Welzijn

Zorg en gezondheid

Bij besluit van de administrateur-generaal dd. 24/12/2020 tot voorlopige erkenning van de gedeeltelijke vervangingsnieuwbouw van een woonzorgcentrum wordt bepaald dat:

Artikel 1. De gedeeltelijke vervangingsnieuwbouw met zes woongelegenheden van het woonzorgcentrum Monnikenhof, Monnikenhofstraat 109 in 2040 Antwerpen (Berendrecht), uitgebaat door OCMW-vereniging van publiek recht Zorgbedrijf Antwerpen, Ballaarstraat 35 in 2018 Antwerpen, wordt voorlopig erkend voor de duur van een jaar met ingang van 1 november 2020 onder het nummer CE2250. De maximale erkende opnamecapaciteit blijft behouden op 80 woongelegenheden.

Art. 2. Het bewijs dat de voorziening aan de toepasselijke brandveiligheidsreglementering voldoet, wordt uiterlijk op 31 maart 2021 door de verantwoordelijke beheersinstantie via het e-loket aan het Agentschap Zorg en Gezondheid bezorgd. In de tussenliggende periode neemt de beheersinstantie alle noodzakelijke maatregelen om de brandveiligheid in de voorziening maximaal te garanderen.

Bij besluit van de administrateur-generaal dd. 09/12/2020 tot voorlopige erkenning van een woonzorgcentrum ter vervanging van twee tijdelijk vrijwillig gesloten woonzorgcentra wordt bepaald dat:

Enig artikel. Het woonzorgcentrum Ten Berch, Boomgaardstraat 29 in 2018 Antwerpen, uitgebaat door de BVBA Andante, Langestraat 366 in 1620 Drogenbos, wordt voorlopig erkend voor de duur van één jaar met ingang van 4 januari 2021 onder het nummer PE1242 voor maximaal 118 vervangingswoongelegenheden.

Bij besluit van de administrateur-generaal dd. 24/12/2020 tot voorlopige erkenning van een centrum voor dagverzorging met een bijkomende erkenning voor de opvang van zorgafhankelijke personen wordt bepaald dat:

Artikel 1. Het centrum voor dagverzorging Berendrecht, Monnikenhofstraat 107-109 in 2040 Antwerpen (Berendrecht), uitgebaat door OCMW-vereniging van publiek recht Zorgbedrijf Antwerpen, Ballaarstraat 35 in 2018 Antwerpen, wordt voorlopig erkend voor de duur van een jaar met ingang van 1 november 2020 onder het nummer CE3567.

Art. 2. Het centrum voor dagverzorging met een bijkomende erkenning voor de opvang van zorgafhankelijke personen Berendrecht, Monnikenhofstraat 107-109 in 2040 Antwerpen (Berendrecht), uitgebaat door OCMW-vereniging van publiek recht Zorgbedrijf Antwerpen, Ballaarstraat 35 in 2018 Antwerpen, wordt voorlopig erkend voor de duur van een jaar met ingang van 1 november 2020 onder het nummer DVC BE CE3567 voor vijf verblijfseenheden.

Art. 3. Het bewijs dat de voorziening aan de toepasselijke brandveiligheidsreglementering voldoet, wordt uiterlijk op 31 maart 2021 door de verantwoordelijke beheersinstantie via het e-loket aan het Agentschap Zorg en Gezondheid bezorgd. In de tussenliggende periode neemt de beheersinstantie alle noodzakelijke maatregelen om de brandveiligheid in de voorziening maximaal te garanderen.

Bij besluit van de administrateur-generaal dd. 3/12/2020 tot toelating en subsidiëring voor tijdelijke managementondersteuning inzake crisisbeheer bij een COVID-19 uitbraak in een woonzorgcentrum wordt bepaald dat:

Artikel 1. Aan de BVBA Woon- en Zorgcentrum Residentie Moretus, Grotesteenweg 175 in 2600 Antwerpen (Berchem), verantwoordelijke beheersinstantie van het woonzorgcentrum Residentie Moretus, Grotesteenweg 185 in 2600 Antwerpen (Berchem), wordt toelating verleend voor de aanstelling van een crisismanager die de voorziening bijstaat bij het beheer van de COVID-19 uitbraak in de voorziening voor een periode van maximaal 10 dagen met ingang van 24 november 2020.

Art. 2. Uiterlijk de dag voorafgaand aan het verval van deze periode, moet de verantwoordelijke beheersinstantie van de voorziening een gemotiveerd verzoek tot verlenging van deze periode aan het agentschap bezorgen. Als het agentschap dit nodig acht, kan de leidend ambtenaar deze periode éénmaal met maximaal 10 dagen verlengen.

Art. 3. Aan de BVBA Woon- en Zorgcentrum Residentie Moretus, Grotesteenweg 175 in 2600 Antwerpen (Berchem), verantwoordelijke beheersinstantie van het woonzorgcentrum Residentie Moretus, Grotesteenweg 185 in 2600 Antwerpen (Berchem), wordt een subsidie toegekend van maximaal 10.000 euro (tienduizend euro) voor de aanstelling van een crisismanager die de voorziening bijstaat bij het beheer van de COVID-19 uitbraak in de voorziening.

De subsidie kan worden aangewend vanaf 24 november 2020 en wordt vastgelegd op begrotingsartikel GM0-AGHF2TL-WT.

Het subsidiebedrag zal uitbetaald worden op het rekeningnummer BE94363093408414 BIC nummer BBRU BE BB.

Art. 4. Aan het agentschap worden binnen de dertig dagen na afloop van de periode vermeld in artikel 3, 2de lid, aan de hand van de beschikbare facturen de kosten meegedeeld die betrekking hebben op de werkzaamheden van de crisismanager. Tevens wordt de samenwerkingsovereenkomst en een verslag over de onderliggende werkzaamheden van de crisismanager gedurende deze periode aan het agentschap bezorgd. De documenten worden elektronisch aan het agentschap bezorgd. Als dit niet mogelijk is, worden ze per post verstuurd.

Art. 5. De subsidie wordt uitbetaald na de evaluatie door het agentschap van de documenten, vermeld in artikel 4.

Facturen komen enkel in aanmerking voor subsidiëring na aanvaarding van de onderliggende werkzaamheden.

Als uit de evaluatie door het agentschap blijkt dat de financiële verantwoording aan de hand van de ingestuurde facturen of de uitvoering van de activiteiten onvoldoende is of als het subsidiebedrag dat geregeld is te hoog blijkt, wordt door het agentschap een deel van de subsidie niet uitbetaald.

Art. 6. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 24 november 2020.

Bij besluit van de administrateur-generaal dd. 9/12/2020 tot toelating en subsidiëring voor tijdelijke managementondersteuning inzake crisisbeheer bij een COVID-19 uitbraak in een woonzorgcentrum wordt bepaald dat:

Artikel 1. Aan de BVBA Woon- en Zorgcentrum Residentie Moretus, Grotesteenweg 175 in 2600 Antwerpen (Berchem), verantwoordelijke beheersinstantie van het woonzorgcentrum Residentie Moretus, Grotesteenweg 185 in 2600 Antwerpen (Berchem), wordt toelating verleend voor de aanstelling van een crisismanager die de voorziening bijstaat bij het beheer van de COVID-19 uitbraak in de voorziening voor een tweede periode van maximaal 10 dagen met ingang van 4 december 2020.

Art. 2. Aan de BVBA Woon- en Zorgcentrum Residentie Moretus, Grotesteenweg 175 in 2600 Antwerpen (Berchem), verantwoordelijke beheersinstantie van het woonzorgcentrum Residentie Moretus, Grotesteenweg 185 in 2600 Antwerpen (Berchem), wordt een subsidie toegekend van maximaal 10.000 euro (tienduizend euro) voor de aanstelling van een crisismanager die de voorziening bijstaat bij het beheer van de COVID-19 uitbraak in de voorziening. De totale subsidie wordt zo maximaal 20.000 euro (twintigduizend euro) voor de toegekende periode van 20 dagen.

De subsidie kan worden aangewend vanaf 4 december 2020 en wordt vastgelegd op begrotingsartikel GM0-AGHF2TL-WT.

Het subsidiebedrag zal uitbetaald worden op het rekeningnummer BE94363093408414 BIC nummer BBRU BE BB.

Art. 3. Aan het agentschap worden binnen de dertig dagen na afloop van de periode vermeld in artikel 3, 2de lid, aan de hand van de beschikbare facturen de kosten meegedeeld die betrekking hebben op de werkzaamheden van de crisismanager. Tevens wordt de samenwerkingsovereenkomst en een verslag over de onderliggende werkzaamheden van de crisismanager gedurende deze periode aan het agentschap bezorgd.

De documenten worden elektronisch aan het agentschap bezorgd. Als dit niet mogelijk is, worden ze per post verstuurd.

Art. 4. De subsidie wordt uitbetaald na de evaluatie door het agentschap van de documenten, vermeld in artikel 4.

Facturen komen enkel in aanmerking voor subsidiëring na aanvaarding van de onderliggende werkzaamheden.

Als uit de evaluatie door het agentschap blijkt dat de financiële verantwoording aan de hand van de ingestuurde facturen of de uitvoering van de activiteiten onvoldoende is of als het subsidiebedrag dat geregeld is te hoog blijkt, wordt door het agentschap een deel van de subsidie niet uitbetaald.

Art. 5. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 4 december 2020.

Bij besluit van de administrateur-generaal dd. 24/12/2020 tot uitstel van de goedgekeurde erkenningskalender voor een woonzorgcentrum en centrum voor kortverblijf type 1 wordt bepaald dat:

Artikel 1. Aan de BVBA Albe, Alsembergsesteenweg 1037 in 1180 Ukkel, wordt een uitstel van de erkenningskalender verleend voor 100 woongelegenheden woonzorgcentrum Albe, Van den Hautelei 183 in 2100 Antwerpen (Deurne), van het vierde kwartaal van 2021 naar het derde kwartaal van het jaar 2022.

Art. 2. Aan de BVBA Albe, Alsembergsesteenweg 1037 in 1180 Ukkel, wordt een uitstel van de erkenningskalender verleend voor 10 verblijfseenheden centrum voor kortverblijf type 1 Albe, Van den Hautelei 183 in 2100 Antwerpen (Deurne), van het vierde kwartaal van 2021 naar het derde kwartaal van het jaar 2022.

Art. 3. Ten laatste in het goedgekeurde uitgestelde kwartaal moet de erkenning worden aangevraagd. Zo niet, vervallen de voorafgaande vergunning en de erkenningskalender van rechtswege.

Bij besluit van de administrateur-generaal dd. 24/12/2020 tot erkenning van vrijgekomen woongelegenheden woonzorgcentrum met een bijkomende erkenning wordt bepaald dat:

Enig artikel. Aan het woonzorgcentrum Den Beuk, Jozef Van Cleemputplein 1 in 2850 Boom, uitgebaat door het OCMW van 2850 Boom, wordt een bijkomende erkenning verleend voor één vrijgekomen woongelegenheid woonzorgcentrum met een bijkomende erkenning onder het erkenningsnummer VZB392 met ingang van 1 januari 2021. De totale erkende capaciteit bedraagt 107 woongelegenheden woonzorgcentrum met een bijkomende erkenning. De bijkomende erkenning geldt voor onbepaalde duur.

Bij besluit van de administrateur-generaal dd. 15/12/2020 tot erkenning van centra voor dagverzorging wordt bepaald dat:

Artikel 1. Het centrum voor...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT