Wet houdende instemming met de Amendementen aan het Verdrag van 6 maart 1948 tot oprichting van een Intergouvernementele Maritieme Consultatieve Organisatie (IMO-Verdrag), aangenomen te Londen bij resolutie A.1152(32) tijdens de 32ste algemene vergadering van de IMO op 8 december 2021, de 21 mai 2023

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2. De Amendementen aan het Verdrag van 6 maart 1948 tot oprichting van een Intergouvernementele Maritieme Consultatieve Organisatie (IMO-Verdrag), aangenomen te Londen bij resolutie A.1152(32) tijdens de 32ste algemene vergadering van de IMO op 8 december 2021, zullen volkomen gevolg hebben.

BIJLAGE.

Art. N. Amendementen aan het Verdrag van 6 maart 1948 tot oprichting van een Intergouvernementele Maritieme Consultatieve Organisatie (IMO-Verdrag)

(NOTA : voor de amendementen, zie 2021-12-08/05)

Handtekening

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met ' s Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 21 mei 2023.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Noordzee,

V. VAN QUICKENBORNE

De Minister van Buitenlandse Zaken,

H. LAHBIB

Met 's Lands zegel gezegeld :

De Minister van Justitie,

V...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT