Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering betreffende de zoogkoeienpremie (VERTALING)., de 17 juillet 2008

Artikel 1. In artikel 3 van het besluit van de Waalse Regering van 10 januari 2008 betreffende de zoogkoeienpremie wordt het tweede lid vervangen door : "Overeenkomstig artikel 108, § 4, van Verordening (EG) nr. 1973/2004 van de Commissie van 29 oktober 2004 wordt het minimumpercentage voor het gebruik van de zoogkoeienpremie vastgesteld op 70 %.

Enkel de rechten op de premie die overeenstemmen met vrouwelijke runderen die voor de premie in aanmerking komen, moeten worden beschouwd als gebruikte rechten op de premie, behalve in behoorlijk verantwoorde uitzonderlijke gevallen."

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2008.

Art. 3. De Minister van Landbouw is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 17 juli 2008.

De Minister-President,

R. DEMOTTE

De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme,

B. LUTGEN.

Aanhef

De Waalse Regering,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad van 29 september 2003 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en houdende wijziging van de Verordeningen (EEG) nr. 2019/93, (EG) nr. 1452/2001, (EG) nr. 1453/2001, (EG) nr. 1454/2001, (EG) nr. 1868/94, (EG) nr. 1251/1999, (EG) nr. 1254/1999, (EG) nr. 1673/2000, (EEG) nr. 2358/71 en (EG) nr. 2529/2001, laatst gewijzigd bij de Verordening (EG) nr. 583/2004 van de Commissie van 1 april 2008;

Gelet op Verordening (EG) nr. 1973/2004 van de Commissie van 29 oktober 2004 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad van 29 september 2003 met betrekking tot de bij de titels IV en IVbis van die verordening ingestelde steunregelingen en het gebruik van braakgelegde grond voor de productie van grondstoffen;

Gelet op artikel 3, § 1, 2°, van de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw en zeevisserijproducten, laatst gewijzigd...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT