28 APRIL 2011. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 september 2002 tot vaststelling van de personeelsformatie voor de inspectie van de cursussen godsdienst

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op het koninklijk besluit van 24 november 1967 houdende vaststelling van het kader van de inspectie van het lager onderwijs en van het kleuteronderwijs;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 augustus 1976 tot vaststelling van de organieke personeelsbezetting van de inspectiedienst belast met het toezicht op de inrichtingen voor kleuter- en lager onderwijs, waarvan de onderwijstaal Frans of Duits is, zoals gewijzigd;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 augustus 1976 tot vaststelling van de organieke personeelsbezetting van de inspectiedienst belast met het toezicht op de inrichtingen voor secundair en hoger onderwijs, anders dan universitair onderwijs, waarvan de onderwijstaal Frans of Duits is, laatst gewijzigd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 augustus 1998;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 25 februari 2011;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 17 maart 2011;

Gelet op het advies van de Onderhandelingsraad van sector IX, gegeven op 5 april 2011;

Op de voordracht van de Minister van Leerplichtonderwijs en Onderwijs voor...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT