18 MEI 2011. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2011 aan de Wereldorganisatie voor de dierengezondheid vroeger « Office international des Epizooties » (OIE) genoemd

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 november 1927 tot goedkeuring der internationale overeenkomst voor het oprichten te Parijs van een internationaal bureel der veeziekten, ondertekend te Parijs de 25e januari 1924;

Gelet op de wet van 22 mei 2003 betreffende de algemene organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale staat;

Gelet op de wet van 11 april 2011 tot opening van de voorlopige kredieten voor april, mei en juni 2011;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole, de artikelen 14 en 22;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 8 april 2011;

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Een bijdrage van honderdenvijftienduizend euro (115.000 EUR) aan te rekenen op het krediet voorzien bij de organisatieafdeling 54 van de begroting van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor het begrotingsjaar 2011 wordt toegekend aan de Wereldorganisatie voor de dierengezondheid als bijdrage van de Belgische...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT