Gecoördineerde statuten van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, met de wijzigingen aangebracht door de Algemene Vergadering van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening op 14 juni 2013, de 14 juin 2013

TITEL I. - Aard, naam, zetel, doel, duur

Artikel 1. Aard, naam

§ 1. De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, hierna aangeduid als de "maatschappij", is een publiekrechtelijke vereniging met rechtspersoonlijkheid die werd opgericht bij decreet van 28 juni 1983, zoals gewijzigd, hierna aangeduid als het "decreet".

§ 2. Voor alles wat niet uitdrukkelijk anders wordt geregeld in het decreet of deze statuten, is de maatschappij onderworpen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen die van toepassing zijn op de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Wegens het publiekrechtelijk karakter van de maatschappij, wordt krachtens artikel vier van het decreet van 28 juni 1983 afgeweken van de artikelen 66, 413, 778, 779, 781 en 783 van het wetboek van vennootschappen en zijn deze artikelen niet van toepassing op de maatschappij.

§ 3. Ongeacht haar doelstellingen en/of activiteiten, hebben de verbintenissen van de maatschappij geen handelskarakter en is zij geen handelaar. De maatschappij is niet onderworpen aan de wetgeving inzake het gerechtelijk akkoord en het faillissement.

§ 4. De maatschappij draagt de vennootschapsnaam "Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening". Deze naam wordt gebruikt in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere officiële stukken uitgaande van de maatschappij.

Daarnaast wordt eveneens gebruik gemaakt van de commerciële benaming "De Watergroep".

Art. 2. Maatschappelijke zetel

§ 1. De maatschappelijke zetel van de maatschappij is gevestigd te 1030 Schaarbeek, Vooruitgangstraat 189.

§ 2. De maatschappelijke zetel van de maatschappij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Vlaamse of het Brusselse hoofdstedelijke gewest bij beslissing van de raad van bestuur : in afwijking van artikel 22 van deze statuten, dient het besluit van de raad van bestuur ter zake te worden genomen met een twee derden meerderheid van stemmen (onthoudingen buiten beschouwing gelaten). De raad van bestuur is bevoegd om de daaruit volgende statutenwijziging door te voeren.

Art. 3.. § 1. Overeenkomstig artikel 3, § 1 van het decreet heeft de maatschappij tot doel de studie, het oprichten en de exploitatie van alle installaties nodig voor de openbare watervoorziening, en de inzameling en zuivering van afvalwater. Overeenkomstig artikel 3, § 2 van het decreet kan de maatschappij daarenboven met andere instellingen van openbaar nut, verenigingen van gemeenten en particulieren, op hun verzoek contracten aangaan op het gebied van waterproductie, waterdistributie en afvalwaterzuivering.

§ 2. De maatschappij kan daartoe alle industriële, burgerlijke, commerciële en financiële, roerende zowel als onroerende verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of die van aard zijn dat ze de verwezenlijking of ontwikkeling ervan kunnen bevorderen of daartoe kunnen bijdragen, en onder meer :

 1. zowel voor haar vennoten als voor derden advies verlenen, middelen en diensten ter beschikking stellen en activiteiten en initiatieven ontwikkelen;

 2. een integratievorm realiseren van personen betrokken bij de waterketen door middel van samenwerkingsakkoorden en/of toetreding van deze personen tot de maatschappij;

 3. instellingen, verenigingen en ondernemingen oprichten, erin deelnemen of zich erin laten vertegenwoordigen;

 4. onverminderd het bepaalde in artikel 5, § 6 hierna, leningen aangaan en schuldbrieven uitgeven;

 5. alle mogelijke persoonlijke en zakelijke zekerheden stellen, zelfs ten voordele van derden;

 6. mits machtiging door de Vlaamse Regering, in eigen naam en voor eigen rekening overgaan tot onteigening ten algemenen nutte van onroerende goederen die noodzakelijk zijn voor de bouw en exploitatie van haar installaties, dit overeenkomstig de spoedprocedure bepaald in artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte;

 7. mits machtiging door de Vlaamse Regering en onder de voorwaarden door deze te bepalen, op of onder de onroerende goederen die behoren tot het openbaar domein van de Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, de provincies, de gemeenten en de instellingen van openbaar nut, al de werken uit te voeren die noodzakelijk zijn voor de aanleg en de exploitatie van haar installaties; en

 8. op haar verzoek of op verzoek van een betrokken gemeente of vereniging van gemeenten, onder de voorwaarden te bepalen door de raad van bestuur :

  - een waterdienst van een gemeente of een vereniging van gemeenten, in zijn geheel of gedeeltelijk, overnemen; en

  - mits machtiging van de Vlaamse Regering, een door haar ingerichte waterdienst in zijn geheel of gedeeltelijk aan een gemeente of een vereniging van gemeenten overlaten.

  Art. 4.. De maatschappij bestaat voor onbepaalde duur.

  TITEL II. - Maatschappelijk kapitaal, aandelen, toetreding, uittreding en uitsluiting van vennoten

  Art. 5. Maatschappelijk kapitaal

  § 1. Het maatschappelijk kapitaal van de maatschappij bestaat uit een vast en een variabel gedeelte. Het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal bedraagt EUR 174.975 (honderd vierenzeventig duizend negenhonderd vijfenzeventig euro).

  § 2. De aandelen van de maatschappij hebben een nominale waarde van 25 Euro per aandeel, met uitzondering van de door het Vlaamse Gewest aangehouden aandelen, die een totale nominale waarde van 141.375.300 (honderd eenenveertig miljoen driehonderd vijfenzeventigduizend driehonderd) euro voor het geheel van 9.055.012 (negen miljoen vijfenvijftigduizend en twaalf) aandelen hebben.

  § 3. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 § 1 lid 2° van het decreet, bestaan er evenveel reeksen aandelen als er overeenkomstig artikel 24 van deze statuten door de maatschappij waterdiensten worden ingericht.

  In iedere reeks kan naast een categorie gewone aandelen ook een categorie preferente aandelen worden gecreëerd. De rechten en plichten verbonden aan deze preferente aandelen zullen worden vastgesteld naar aanleiding van hun uitgifte. Wegens het publiekrechtelijk karakter van de maatschappij wordt afgeweken van de artikelen 32 en 404 van het wetboek van vennootschappen en zijn deze artikelen niet van toepassing op de Maatschappij.

  Op regelmatige tijdstippen geactualiseerde samenvattende tabellen van de aandelenstructuur van de maatschappij worden als bijlage bij deze statuten gevoegd. Er wordt zowel een algemene tabel voor de maatschappij in haar geheel, als een bijzondere tabel voor iedere overeenkomstig artikel 24 van deze statuten ingerichte waterdienst bijgehouden. Deze tabellen worden opgesteld op basis van het krachtens artikel 6, § 1 hierna gehouden aandelenregister.

  § 4. Iedere gemeente die deelneemt aan een overeenkomstig artikel 24 van deze statuten ingerichte P-waterdienst onderschrijft, overeenkomstig het in deze paragraaf bepaalde voor iedere drinkwateraansluiting die op 31 december 2005 op haar grondgebied is gelegen, 10 gewone aandelen van de overeenkomstig artikel 5, § 3 voor de betrokken waterdienst bestaande reeks.

  Het aantal aldus te onderschrijven aandelen per vennoot wordt bij de inwerkingtreding van de statuten voor het eerst vastgesteld op basis van het aantal drinkwateraansluitingen op 31 december 2005.

  Het aantal per gemeente te onderschrijven gewone aandelen wordt herzien halfweg de gemeentelijke legislatuur en op het einde van de gemeentelijke legislatuur op basis van het aantal aansluitingen op 31 december van het tweede jaar voorafgaande aan de herziening (jaar n-2). Deze herziening gaat telkens in per 1 januari van het herzieningsjaar.

  Indien bij een overeenkomstig het voorgaande verrichte periodieke vaststelling zou blijken dat het aantal door een betrokken gemeente te onderschrijven gewone aandelen hoger of lager is dan het tot op ogenblik door deze gemeente onderschreven aantal, wordt het teveel respectievelijk het tekort in de eerste plaats overgeboekt naar of van de door de gemeente aangehouden aandelen in de overeenkomstig artikel 24 ingerichte G-waterdienst.

  De door het Vlaamse Gewest en de provincies ingeschreven aandelen in de P-waterdiensten, worden in verhouding tot de door de gemeenten van de betrokken P-waterdienst ingeschreven aandelen, vastgesteld en aangepast.

  § 5. De vennoten verbinden zich slechts afzonderlijk. Zij staan voor de verbintenissen van de maatschappij slechts in tot beloop van het bedrag van hun inschrijving.

  Wegens het publiekrechtelijk karakter van de maatschappij wordt afgeweken van de artikelen 356, 395, 398, 399, 405, 422, 423 en 424 van het Wetboek van Vennootschappen.

  § 6. Naast aandelen, mag de maatschappij tevens overgaan tot de uitgifte van al dan niet in effecten belichaamde financiële instrumenten die recht geven op de intekening op aandelen (daaronder begrepen converteerbare obligaties en al dan niet aan obligaties gehechte warranten) en winstbewijzen die het kapitaal niet vertegenwoordigen en die overeenkomstig de voorwaarden bepaald in hun emissiebesluit al dan niet stemgerechtigd zijn, al dan niet (geheel dan wel ten dele) delen in de winst van de maatschappij en al dan niet (geheel dan wel ten dele) delen in het liquidatiesaldo van de maatschappij. De winstbewijzen zijn vatbaar voor omzetting in aandelen van de maatschappij. Op het ogenblik van de uitgifte ervan zal hun aanspraak op dividenden worden bepaald.

  Art. 6. Aard van de aandelen

  § 1. De aandelen van de maatschappij zijn en blijven op naam. In de maatschappelijke zetel wordt, zowel voor de maatschappij in haar geheel als voor iedere overeenkomstig artikel 24 van deze statuten ingerichte waterdienst, een register gehouden van de aandelen op naam, met nauwkeurige aanduiding van elke vennoot met opgave van (i) het getal van zijn aandelen, (ii) in voorkomend geval de categorie (preferent of gewoon) van zijn aandelen, (iii) de overdrachten en (iv) de gedane stortingen. De eigendom van een aandeel op naam wordt bewezen door de inschrijving in dit...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT