Welzijn

Zorg en gezondheid

Bij besluit van de administrateur-generaal dd. 19/10/2021 tot erkenning van de capaciteitswijziging van een centrum voor kortverblijf type 1 en de bijkomende erkenning als oriënterend kortverblijf wordt bepaald dat:

Artikel 1. De capaciteitsuitbreiding met twee verblijfseenheden van het centrum voor kortverblijf type 1 Sint-Camillus, Lokkaardstraat 10 in 2018 Antwerpen, uitgebaat door de vzw GZA Zorg en Wonen, Oosterveldlaan 22 in 2610 Antwerpen (Wilrijk), wordt erkend voor onbepaalde duur met ingang van 1 oktober 2021 onder het nummer KPE2456, zodat de maximale erkende huisvestingscapaciteit vijf verblijfseenheden bedraagt.

Art. 2. Het centrum voor kortverblijf type 1 met een bijkomende erkenning als oriënterend kortverblijf Sint-Camillus, Lokkaardstraat 10 in 2018 Antwerpen, uitgebaat door de vzw GZA Zorg en Wonen, Oosterveldlaan 22 in 2610 Antwerpen (Wilrijk), wordt erkend voor onbepaalde duur met ingang van 1 oktober 2021 onder het nummer KPEO2456 voor maximaal vijf verblijfseenheden oriënterend kortverblijf.

Art. 3. Het bewijs dat de voorziening aan de toepasselijke brandveiligheids- reglementering voldoet, wordt uiterlijk op 31 december 2021 door de verantwoordelijke beheersinstantie via het e-loket aan het Agentschap Zorg en Gezondheid bezorgd. In de tussenliggende periode moet de beheersinstantie de veiligheid maximaal waarborgen in overeenstemming met de brandveiligheidsvoorschriften.

Bij besluit van de administrateur-generaal dd. 18/10/2021 over de voorafgaande vergunning voor de realisatie van LDC Morkhoven wordt bepaald dat:

Artikel 1. Aan het Openbaar Centrum Voor Maatschappelijk Welzijn Van Herentals, Augustijnenlaan(HRT) 30 in 2200 Herentals met ondernemingsnummer 0208.038.769, wordt de voorafgaande vergunning verleend voor de realisatie van het LDC Morkhoven, Dorp 12 in 2200 Herentals.

Art. 2. § 1. De voorafgaande vergunning vervalt van rechtswege als:

 1. bij de aanvraag voor de voorafgaande vergunning een principiële beslissing tot onteigening of een bewijs van aankoopoptie van de inplantingsplaats is gevoegd en, binnen een jaar na de ingangsdatum van dit besluit de initiatiefnemer het eigendomsbewijs voor dat onroerend goed niet aan het agentschap heeft bezorgd;

 2. als binnen drie jaar na de ingangsdatum van dit besluit de initiatiefnemer aan het agentschap niet het bewijs heeft geleverd dat een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen werd verkregen of aangevraagd om het initiatief op de inplantingsplaats te verwezenlijken;

 3. als binnen vijf jaar na de ingangsdatum van dit besluit de initiatiefnemer het initiatief niet heeft gerealiseerd. Het initiatief wordt beschouwd als gerealiseerd als ten minste een winddichte infrastructuur werd gebouwd.

  § 2. De termijn, vermeld in paragraaf 1, 3°, kan eenmalig verlengd worden met maximaal drie jaar als daartoe, voor het verstrijken van de periode van vijf jaar, een gemotiveerd verzoek wordt ingediend bij het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.

  Art. 3. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

  Bij besluit van de administrateur-generaal dd. 18/10/2021 tot aanpassing van de voorafgaande vergunning van 29 maart 2012 voor het bouwen van een woonzorgcentrum wordt bepaald dat:

  Artikel 1. Het artikel 1 van het besluit van de administrateur-generaal van 29 maart 2012 wordt aangepast als volgt: "Aan de CVBA-SO Vulpia Vlaanderen, Ruiterijschool 6 in 2930 Brasschaat, wordt de voorafgaande vergunning verleend voor het bouwen van een woonzorgcentrum met 121 woongelegenheden in 2500 Lier, ter hoogte van de Dungelhoefsite aan de Kazernedreef z/n".

  Art. 2. De voorafgaande vergunning toegekend aan de CVBA-SO Vulpia Vlaanderen, Ruiterijschool 6 in 2930 Brasschaat, voor het bouwen van een woonzorgcentrum met 121 woongelegenheden in 2500 Lier, ter hoogte van de Dungelhoefsite aan de Kazernedreef z/n, vervalt van rechtswege als:

 4. bij de ingestuurde aanvraag tot wijziging een principiële beslissing tot onteigening of een bewijs van aankoopoptie van de gewijzigde inplantingsplaats is gevoegd en, binnen een jaar na de datum van dit besluit de initiatiefnemer het eigendomsbewijs voor dat onroerend goed niet aan het agentschap heeft bezorgd;

 5. binnen drie jaar na datum van dit besluit door de initiatiefnemer aan het agentschap niet het bewijs werd geleverd dat een omgevingsvergunning werd aangevraagd of verkregen om het initiatief op de gewijzigde inplantingsplaats te verwezenlijken.

  Art. 3. De voorafgaande vergunning is geldig tot en met het trimester van de toegekende erkenningskalender.

  Als voor de woongelegenheden waaraan een erkenningskalender is toegewezen, de erkenning niet is aangevraagd met een ingangsdatum in het trimester vermeld in de erkenningskalender, vervalt de voorafgaande vergunning geheel of gedeeltelijk voor de niet-gerealiseerde opnamemogelijkheden.

  Art. 4. Dit besluit treedt in werking op 22 mei 2019.

  Bij besluit van de administrateur-generaal dd. 18/10/2021 tot aanpassing van de voorafgaande vergunning van 31 januari 2013 voor het bouwen van een centrum voor kortverblijf type 1 wordt bepaald dat:

  Artikel 1. Het artikel 1 van het besluit van de administrateur-generaal van 31 januari 2013 wordt aangepast als volgt: "Aan de CVBA-SO Vulpia Vlaanderen, Ruiterijschool 6 in 2930 Brasschaat, wordt de voorafgaande vergunning verleend voor het bouwen van een centrum voor kortverblijf type 1 met zeven verblijfseenheden in 2500 Lier, ter hoogte van de Dungelhoefsite aan de Kazernedreef z/n".

  Art. 2. Deze voorafgaande vergunning vervalt van rechtswege als:

 6. bij de ingestuurde aanvraag tot wijziging een principiële beslissing tot onteigening of een bewijs van aankoopoptie van de gewijzigde inplantingsplaats is gevoegd en, binnen een jaar na de datum van dit besluit de initiatiefnemer het eigendomsbewijs voor dat onroerend goed niet aan het agentschap heeft bezorgd;

 7. binnen drie jaar na datum van dit besluit door de initiatiefnemer aan het agentschap niet het bewijs werd geleverd dat een omgevingsvergunning werd aangevraagd of verkregen om het initiatief op de gewijzigde inplantingsplaats te verwezenlijken.

  Art. 3. De voorafgaande vergunning is geldig tot en met het trimester van de toegekende erkenningskalender.

  Als voor de verblijfseenheden waaraan een erkenningskalender is toegewezen, de erkenning niet is aangevraagd met een ingangsdatum in het trimester vermeld in de erkenningskalender, vervalt de voorafgaande vergunning geheel of gedeeltelijk voor de niet-gerealiseerde opnamemogelijkheden.

  Art. 4. Dit besluit treedt in werking op 22 mei 2019.

  Bij besluit van de administrateur-generaal dd. 25/10/2021 tot voorlopige erkenning en erkenning van de capaciteitsuitbreiding van een woonzorgcentrum wordt bepaald dat:

  Artikel 1. De capaciteitsuitbreiding met één woongelegenheid van het woonzorgcentrum Eyckenborgh, Bronnenweg 4 in 1755 Gooik en uitgebaat door de vzw Eyckenborgh, Bronnenweg 4 in 1755 Gooik, wordt voorlopig erkend voor de duur van een jaar met ingang van 1 juli 2021 onder het nummer PE1322.

  De totale erkende opnamecapaciteit bedraagt hierdoor 87 woongelegenheden.

  Art. 2. De capaciteitsuitbreiding met één woongelegenheid van het woonzorgcentrum Eyckenborgh, Bronnenweg 4 in 1755 Gooik en uitgebaat door de vzw Eyckenborgh, Bronnenweg 4 in 1755 Gooik, wordt erkend voor onbepaalde duur van 1 juli 2022 onder het nummer PE1322.

  De totale erkende opnamecapaciteit bedraagt hierdoor 87 woongelegenheden.

  Art. 3. Het bewijs dat de voorziening voldoende brandveiligheidsmaatregelen heeft getroffen wordt uiterlijk op 31 december 2021 door de verantwoordelijke beheersinstantie via het e-loket aan het Agentschap Zorg en Gezondheid bezorgd.

  In de tussenliggende periode moet de beheersinstantie de veiligheid maximaal waarborgen in overeenstemming met de brandveiligheidsvoorschriften.

  Bij besluit van de administrateur-generaal dd. 25/10/2021 tot voorlopige erkenning en erkenning van een groep van assistentiewoningen wordt bepaald dat:

  Artikel 1. De groep van assistentiewoningen Den Bogaet, Dorpsstraat 1 in 1851 Grimbergen, uitgebaat door de BVBA Den Bogaet, Dorpsstraat 1 in 1851 Grimbergen, wordt voorlopig erkend onder nummer PE 2421 voor de duur van één jaar met ingang van 11 augustus 2020 voor maximaal 8 wooneenheden.

  Art. 2. De groep van assistentiewoningen Den Bogaet, Dorpsstraat 1 in 1851 Grimbergen, uitgebaat door de BVBA Den Bogaet, Dorpsstraat 1 in 1851 Grimbergen, wordt erkend voor onbepaalde duur onder nummer PE 2421 met ingang van 11 augustus 2021 voor maximaal 8 wooneenheden.

  Bij besluit van de administrateur-generaal dd. 25/10/2021 tot erkenning en overdracht van de erkenning van een groep van assistentiewoningen wordt bepaald dat:

  Artikel 1. De groep van assistentiewoningen Klapgat, Klapgat 5 in 3150 Haacht, uitgebaat door de vzw Astor, Groenhuis 55 in 2440 Geel, wordt erkend voor onbepaalde duur met ingang van 17 september 2021 onder het nummer PE3593 voor maximaal 53 wooneenheden.

  Art. 2. De erkenning van onbepaalde duur voor 53 wooneenheden onder het nummer PE3593 van de groep van assistentiewoningen Klapgat, Klapgat 5 in 3150 Haacht, wordt met ingang van 1 oktober 2021 overgedragen aan de vzw Thuis Leven, Moerenstraat 85 A in 2370 Arendonk.

  Bij besluit van de administrateur-generaal dd. 27/10/2021 tot verlening van een bijkomende erkenning voor een centrum voor dagopvang aan de dienst voor gezinszorg van FERM THUISZORG wordt bepaald dat:

  Artikel 1. Aan de dienst voor gezinszorg FERM Thuiszorg met erkenningsnummer GEZ/062, die beheerd wordt door FERM THUISZORG, Remylaan 4B in 3018 Leuven met ondernemingsnummer 0410877152, wordt een bijkomende erkenning verleend voor het centrum voor dagopvang Dagopvang Ferm Thuiszorg Herent, Romeinse Ring 23 in 3020 Herent (erkenningsnummer PE3648). Die bijkomende erkenning geldt voor onbepaalde duur.

  Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 november 2021.

  Bij besluit van de administrateur-generaal dd. 25/10/2021 tot aanpassing van de voorafgaande...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT