Wet houdende bepalingen inzake digitalisering van justitie en diverse bepalingen Ibis, de 27 mars 2024

TITEL 1. - Algemene bepaling Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet. Art. 2. De artikelen 53 tot 55, 57, 58, 60 tot 64 voorzien in de omzetting van de Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad. Art. 3. De artikelen 147 tot 149 voorzien in de omzetting van Gedelegeerde richtlijn (EU) 2023/2775 van de Commissie van 17 oktober 2023 tot wijziging van Richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de aanpassingen van de groottecriteria voor micro-ondernemingen, kleine, middelgrote en grote ondernemingen of groepen. TITEL 2. - Bepalingen inzake digitalisering van justitie HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen van de wet van 16 maart 1803 op het notarisambt Art. 4. In artikel 9 van de wet van 16 maart 1803 op het notarisambt, vervangen bij de wet van 22 november 2022, wordt paragraaf 3 vervangen als volgt: " § 3. Een akte kan ook op afstand worden verleden voor twee of meer notarissen, waarbij de partijen of hun vertegenwoordiger of gemachtigde en de andere tussenkomende personen fysiek verschijnen voor de notaris van hun keuze en via videoconferentie het verlijden van de akte bijwonen, na akkoord van alle betrokkenen. In dat geval kan de akte worden verleden in gedematerialiseerde vorm overeenkomstig artikel 18quinquies, § 2, 2° tot 5°, ongeacht het voorwerp van de akte. De verschijnende partijen en tussenkomende personen die niet voldoen aan de vereisten van artikel 18quinquies, § 2, 2°, of, indien de akte op papier wordt verleden, die niet bij de minuuthouder aanwezig zijn, worden vertegenwoordigd bij volmacht bij de ondertekening van de akte. De akte kan tevens worden verleden in gedematerialiseerde vorm overeenkomstig de in het eerste lid vermelde bepalingen door één notaris die alleen instrumenteert, voor zover de partijen of hun vertegenwoordiger of gemachtigde en de andere tussenkomende personen fysiek verschijnen voor deze notaris. Het eerste en het tweede lid zijn niet van toepassing op het verlijden van testamenten in authentieke of internationale vorm, herroepingen daarvan of contractuele erfstellingen bij afzonderlijke akte, die op papier moeten worden verleden." Art. 5. In artikel 121, eerste lid, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 30 april 2020, worden de woorden "of via elk ander communicatiemiddel bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek" opgeheven. HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van het Wetboek van strafvordering Art. 6. In artikel 21bis, § 1, van het Wetboek van strafvordering, ingevoegd bij de wet van 27 december 2012, vervangen bij de wet van 18 maart 2018 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 17 februari 2021, wordt het zesde lid opgeheven. Art. 7. In artikel 28sexies, § 2, derde lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 12 maart 1998, worden de woorden "per faxpost of bij een ter post aangetekende brief" vervangen door de woorden "per aangetekende zending, per faxpost of langs elektronische weg". Art. 8. In artikel 28octies, § 3, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 26 maart 2003 en vervangen bij de wet van 27 december 2006, worden de woorden "aangetekende of per telefax" vervangen door de woorden "per aangetekende zending, per faxpost of langs elektronische weg". Art. 9. In artikel 31 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "; zij worden altijd op elk blad getekend door de procureur des Konings en door de aangevers of door hun gemachtigden" opgeheven; 2° in het derde lid worden de woorden "; de aangever kan zich, op eigen kosten evenwel, een afschrift van zijn aangifte doen afgeven" opgeheven. Art. 10. In artikel 61quater, § 2, derde lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 12 maart 1998, worden de woorden "per faxpost of bij een ter post aangetekende brief" vervangen door de woorden "per aangetekende zending, per faxpost of langs elektronische weg". Art. 11. In artikel 61quinquies, § 2, derde lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 12 maart 1998, worden de woorden "per faxpost of bij een ter post aangetekende brief" vervangen door de woorden "per aangetekende zending, per faxpost of langs elektronische weg". Art. 12. In artikel 61sexies, § 3, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 26 maart 2003 en vervangen bij de wet van 27 december 2006, worden de woorden "aangetekend of per telefax" vervangen door de woorden "per aangetekende zending, per faxpost of langs elektronische weg". Art. 13. In artikel 235ter, § 2, derde lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 27 december 2005 en gewijzigd bij de wet van 16 januari 2009, worden de woorden "per faxpost of bij een ter post aangetekende brief" vervangen door de woorden "per faxpost, bij gewone brief of langs elektronische weg". Art. 14. Artikel 242 van hetzelfde Wetboek, hersteld bij de wet van 21 december 2009, wordt aangevuld met de volgende zin: "Het kosteloos afschrift van het dossier kan ook in digitale vorm ter beschikking worden gesteld.". Art. 15. In boek II van hetzelfde Wetboek wordt een titel VIter ingevoegd, luidende "Het digitaal dossier". Art. 16. In titel VIter, ingevoegd bij artikel 15, wordt artikel 568, opgeheven bij de wet van 10 juli 1967, hersteld als volgt: "Art. 568. § 1. Een procedurestuk kan opgemaakt worden in gedematerialiseerde en in materiële vorm. § 2. Onverminderd artikel 40 van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt wordt een procedurestuk dat in gedematerialiseerde vorm wordt opgemaakt en stuitende werking heeft, ondertekend met een gekwalificeerde elektronische handtekening in de zin van artikel 3.12 van de Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG. Voor een procedurestuk dat in gedematerialiseerde vorm wordt opgemaakt en geen stuitende werking heeft, volstaat een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 3.11 van de Verordening bedoeld in het eerste lid, of een geavanceerd elektronisch zegel in de zin van artikel 3.26 van die Verordening. De elektronische ondertekening van een procedurestuk door een lid van de rechterlijk orde, opgenomen in de in artikel 315ter, § 1, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde elektronische lijst, verzekert de hoedanigheid waarin de ondertekenaar ondertekent. § 3. Het digitaal dossier kan zowel bestaan uit stukken opgemaakt in gedematerialiseerde vorm, als uit stukken opgemaakt in materiële vorm die worden gedematerialiseerd. Voor de door de rechterlijke orde in materiële vorm opgemaakte stukken die gedematerialiseerd worden of voor de in materiële vorm opgemaakte stukken van externe bronnen die na neerlegging gedematerialiseerd worden en toegevoegd worden aan het digitaal dossier, verklaart de secretaris of de griffier, naargelang de stand van de strafprocedure, via een elektronisch zegel als bedoeld in paragraaf 2, tweede lid, of een elektronische handtekening als bedoeld in paragraaf 2, eerste lid, het gedematerialiseerde stuk eensluidend aan het materiële stuk. § 4. Het proces-verbaal van de terechtzitting wordt door de griffier in gedematerialiseerde vorm gevoegd bij het strafdossier. De in de zaak gewezen beschikkingen, vonnissen en arresten worden door de griffier onmiddellijk na ondertekening in gedematerialiseerde vorm gevoegd bij het dossier. § 5. Iedere wijziging in de samenstelling van het dossier of in een stuk wordt geregistreerd. § 6. De Koning bepaalt de veiligheidsmaatregelen en de minimale technische normen waaraan de informaticasystemen die tot doel hebben de in paragraaf 2 bedoelde handelingen en verwerkingen te verrichten, moeten voldoen. De Koning kan de wijze bepalen waarop de gekwalificeerde elektronische handtekening wordt gevisualiseerd. § 7. Het deel van het strafdossier in materiële vorm dat overeenkomstig paragraaf 3, tweede lid, is gedematerialiseerd en is opgenomen in het digitaal dossier in het Centraal register bedoeld in artikel 564, § 1, verliest zijn authentiek karakter. De griffier vermeldt in de inventaris van het dossier voor elk stuk van dit deel waar het wordt bewaard in het Centraal register. Stukken uit het deel bedoeld in het eerste lid kunnen uit het strafdossier in materiële vorm worden verwijderd door de griffier. Hij maakt hiervan melding in de inventaris van het dossier.". Art. 17. In boek II van hetzelfde Wetboek wordt een titel VIquater ingevoegd, luidende "Het Centraal register van Strafdossiers". Art. 18. In titel VIquater, ingevoegd bij artikel 17, wordt artikel 569, opgeheven bij de wet van 10 juli 1967, hersteld als volgt: "Art. 569. § 1. Bij de Federale Overheidsdienst Justitie wordt een "Centraal register van Strafdossiers" opgericht, hierna "Centraal register" genoemd. Het Centraal register is een geïnformatiseerde gegevensbank met als doelen: 1° het gecentraliseerd opnemen en bewaren in gedematerialiseerde vorm van de strafdossiers teneinde de uitoefening van de wettelijke opdrachten van de rechterlijke orde te vergemakkelijken; 2° te fungeren als authentieke bron, bedoeld in artikel 2, eerste lid, 6°, van de wet van 15 augustus 2012 houdende oprichting en organisatie van een federale dienstenintegrator, van de strafdossiers die er geheel in zijn opgenomen, en van de strafdossiers die er gedeeltelijk in zijn opgenomen, voor dat gedeelte; 3° de raadpleging via elektronische weg van de in het Centraal register...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT