Wet houdende de steun voor de post-uitrusting van wagons om geluidsoverlast van goederenverkeer per spoor te verminderen, de 20 mai 2022

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

HOOFDSTUK 1. - Definities

Art. 2. Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan onder:

 1. minister: de minister die bevoegd is voor mobiliteit;

 2. bestuur: de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer;

 3. post-uitrusting: de vervanging van gietijzeren remblokken van een wagon door remblokken bedoeld in artikel 7.2.2.1 of in aanhangsel E bij de bijlage bij verordening (EU) nr. 1304/2014 van de Commissie van 26 november 2014 betreffende de technische specificatie inzake interoperabiliteit van het subsysteem "rollend materieel - geluidsemissies" tot wijziging van Beschikking 2008/232/EG en tot intrekking van Besluit 2011/229/EU;

 4. jaarlijks budget: jaarlijks budget ingeschreven in de algemene uitgavenbegroting van de federale Staat voor de steunregeling opgericht bij huidige wet;

 5. wagon type S: wagon waarvan het remsysteem een rijsnelheid van 100 km/h toelaat overeenkomstig de verordening (EU) nr. 321/2013 van de Commissie van 13 maart 2013 betreffende de technische specificatie inzake interoperabiliteit van het subsysteem "rollend materieel - goederenwagens" van het spoorwegsysteem in de Europese Unie en tot intrekking van Beschikking 2006/861/EG;

 6. wagon type SS: wagon waarvan het remsysteem een rijsnelheid van 120 km/h toelaat overeenkomstig de verordening (EU) nr. 321/2013 van de Commissie van 13 maart 2013 betreffende de technische specificatie inzake interoperabiliteit van het subsysteem "rollend materieel - goederenwagens" van het spoorwegsysteem in de Europese Unie en tot intrekking van Beschikking 2006/861/EG;

 7. houder van de wagon: de persoon of entiteit die eigenaar is van het voertuig of het recht heeft het te gebruiken, die dat voertuig exploiteert als vervoermiddel en die als zodanig is ingeschreven in het Nationaal Voertuigenregister (NVR) of in een ander voertuigenregister gehouden door een andere lidstaat of in het Europees voertuigenregister;

 8. spoorwegonderneming: de onderneming bedoeld in artikel 3, 27°, van de Spoorcodex;

 9. infrastructuurbeheerder: de onderneming of instantie bedoeld in artikel 3, 29°, van de Spoorcodex;

 10. spoorweginfrastructuur: spoorweginfrastructuur bedoeld in artikel 3, 32°, van de Spoorcodex;

 11. as-km: meeteenheid die de verplaatsing van een as van een wagon over een afstand van één kilometer weergeeft;

 12. veiligheidscertificaat: het certificaat bedoeld in artikel 3, 16°, van de Spoorcodex.

  HOOFDSTUK 2. - Voorwaarden voor het in aanmerking nemen en steunmodaliteiten

  Art. 3. De steun waarin deze wet voorziet wordt verleend door de Koning of zijn afgevaardigde en kan aangevraagd worden door de houders van wagons die direct de kosten van de post-uitrusting van de wagons hebben gedragen of, mits schriftelijk akkoord te verkrijgen van de houders van wagons die direct de kosten van de post-uitrusting van wagons hebben gedragen, door de spoorwegonderneming die beschikt over het veiligheidscertificaat waaronder de prestaties van tractie van deze wagons afgeleverd zijn.

  De aanvrager is gevestigd binnen de Europese Economische Ruimte.

  Art. 4. De steun waarin deze wet voorziet wordt toegekend voor wagons waaraan een post-uitrusting is aangebracht tussen 1 november 2019 en 31 december 2022.

  De steun kan...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT