29 OKTOBER 2004. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vervanging van een lid van de Wetenschappelijke Raad van het 'Musée royal de Mariemont'

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 december 2003 houdende het organiek statuut van de wetenschappelijke instellingen van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 december 2003 tot vaststelling van het organiek reglement van het " Musée royal de Mariemont";

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 maart 2004 houdende aanwijzing van de leden van de Wetenschappelijke Raad van het "Musée royal de Mariemont";

Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 oktober 2004;

Overwegende dat de overleden heer Ignace Vandevivere, aangewezen bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 maart 2004 houdende aanwijzing van de leden van de Wetenschappelijke Raad van het "Musée royal de Mariemont", dient te worden vervangen;

Op de voordracht van de Minister van Cultuur,

Besluit :

...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT