24 SEPTEMBER 2006. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, tot toekenning van een recurrente sectorpremie (1)

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comitÈs, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair ComitÈ voor het verzekeringswezen;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2005, gesloten in het Paritair ComitÈ voor het verzekeringswezen, tot toekenning van een recurrente sectorpremie.

Art. 2. Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 24 september 2006.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Werk,

P. VANVELTHOVEN

_______

Nota

(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :

Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair ComitÈ voor het verzekeringswezen

Collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2005

Toekenning van een recurrente sectorpremie (Overeenkomst geregistreerd op 2 februari 2006 onder het nummer 78444/CO/306)

Inleiding

Deze overeenkomst wordt gesloten ter uitvoering van het sectorakkoord 2005-2006 dat op 20 december 2005 in de verzekeringssector gesloten is.

Artikel 1. Toepassingsgebied

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers op wie de functieclassificatie van toepassing is voorzien door de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 1979 (1), gesloten in het Paritair ComitÈ voor het verzekeringswezen.

Art. 2. Bedrag van de recurrente sectorpremie

De werknemers van de sector ontvangen een recurrente sectorpremie van 150 EUR bruto die als aanvulling op de eindejaarspremie wordt betaald.

De werknemers van de ondernemingen die niet over een eindejaarspremie beschikken, hebben recht op de betaling van de hierboven vermelde premie in de loop van de maand december.

Art. 3. Toekenningsvoorwaarden

Op die premie hebben recht : de actieve werknemers die een maandelijkse bezoldiging of een loon, betaald door de werkgever, ontvangen (2).

Art. 4. Prorata

Er wordt voorzien in een evenredige toekenning van deze premie

- voor de deeltijdse werknemers of de werknemers met deeltijds tijdskrediet (halftijds of 4/5) : volgens hun tewerkstellingsgraad tijdens het jaar;

- voor de werknemers van wie de uitvoering van de arbeidsovereenkomst opgeschorst is (ziekte, voltijds tijdskrediet...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT