een ziekte of een handicapsituatie, waardoor de vrije wil is aangetast.

Toestemming is er in ieder geval niet indien de seksuele handeling het gevolg is van een bedreiging, fysiek of psychisch geweld, dwang, verrassing, list of van enige andere strafbare gedraging.

Toestemming is er in ieder geval niet wanneer de seksuele handeling is gepleegd ten nadele van een bewusteloos of slapend slachtoffer.".

Art. 6. In dezelfde onderafdeling 1 wordt een artikel 417/6 ingevoegd, luidende:

"Art. 417/6. Beperkingen aan de mogelijkheid tot toestemming door de minderjarige

§ 1. Onder voorbehoud van paragraaf 2 wordt een minderjarige die de volle leeftijd van zestien jaar niet heeft bereikt, niet geacht uit vrije wil te kunnen toestemmen.

§ 2. Een minderjarige die de volle leeftijd van veertien jaar heeft bereikt, maar niet de volle leeftijd van zestien jaar, kan uit vrije wil toestemmen indien het leeftijdsverschil met de andere persoon niet meer dan drie jaar bedraagt.

Er is geen misdrijf tussen minderjarigen die de volle leeftijd van veertien jaar hebben bereikt en die met wederzijdse toestemming handelen wanneer het onderlinge leeftijdsverschil meer dan drie jaar bedraagt.

§ 3. Een minderjarige kan nooit uit vrije wil toestemmen indien:

 1. de dader een bloedverwant of aanverwant is in de rechte opgaande lijn of een adoptant of een bloedverwant of aanverwant in de zijlijn tot en met de derde graad of ieder ander persoon die een soortgelijke positie heeft in het gezin of ongeacht welke persoon die gewoonlijk of occasioneel met de minderjarige samenwoont en die over die minderjarige gezag heeft, of

 2. de daad mogelijk is gemaakt doordat de dader gebruik heeft gemaakt van een erkende positie van vertrouwen, gezag of invloed ten aanzien van de minderjarige, of

 3. de daad wordt beschouwd als een daad van ontucht of prostitutie als bedoeld in onderafdeling 2 van afdeling 2, luidende "Seksuele uitbuiting van minderjarigen met het oog op prostitutie".".

  Art. 7. In afdeling 1, ingevoegd bij artikel 3, wordt een onderafdeling 2 ingevoegd, luidende: "Basismisdrijven".

  Art. 8. In onderafdeling 2, ingevoegd bij artikel 7, wordt een artikel 417/7 ingevoegd, luidende:

  "Art. 417/7. Aantasting van de seksuele integriteit

  Aantasting van de seksuele integriteit is het stellen van een seksuele handeling op een persoon die daar niet in toestemt, al dan niet met behulp van een derde persoon die daar niet in toestemt, dan wel het laten stellen van een seksuele handeling door een persoon die daar niet in toestemt. Dit misdrijf wordt bestraft met gevangenisstraf van zes maanden tot vijf jaar.

  Wordt met aantasting van de seksuele integriteit gelijkgesteld het bewerkstelligen dat een persoon die daarmee niet instemt, getuige is van seksuele handelingen, of van seksueel misbruik, ook zonder dat deze daaraan hoeft deel te nemen.

  Aantasting bestaat zodra er een begin van uitvoering is.".

  Art. 9. In dezelfde onderafdeling 2 wordt een artikel 417/8 ingevoegd, luidende:

  "Art. 417/8. Voyeurisme

  Voyeurisme is het observeren of doen observeren van een persoon of van deze persoon een beeld- of geluidsopname maken of doen maken,

  - rechtstreeks of door middel van een technisch of ander hulpmiddel;

  - zonder de toestemming van die persoon of buiten zijn medeweten;

  - terwijl die persoon ontbloot is of een expliciete seksuele daad stelt; en

  - terwijl die persoon zich in omstandigheden bevindt, waarin hij redelijkerwijs mag verwachten beschut te zijn voor ongewenste blikken.

  Onder ontblote persoon wordt begrepen de persoon die zonder toestemming of buiten zijn medeweten een deel van zijn lichaam toont dat op grond van zijn seksuele integriteit verhuld zou zijn gebleven indien die persoon had geweten dat hij werd geobserveerd of dat er een beeld- of geluidsopname van hem werd gemaakt.

  Dit misdrijf wordt bestraft met gevangenisstraf van zes maanden tot vijf jaar.

  Voyeurisme bestaat, zodra er begin van uitvoering is.".

  Art. 10. In dezelfde onderafdeling 2 wordt een artikel 417/9 ingevoegd, luidende:

  "Art. 417/9. Niet-consensuele verspreiding van seksueel getinte inhoud

  Niet-consensuele verspreiding van seksueel getinte inhoud is het tonen, toegankelijk maken of verspreiden van visuele of geluidsinhoud van een ontblote persoon of een persoon die een expliciete seksuele daad stelt zonder diens toestemming of buiten diens medeweten, ook al heeft die persoon ingestemd met het maken ervan.

  Dit misdrijf wordt bestraft met gevangenisstraf van zes maanden tot vijf jaar.

  Niet-consensuele verspreiding van seksueel getinte inhoud bestaat, zodra er begin van uitvoering is.".

  Art. 11. In dezelfde onderafdeling 2 wordt een artikel 417/10 ingevoegd, luidende:

  "Art. 417/10. Niet-consensuele verspreiding, met kwaadwillig opzet of uit winstbejag, van seksueel getinte inhoud

  Niet-consensuele verspreiding, met kwaadwillig opzet of uit winstbejag, van seksueel getinte inhoud is het met kwaadwillig opzet of uit winstbejag tonen, toegankelijk maken of verspreiden van visuele of geluidsinhoud van een ontblote persoon of een persoon die een expliciete seksuele daad stelt zonder diens toestemming of buiten diens medeweten, ook al heeft die persoon ingestemd met het maken ervan.

  Dit misdrijf wordt bestraft met gevangenisstraf van een jaar tot vijf jaar en met geldboete van tweehonderd euro tot tienduizend euro.

  Niet-consensuele verspreiding, met kwaadwillig opzet of uit winstbejag, van seksueel getinte inhoud bestaat, zodra er begin van uitvoering is.".

  Art. 12. In dezelfde onderafdeling 2 wordt een artikel 417/11 ingevoegd, luidende:

  "Art. 417/11. Verkrachting

  Verkrachting is elke gestelde daad die bestaat of mede bestaat uit een seksuele penetratie van welke aard en met welk middel ook, gepleegd op een persoon of met behulp van een persoon die daar niet in toestemt.

  Dit misdrijf wordt bestraft met opsluiting van tien jaar tot vijftien jaar.".

  Art. 13. In afdeling 1, ingevoegd bij artikel 3, wordt een onderafdeling 3 ingevoegd, luidende: "Verzwaarde misdrijven".

  Art. 14. In onderafdeling 3, ingevoegd bij artikel 13, wordt een artikel 417/12 ingevoegd, luidende:

  "Art. 417/12. Niet-consensuele seksuele handelingen met de dood tot gevolg

  Niet-consensuele seksuele handelingen die de dood tot gevolg hebben, zonder dat de dader handelde met het oogmerk te doden, worden als volgt bestraft:

  - aantasting van de seksuele integriteit wordt bestraft met opsluiting van twintig jaar tot dertig jaar;

  - verkrachting wordt bestraft met opsluiting van twintig jaar tot dertig jaar.".

  Art. 15. In dezelfde onderafdeling 3 wordt een artikel 417/13 ingevoegd, luidende:

  "Art. 417/13. Niet-consensuele seksuele handelingen voorafgegaan door of gepaard gaand met foltering, opsluiting of zwaar geweld

  Niet-consensuele seksuele handelingen voorafgegaan door of gepaard gaand met foltering, opsluiting of met zwaar geweld met een lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid dat resulteert in een ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijk werk van meer dan vier maanden, dat een ongeneeslijk lijkende ziekte, het volledig verlies van een orgaan of een lichaamsfunctie, een zware verminking, dan wel een zwangerschapsafbreking tot gevolg heeft, worden als volgt bestraft:

  - aantasting van de seksuele integriteit wordt bestraft met opsluiting van vijftien jaar tot twintig jaar;

  - verkrachting wordt bestraft met opsluiting van vijftien jaar tot twintig jaar.".

  Art. 16. In dezelfde onderafdeling 3 wordt een artikel 417/14 ingevoegd, luidende:

  "Art. 417/14. Niet-consensuele seksuele handelingen gepleegd onder bedreiging van een wapen of op een wapen gelijkend voorwerp of na toediening van weerloosmakende of remmingsverlagende stoffen

  Niet-consensuele seksuele handelingen gepleegd onder bedreiging van een wapen of op een wapen gelijkend voorwerp of na toediening van weerloosmakende of remmingsverlagende stoffen worden als volgt bestraft:

  - aantasting van de seksuele integriteit wordt bestraft met opsluiting van vijftien jaar tot twintig jaar;

  - verkrachting wordt bestraft met opsluiting van vijftien jaar tot twintig jaar.".

  Art. 17. In dezelfde onderafdeling 3 wordt een artikel 417/15 ingevoegd, luidende:

  "Art. 417/15. Niet-consensuele seksuele handelingen gepleegd ten nadele van een persoon die in een kwetsbare toestand verkeert

  Niet-consensuele...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT