28 SEPTEMBER 2008. - Koninklijk besluit houdende vervanging van leden van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling, inzonderheid op artikel 12;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 april 2006 tot hernieuwing van de samenstelling van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 8 september 2008;

Overwegende dat aan de voorwaarden betreffende de voordracht van de kandidaten zoals bepaald in artikel 2, § 1, van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid werd voldaan;

Op de voordracht van Onze Minister van Klimaat en Energie, tot wiens bevoegdheden de Duurzame Ontwikkeling en het Leefmilieu behoren, en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Aan de volgende leden van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling wordt ontslag verleend :

- Mevr. C. Ven, als ondervoorzitster;

- Mevr. Th. Snoy en de heer W. Trio, als vertegenwoordigers van de niet-gouvernementele organisaties bevoegd inzake milieubescherming;

- de heren G. Fremout en J.-M. Swalens, als vertegenwoordigers van de niet-gouvernementele organisaties bevoegd voor ontwikkelingssamenwerking;-

- Mevr. I. Dekelper, als vertegenwoordigster van de representatieve werknemersorganisaties vertegenwoordigd in de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven;

- Mevr. C. Ven, als vertegenwoordigster van de representatieve werkgeversorganisaties vertegenwoordigd in de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.

Art. 2. Worden benoemd tot leden van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling :

- Mevr. I. Callens, als ondervoorzitter, ter vervanging van Mevr. C. Ven, voor de resterende duur van haar mandaat;

- Mevr. J. Miller, en de heer M.-O. Herman, als...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT