Wet houdende instemming met het Tweede Protocol ter aanvulling van de Wereldpostconventie, gedaan te Genève op 26 september 2019, de 24 juin 2022

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2. Het Tweede Protocol ter aanvulling van de Wereldpostconventie, gedaan te Genève op 26 september 2019, zal volkomen gevolg hebben.

Handtekening

Gegeven te Brussel op 24 juni 2022.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister belast met Buitenlandse Zaken,

A. DE CROO

De Minister van Post,

P. DE SUTTER

Met 's Lands zegel gezegeld :

De Minister van Justitie,

V. VAN QUICKENBORNE

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :

Parlementaire werkzaamheden

Kamer van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT