15 SEPTEMBER 2006. - Koninklijk besluit houdende benoeming van de Voorzitter, de Ondervoorzitters en de leden van de Nationale Raad voor de Vroedvrouwen. - Erratum

Belgisch Staatsblad van 2 oktober 2006, pagina 50929 tot 50931 :

In het koninklijk besluit van 15 september 2006 houdende benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de Nationale Raad voor de Vroedvrouwen, moeten de woorden ´ Mevr...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT