Wet houdende de derde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022, de 3 juillet 2022

HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

Artikel 1.01.1

Deze wet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 1.01.2. De Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022 wordt aangepast overeenkomstig de aangepaste totalen van de programma's zoals vermeld in de bij deze wet gevoegde departementale tabellen.

Art. 1.01.3. De diensten bedoeld in artikel 2, eerste lid, 2° en 3° van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat rekenen het vakantiegeld van het jaar 2022 aan op het begrotingsjaar 2022.

De algemene en budgettaire boeking van het vakantiegeld van de diensten die gebruikmaken van de Fedcom-toepassing zal worden uitgevoerd pro rata de datum van de instap in de nieuwe Persopay-loonmotor.

De betrokken diensten hebben de toestemming om een negatief ESR-saldo te vertonen ten bedrage van de kredieten gerelateerd aan de regularisatie van de boeking van het vakantiegeld.

Art. 1.01.4. In uitvoering van artikel 19, § 3 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat wordt de tabel van het plafond van de meerjarige niet-recurrente juridische verbintenissen van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie en de administratieve openbare instellingen met ministerieel beheer met dergelijke verbintenissen zoals opgenomen in artikel 1.01 van de wet van 23 december 2021 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022, als volgt vervangen:

Nr.Entiteit - Omschrijving Totaal plafond van de meerjarige niet- recurrente juridische verbintenissen (in euro)
_
Total plafond des obligations juridiques pluriannuelles non récurrentes (en euros)
N° Entité - Libellé
EN_61018 - Belgisch telematica-onderzoeksnetwerk 10.225.548 EN_61018 - Réseau télématique belge de la recherche
EN_61023 - Administratieve Dienst met boekhoudkundige autonomie belast met het beheer van de identiteitskaarten en het rijksregister 3.614.548 EN_61023 - Service de l'Etat à gestion séparée pour la gestion des cartes d'identité et du Registre national
EN_62001 - Regie der Gebouwen 376.063.644 EN_62001 - Régie des Bâtiments
EN_62050 - Fed.Agentschap Asielzoekers 8.014.052 EN_62005 - Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile
EN_62050 - Federaal Agentschap voor de schuld 1.416.311 EN_62050 - Agence de la dette

HOOFDSTUK 2. - Bijzondere bepalingen van de departementen

Art. 2.02.1. In artikelen 2.02.6, 2.02.7 en 2.02.8 van de wet van 23 december 2021 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022 wordt het tweede lid vervangen als volgt:

"Het saldo wordt telkens in september van elk jaar overgemaakt."

Sectie 06. - FOD Beleid en Ondersteuning

Art. 2.06.1. Artikel 2.06.2 van de wet van 23 december 2021 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022 wordt vervangen als volgt:

"Art. 2.06.2

De provisionele kredieten ingeschreven op de basisallocaties 06.90.10.0100.01, 06.90.10.0100.06, 06.90.10.0100.08 en 06.90.10.0100.09 mogen, na het akkoord van de minister van Begroting, volgens de behoeften, worden verdeeld over de passende programma's van de begrotingen van de betrokken departementen door middel van een koninklijk besluit.

In afwijking van de artikelen 79/2, tweede lid, en 91, tweede lid van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, mag de verdeling bij koninklijk besluit van deze provisionele kredieten eveneens de financiële staatstussenkomst ten gunste van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie en van de administratieve openbare instellingen verhogen."

Art. 2.06.2. Het provisioneel krediet ingeschreven op de basisallocaties 06.90.10.0100.11 mag, na het akkoord van de minister van Begroting, volgens de behoeften, worden verdeeld naar de passende programma's van de begrotingen van de betrokken departementen en naar de begrotingen van de openbare instellingen van sociale zekerheid door middel van een koninklijk besluit.

Art. 2.06.3. Artikel 2.06.9 van de wet van 23 december 2021 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022 wordt vervangen als volgt:

" Art. 2.06.9

In afwijking van artikel 62 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, wordt het fonds "Budgettaire investeringsfonds van de federale over-heid : Het klimaat, transitie en relance fonds " van het programma 06-41-1, gemachtigd een debettoestand te vertonen in vastlegging welke het bedrag van 600 000 000 euro niet mag overschrijden, en in vereffening welke het bedrag van 330 000 000 euro niet mag overschrijden."

Sectie 12. . - FOD Justitie

Art. 2.12.1. Artikel 2.12.3 van de wet van 23 december 2021 houdende de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022 wordt als volgt aangevuld:

"PROGRAMMA 40/0 - BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA

Toelage aan de beheerder van centraal register collectieve schuldenregelingen

PROGRAMMA 58/5 - Diversiteit, interculturaliteit en gelijkheid van kansen

Toelage aan " Child Focus "."

Art. 2.12.2. Het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 58-5 (B.A. 53.01.00.01) - Provisioneel krediet bestemd voor acties in het kader van het Nationaal Plan tegen Racisme - mag, op voorstel van de Staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit en van de Staatssecretaris voor Begroting, volgens de behoeften, worden verdeeld over...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT