6 JUNI 2011. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de vormingseenheid « Voortgezette opleiding van de leden van het onderwijzend personeel en van de leden van de psycho-medisch-sociale centra : « le jeu des trois figures » » (code 945000U36D1) gerangschikt op het niveau van het pedagogisch hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op het decreet van de Raad van de Franse Gemeenschap van 16 april 1991 houdende organisatie van het onderwijs voor sociale promotie, inzonderheid op artikel 137;

Gelet op het conform advies van de Overlegcommissie van het onderwijs voor sociale promotie van 6 mei 2011;

Op de voordracht van de Minister van Leerplichtonderwijs en Onderwijs voor Sociale promotie,

Besluit :

Artikel 1. Het refertedossier van de vormingseenheid « Voortgezette opleiding van de leden van het onderwijzend personeel en van de leden van de psycho-medisch-sociale centra : « le jeu des trois figures » » (code 945000U36D1) wordt goedgekeurd.

Die vormingseenheid ressorteert onder het niveau van het pedagogisch hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type.

Art. 2. De progressieve omvorming van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT