3 JUNI 2007. - Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 154bis , derde lid, en 2751, vierde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (1)

 
GRATIS UITTREKSEL

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, inzonderheid op de artikelen :

- 154bis, ingevoegd bij de wet van 3 juli 2005 en gewijzigd bij de programmawet (I) van 27 december 2006 en de wet van 17 mei 2007;

- 2751, ingevoegd bij de wet van 3 juli 2005 en gewijzigd bij de programmawet (I) van 27 december 2006 en de wet van 17 mei 2007;

Gelet op het KB/WIB 92, inzonderheid op artikel 951, ingevoegd bij koninklijk besluit van 22 augustus 2006 en gewijzigd bij koninklijk besluit van 21 december 2006 en 12 maart 2007;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 17 april 2007;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 20 april 2007;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen door de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende :

- dat de wet van 17 mei 2007 houdende uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2007-2008 bepaalt dat in het kader van de fiscale voordelen die worden verleend voor de uren die als overwerk worden gepresteerd, de Koning bij in Ministerraad overlegd besluit het percentage van de belastingvermindering voor de bezoldigingen van werknemers en het percentage van de vrijstelling inzake doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor bepaalde werkgevers kan verhogen, rekening houdend met welbepaalde maxima in functie van de hoogte van de overwerktoeslag;

- dat in het interprofessioneel akkoord werd overeengekomen om deze percentages vast te stellen op de in de voormelde wet bepaalde maxima voor de vanaf 1 april 2007 betaalde of toegekende bezoldigingen betreffende uren die als overwerk zijn gepresteerd;

- dat dit besluit louter het sluitstuk vormt op reglementair vlak van de omzetting in wettelijke bepalingen, zoals gewild door de wetgever, van wat werd overeengekomen in het interprofessioneel akkoord 2007-2008;

- dat dit besluit dus dringend moet worden getroffen;

Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. In hoofdstuk I van het KB/WIB 92 wordt een afdeling XXVduodecies ingevoegd die luidt als volgt :

Afdeling XXVduodecies - Vermindering voor bezoldigingen ingevolge het presteren van overwerk dat...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT