Welzijnszorg Bij besluit van de directeur-generaal van de administratie Gezin en Maatschappelijk Welzijn, namens de Vlaamse minister bevoegd voor de bijstand aan personen, van 23 juli 2002 wordt bepaa

Welzijnszorg

Bij besluit van de directeur-generaal van de administratie Gezin en Maatschappelijk Welzijn, namens de Vlaamse minister bevoegd voor de bijstand aan personen, van 23 juli 2002 wordt bepaald :

Aan de V.Z.W. Sint-Barbara, Rust- en Verzorgingstehuis, Dieperstraat 17, te 2230 Herselt, wordt de voorafgaande vergunning verleend voor de capaciteitsuitbreiding met 36 woongelegenheden van het rusthuis Sint-Barbara te realiseren door de tijdelijke ingebruikname van een bestaand gebouw, gelegen Provinciebaan 84, te 2230 Herselt, als rusthuisafdeling. De totale opnamecapaciteit van het rusthuis zal hierdoor 176 woongelegenheden bedragen.

Deze voorafgaande vergunning gaat in vanaf 20 juni 2002 en geldt voor vijf jaar. Deze geldigheidsduur kan éénmalig verlengd worden met drie jaar op voorwaarde dat uiterlijk twee maanden voor het verstrijken ervan een ontvankelijke aanvraag voor het verkrijgen van een verlenging van de verleende voorafgaande vergunning bij de administratie wordt ingestuurd.

Als de initiatiefnemer binnen de geldigheidsduur van de voorafgaande vergunning de werken die nodig zijn om het initiatief te verwezenlijken niet heeft aangevat, vervalt de voorafgaande vergunning van rechtswege.

Als het initiatief twaalf jaar na datum van de beslissing van de minister die de voorafgaande vergunning verleent slechts gedeeltelijk verwezenlijkt werd, vervalt de voorafgaande vergunning voor de niet-gerealiseerde opnamemogelijkheden.

Tegen dit besluit kan door elke belanghebbende met een aangetekende brief een vordering tot schorsing en/of een beroep tot nietigverklaring worden ingediend bij de Raad van State binnen de 60 dagen na kennisgeving van deze...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT