1 JULI 2011. - Besluit van de Waalse Regering betreffende de aanwijzing van de vertegenwoordigers van de Waalse Regering in de Adviesraad voor de tewerkstelling van buitenlandse werknemers bedoeld in artikel 19 van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers

De Waalse Regering,

Gelet op het koninklijk besluit van 16 april 1992 tot reorganisatie van de Adviesraad voor buitenlandse arbeidskrachten;

Gelet op de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 2009 tot regeling van de werking van de Regering, inzonderheid op artikel 11;

Op de voordracht van de Minister van Tewerkstelling;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. De hiernavermelde personen worden als vertegenwoordigers van de Waalse Regering benoemd tot lid van de Adviesraad voor de tewerkstelling van buitenlandse...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT