Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 maart 2006, dat in werking treedt op de datum van 31 mei 2006, is aan de heer Broekmans, R., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter

Rechterlijke Orde

Bij koninklijk besluit van 17 maart 2006, dat in werking treedt op de datum van 31 mei 2006, is aan de heer Broekmans, R., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT