14 FEBRUARI 2008. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de vestigingsplaats, de organisatie en de werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 20 juli 2006 betreffende de oprichting en de werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, inzonderheid op artikel 8, § 2, en op artikel 22;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 26 maart 2007;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 26 april 2007;

Gelet op het advies nr. 43.031/3 van de Raad van State, gegeven op 30 mei 2007, in toepassing van artikel 84, § 1, 1° van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, hierna Agentschap genoemd, is gevestigd in het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad.

Art. 2. De administrateur-generaal beschikt over een secretariaat dat administratief personeel omvat.

Behoudens de taken bedoeld in artikel 4, derde lid van de wet van 20 juli 2006 betreffende de oprichting en de werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, kan de administrateur-generaal, tenzij het gaat om de officiële internationale vertegenwoordiging van België, aan elk personeelslid dat aan de eventueel vastgestelde criteria voldoet, de uitvoering toevertrouwen van specifieke opdrachten verbonden met de opdrachten van het Agentschap zoals bedoeld in artikel 4, eerste en tweede lid van bovenvermelde wet van 20 juli 2006.

Binnen het raam van de opdrachten van het Agentschap volgt de administrateur-generaal de betrekkingen op met andere nationale en internationale beleids- en controle-instanties evenals met de Belgische Permanente Vertegenwoordiging bij de Europese Unie en coördineert deze betrekkingen.

Art. 3. § 1. Het Agentschap wordt functioneel georganiseerd rondom 3 directoraten-generaal, elk afhangend van en rechtstreeks rapporterend aan de administrateur-generaal.

Elk directoraat-generaal staat onder de leiding van een directeur-generaal die tevens het gezag binnen het directoraat-generaal uitoefent.

§ 2. Buiten de directoraten-generaal zijn permanent de ondersteunende en de algemene diensten ingericht onder de leiding van de administrateur-generaal aan wie ze rechtstreeks rapporteren.

§ 3. Buiten de directoraten-generaal en de ondersteunende en de algemene diensten en met...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT